Изложба – гоблени

Jul 18th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

 

Мал­ка­та за­ла на ХГ ед­ва по­б­ра при­я­те­ли­те и сим­па­ти­зан­ти­те на из­ку­с­т­во­то да ши­еш го­б­ле­ни, ка­к­то то­ва по­ка­з­ва на но­во­о­т­к­ри­та­та из­ло­ж­ба Ка­ло­ян Ла­зов, съ­п­ру­га­та, дъ­ще­ря­та и май­ка му.

К. Ла­зов от­да­в­на се го­т­ви за та­зи из­ло­ж­ба, чи­и­то сю­же­ти пре­об­ла­да­ват от ро­д­ния бял град.

Хо­би­то му да шие още по­ве­че изо­с­т­ря не­го­вия про­фе­си­о­на­ли­зъм ка­то фар­ма­цевт в Бал­чик.

Из­ло­ж­ба­та мо­же да се ви­ди до края на ме­се­ца

Фото:М.КОСТОВА

Коментарите са затворени.