Избор на членове на ВСС

Jul 18th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

11 съ­дии ще пре­д­с­та­вят съ­де­бен ра­йон До­б­рич в де­ле­га­т­с­ки­те съ­б­ра­ния за из­бор на чле­но­ве на ВСС през есен­та. Те бя­ха из­б­ра­ни на об­що съ­б­ра­ние на съ­ди­и­те от Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, и пет­те ра­йон­ни съ­ди­ли­ща в об­ла­ст­та. На не­го не са пре­д­ло­же­ни кан­ди­да­ти за чле­но­ве на ВСС.

В съ­б­ра­ни­е­то взе­ха уча­с­тие 36 съ­дии от об­що 57 съ­дии в ше­ст­те съ­ди­ли­ща. Все­ки от из­б­ра­ни­те де­ле­га­ти е по­лу­чил ме­ж­ду 35 и 30 гла­са при тай­но гла­су­ва­не.

Сред де­ле­га­ти­те са пре­д­се­да­те­ли­те на Ок­ръ­жен съд – До­б­рич Ен­чо Ен­чев, на Ра­йо­нен съд – До­б­рич Ве­се­лин Мо­нов, и на Ра­йо­нен съд – Бал­чик Иве­ли­на Вел­че­ва, Ра­йо­нен съд – Ген. То­ше­во Дин­ко Дин­ков и на Ра­йо­нен съд – Тер­вел Ган­чо Дра­га­нов. Съ­дия Ди­ми­тър Ди­ми­т­ров пре­д­с­та­в­ля­ва Ра­йо­нен съд – Ка­вар­на.

 

Коментарите са затворени.