Кражба на електрически проводник

Jul 18th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, е на­с­ро­чил за раз­г­ле­ж­да­не на 16.07.2012 г. пре­д­ло­же­но­то от Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, спо­ра­зу­ме­ние за при­к­лю­ч­ва­не на на­ка­за­тел­но­то де­ло сре­щу 24-го­ди­ш­ния В. Ив. В. от гр. До­б­рич.

Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние пре­д­ла­га той да бъ­де при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че при ус­ло­ви­я­та на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние през ме­сец фе­в­ру­а­ри 2011 г. във вил­на зо­на на гр. Бал­чик, чрез из­по­л­з­ва­не на спе­ци­ал­но те­х­ни­че­с­ко сре­д­с­т­во – кир­ка, и чрез из­по­л­з­ва­не на лек ав­то­мо­бил „Опел Ве­к­т­ра”, е от­нел от вла­де­ни­е­то на ДЛС – Бал­чик еле­к­т­ри­че­с­ки про­во­д­ник на стой­ност 173,92 лв. Пре­с­тъ­п­ле­ни­е­то е из­вър­ше­но при ус­ло­ви­я­та на пре­д­ва­ри­те­лен сго­вор и в не­ма­ло­ва­жен слу­чай с три ли­ца от гр. До­б­рич на 27 г., 26 г. и 35 г.

Впо­с­ле­д­с­т­вие иму­ще­с­т­ве­ни­те вре­ди са въз­с­та­но­ве­ни.

В. В. има ос­но­в­но об­ра­зо­ва­ние, не е се­ме­ен, ра­бо­ти, не е осъ­ж­дан.

Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, ис­ка В. В. да бъ­де на­ка­зан с 5 ме­се­ца ус­ло­в­но ли­ша­ва­не от сво­бо­да с 3 го­ди­ни из­пи­та­те­лен срок.

Ако Ра­йо­нен съд – Бал­чик, одо­б­ри пре­д­ло­же­но­то спо­ра­зу­ме­ние за при­к­лю­ч­ва­не на де­ло­то сре­щу В. В. в до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во, то ще има по­с­ле­ди­ци­те на вля­з­ла в си­ла при­съ­да.

 

Коментарите са затворени.