29-годишен шофира пиян

Jul 18th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, ще раз­г­ле­да на 13.07.2012 г. пре­д­ло­же­но­то от Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, спо­ра­зу­ме­ние за ре­ша­ва­не на на­ка­за­тел­но­то де­ло сре­щу 29-го­ди­ш­ния Ив. Ян. Д. от гр. Ка­вар­на.

Със спо­ра­зу­ме­ни­е­то се пре­д­ла­га той да бъ­де при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че на 07.07.2012 г. око­ло 3,10 ч. в ку­рор­тен ком­п­лекс „Ал­бе­на” е уп­ра­в­ля­вал лек ав­то­мо­бил „Фи­ат Бра­во” с кон­цен­т­ра­ция на ал­ко­хол в кръ­в­та си над 1,2 про­ми­ла, а имен­но 1,75 про­ми­ла, ус­та­но­ве­но по на­д­ле­ж­ния ред. Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние ис­ка той да бъ­де на­ка­зан с про­ба­ция с две­те за­дъл­жи­тел­ни про­ба­ци­он­ни мер­ки: „за­дъл­жи­тел­на ре­ги­с­т­ра­ция по на­с­то­ящ ад­рес” за срок от 6 ме­се­ца и „за­дъл­жи­тел­ни сре­щи с про­ба­ци­о­нен слу­жи­тел” за съ­щия пе­ри­од. Пре­д­ла­га се още той да бъ­де ли­шен от пра­во да уп­ра­в­ля­ва мо­тор­но-пре­во­з­но сре­д­с­т­во за срок от 8 ме­се­ца.

По­д­пи­с­вай­ки спо­ра­зу­ме­ни­е­то с про­ку­ра­ту­ра­та Ив. Д. се е при­з­нал за ви­но­вен и се е съ­г­ла­сил де­ло­то му да не се раз­г­ле­ж­да по об­щия ред.

Той има по­лу­ви­с­ше об­ра­зо­ва­ние, не е се­ме­ен, ра­бо­ти, не е осъ­ж­дан.

При одо­б­ря­ва­не от Ра­йо­нен съд – Бал­чик,  спо­ра­зу­ме­ни­е­то ще има по­с­ле­ди­ци­те на вля­з­ла в си­ла при­съ­да и ня­ма да по­д­ле­жи на об­жал­ва­не и про­тест.

 

Коментарите са затворени.