Съдебен спор между ДКИ – КЦ “Двореца” и великотърновска фирма

Jul 18th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, ще раз­г­ле­да на 17.07.2012 г. гра­ж­дан­с­ко де­ло, об­ра­зу­ва­но по ис­ко­ва мол­ба на ДКИ „Кул­ту­рен цен­тър „Дво­ре­ца” сре­щу „По­ли­арт” ООД – с. Ар­ба­на­си, об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во.

ДКИ „Кул­ту­рен цен­тър „Дво­ре­ца” мо­ли дру­же­с­т­во­то да бъ­де осъ­де­но да му за­п­ла­ти су­ма­та от 6 908 лв. и за­кон­на­та ли­х­ва вър­ху нея. Ище­цът пре­тен­ди­ра, че по до­го­вор 25.01.2005 г. „По­ли­арт” ООД от свое име и за своя сме­т­ка сре­щу въз­на­г­ра­ж­де­ние, уп­ра­в­ля­ва и осъ­ще­с­т­вя­ва дей­но­ст­та на из­ло­ж­бе­на за­ла – га­ле­рия, във ви­ла „Ти­хо гне­з­до” и ту­не­ла – две­те на те­ри­то­ри­я­та на Дър­жа­в­ния кул­ту­рен ин­с­ти­тут в гр. Бал­чик. С анекс към до­го­во­ра, сро­кът на дей­с­т­вие бил удъл­жен от 3 на 5 го­ди­ни. Пре­д­ви­де­но би­ло той  ав­то­ма­ти­ч­но се про­дъл­жа­ва за сле­д­ва­щи 5 го­ди­ни.

На 10.02.2010 г. кон­т­ра­к­тът из­те­къл, но след ка­то ни­коя от стра­ни­те не въз­ра­зи­ла за не­го­во­то пре­к­ра­тя­ва­не със се­дем­д­не­в­но пи­с­ме­но пре­ди­з­ве­с­тие, той ав­то­ма­ти­ч­но бил про­дъл­жен за но­ви 5 го­ди­ни до 2015 г. С до­го­во­ра „По­ли­арт” ООД е по­е­ло за­дъл­же­ние да по­с­ти­га и от­чи­та пре­д­ва­ри­тел­но про­г­но­зи­ра­на го­ди­ш­на пе­чал­ба на въз­ло­жи­те­ля в раз­мер на 3 000 лв. То­ва тря­б­ва­ло да ста­ва на две ра­в­ни вно­с­ки, ка­то пър­ва­та се пла­ти към 1 ап­рил, а вто­ра­та към 31 ав­густ на те­ку­ща­та го­ди­на. ДКИ „КЦ „Дво­ре­ца” по­со­ч­ва в ис­ко­ва­та си мол­ба, че дру­же­с­т­во­то не е от­че­ло вто­ра­та вно­с­ка 2009 г., две­те дъл­жи­ми вно­с­ки за 2010 г. и пър­ва­та за 2011 г., или об­що су­ма­та от 6000 лв.  „Дво­ре­ца”  из­чи­с­ля­ва дъл­жи­ма­та по те­зи вно­с­ки ли­х­ва на 908 лв. Той пре­тен­ди­ра за­кон­на­та ли­х­ва за за­ба­ва вър­ху ця­ла­та су­ма.

От­ве­т­ни­кът „По­ли­арт” ООД на­ми­ра пре­дя­ве­ния сре­щу не­го иск ка­то не­о­с­но­ва­те­лен. Дру­же­с­т­во­то по­со­ч­ва, че с анекс към до­го­во­ра от 2.01.2005 г. стра­ни­те са по­с­ти­г­на­ли съ­г­ла­сие дъл­жи­ма­та су­ма да се при­с­па­да от сто­ки, дъл­го­т­рай­ни ма­те­ри­ал­ни ак­ти­ви, ма­те­ри­а­ли или въз­ло­же­на ра­бо­та по до­го­во­ре­ност ме­ж­ду тях. Фир­ма­та е от­да­ва­ла под на­ем на ДКИ „КЦ „Дво­ре­ца” ка­бин­ки за спа­си­те­ли и дру­ги пла­ж­ни по­со­бия и из­вър­ши­ла рам­ки­ра­не на 64 броя кар­ти­ни на ище­ца. За две­те дей­но­с­ти тя има­ла из­да­де­ни фа­к­ту­ри. С те­зи ар­гу­мен­ти „По­ли­арт” мо­ли съ­дът да по­с­та­но­ви, че ня­ма дъл­жи­ми су­ми към ДКИ „КЦ „Дво­ре­ца”, а ако се ус­та­но­вят та­ки­ва, те да бъ­дат ре­ду­ци­ра­ни до до­ка­за­ния раз­мер в хо­да на съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во. Дру­же­с­т­во­то мо­ли съ­що ис­кът сре­щу не­го да бъ­де от­х­вър­лен.

 

Коментарите са затворени.