41-годишен крадец на въглища

Jul 18th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На 18.07.2012 г. Ра­йо­нен съд – Бал­чик, ще раз­г­ле­да на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 41-го­ди­ш­ния К. Ян. Анг. от гр. Бал­чик за кра­ж­ба на 225 кг до­м­ба­с­ки въ­г­ли­ща. Спо­ред об­ви­ни­тел­ния акт на Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, на 10 и 13 фе­в­ру­а­ри 2012 г., при ус­ло­ви­я­та на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние в гр. Бал­чик, от ма­зе в жи­ли­щен блок, чрез раз­би­ва­не на пре­г­ра­ди, здра­во на­п­ра­ве­ни за за­щи­та на имот и из­по­л­з­ва­не на спе­ци­ал­ни те­х­ни­че­с­ки сре­д­с­т­ва, той е от­нел 9 броя чу­ва­ли с до­м­ба­с­ки въ­г­ли­ща с об­що те­г­ло 225 кг и на об­ща стой­ност 90 лв.

Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние по­со­ч­ва, че през ме­сец фе­в­ру­а­ри 2012 г. К. Анг. не ра­бо­тел и не раз­по­ла­гал с па­ри­ч­ни сре­д­с­т­ва и по те­зи при­чи­ни тру­д­но пре­жи­вя­вал. Той за­бе­ля­зал, че бал­чи­к­лия, кой­то се гри­жел за бо­лен и не­по­д­ви­жен не­гов съ­сед, до­с­та­вя въ­г­ли­ща в чу­ва­ли за по­с­ле­д­ния. Чу­ва­ли­те би­ли скла­ди­ра­ни в ма­зе­то на съ­се­да на по­д­съ­ди­мия.

К. Анг. ре­шил да ги от­к­ра­д­не и на 10.02.2012 г. взел кир­ка от сво­я­та ма­за и оти­шъл до та­зи на съ­се­да. С кир­ка­та той раз­т­во­рил ед­на­та хал­ка на ка­ти­на­ра, с кой­то би­ла за­к­лю­че­на вра­та­та, и след ка­то вля­зъл в ма­зе­то, пре­не­съл до пло­ща­д­ка­та на апар­та­мен­та си 4 чу­ва­ла с въ­г­ли­ща. К. Анг. ня­мал ел. ток у до­ма си и ги из­го­рил.

На 13.02.2012 г. той от­но­во сля­зъл с кир­ка­та до ма­за­та на съ­се­да си. То­зи път счу­пил ка­ти­на­ра и взел ос­та­на­ли­те 5 чу­ва­ла с до­м­ба­с­ки въ­г­ли­ща. Из­по­л­з­вал ги да се то­п­ли.

На­п­ра­ве­на­та съ­де­б­но-оце­ни­тел­на ек­с­пер­ти­за е ус­та­но­ви­ла, че от­не­ти­те от по­д­съ­ди­мия 9 чу­ва­ла с до­м­ба­с­ки въ­г­ли­ща стру­ват 90 лв.

К. Анг. е при­з­нал ви­на­та си в до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во. Той има ос­но­в­но об­ра­зо­ва­ние, не е се­ме­ен, не ра­бо­ти по­с­то­ян­но, не е осъ­ж­дан.

 

Коментарите са затворени.