Позиция относно Мирослава Тодорова

Jul 18th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Не по­з­на­вам съ­дия Ми­ро­с­ла­ва То­до­ро­ва и не съм не­ин за­щи­т­ник. Ис­кам са­мо да при­по­м­ня на вси­ч­ки, че без не­за­ви­сим и сво­бо­ден съд  ня­ма де­мо­к­ра­ция, ня­ма сво­бо­да за ни­ко­го. Тя ли­ч­но ,и в ка­че­с­т­во­то си на Пре­д­се­да­тел на Съ­ю­за на съ­ди­и­те, е от мал­ко­то, ос­ме­ли­ли се да се опъл­чат на Цве­та­нов в име­то на за­ко­на. Жи­вя­х­ме дъл­го и все оча­к­ва­х­ме, че де­мо­к­ра­ци­я­та ще ре­ши про­б­ле­ми­те на вси­ч­ки ни. Е, не се по­лу­чи! Ако за­гу­бим  и вя­ра­та във вър­хо­вен­с­т­во­то на за­ко­на ( а то­ва е по­с­ле­д­но­то, ко­е­то ни кре­пи) ще за­гу­бим вси­ч­ко.Съ­дии ка­то То­до­ро­ва  са по­с­ле­д­ни­те мо­хи­ка­ни на пра­во­то. Мно­го  от тях се на­ве­до­ха, да­же Пен­ге­зов да­ва ква­ли­фи­ка­ции, на­дя­вай­ки се да из­бе­г­не на­ка­за­ние за про­с­тъ­п­ки­те си. Съ­дий­ка­та бе увол­не­на ди­с­ци­п­ли­нар­но, но то­зи про­из­вол ня­ма ни­що об­що със за­кон­но­ст­та. То­ва е акт на опит за по­д­чи­ня­ва­не и уби­ва­не на пра­во­то- то­ест на де­мо­к­ра­ци­я­та. И не на­п­ра­з­но хо­ра­та в то­ги се обя­ви­ха сре­щу по­ли­цей­с­кия на­тиск на из­пъл­ни­тел­на­та власт вър­ху не­за­ви­си­ма­та съ­де­б­на си­с­те­ма. А ут­ре, ут­ре ще ни оце­ня­ват  от  ЕС. По­с­ле има и дру­го. То­зи Висш съ­де­бен съ­вет, кой­то спо­ред вла­с­ти­ма­щи­те не мо­же да из­би­ра Гла­вен про­ку­рор, се ока­за, че мо­же да увол­ня­ва съ­дия- Пре­д­се­да­тел на съ­ди­и­те в Бъл­га­рия- ка­к­во ли­це­ме­рие!

Инж. Г. ЙОРДАНОВ-ГОГО

П.С.  И за да се ус­по­ко­им от те­зи Ра­ди­ни въл­не­ния пре­д­ла­гам:

Вси­ч­ки съ­дии да са от хо­ра­та, за­вър­ши­ли шко­ла­та в Си­ме­о­но­во. Та­ка уп­ра­в­ле­ни­е­то на съ­с­та­ва ще се уле­с­ни сто­к­ра­т­но, ня­ма да има за­къ­с­не­ние на де­ла­та, а и ше­фът ще  от­го­ва­ря са­мо пред Го­с­под. Гле­дай­ки са­га­та с Ок­то­по­да, хо­ра­та ве­че за­гу­би­ха тър­пе­ние, а и на вси­ч­ки е яс­но, че А. Пе­т­ров яв­но има стар ор­та­к­лък с ня­кой мно­го си­лен във вла­ст­та! /Г.Й./

 

Коментарите са затворени.