Публичен търг за отдаване под наем на бюфет за закуски с площ 30.00 кв.м. “Медицински център” ЕООД – Балчик

Jul 18th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На ос­но­ва­ние чл. 68 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС – гр. Бал­чик, при­е­та с реш. № 238/27.02.2009 г., из­ме­не­на и до­пъл­не­на с Ре­ше­ние № 748 по Про­то­кол № 59 от 17.02.2011 г. и За­по­вед № 683/05.07.2012 г. на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик обя­вя­ва:

пу­б­ли­чен търг с тай­но на­д­да­ва­не за от­да­ва­не под на­ем на имот об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност:

1. По­ме­ще­ние, пре­д­с­та­в­ля­ва­що бю­фет за за­ку­с­ки с площ 30.00 кв.м. на­хо­дя­що се в гр. Бал­чик, ул. “Д – р Зл. Пе­т­ков” № 1, „Ме­ди­цин­с­ки цен­тър – І” ЕО­ОД, с на­чал­на го­ди­ш­на на­ем­на це­на в раз­мер на 586.80 ле­ва /пе­т­с­то­тин осем­де­сет и шест ле­ва и 80 ст./, без ДДС.

2. Срок на договора – пет години

3. До уча­с­тие в тър­га се до­пу­с­кат кан­ди­да­ти, ко­и­то са ре­ги­с­т­ри­ра­ни по сми­съ­ла на тър­го­в­с­кия за­кон.

Тър­гът ще се про­ве­де на 30.07.2012 г. от 10.00 ча­са в за­ла­та на I – ви етаж в сгра­да­та на Об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция – Бал­чик, пл. “21 – се­п­тем­в­ри” № 6.

За­ку­пу­ва­не на тръ­ж­на до­ку­мен­та­ция в раз­мер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, все­ки ра­бо­тен ден от 12.07.2012 г. до 26.07.2012 г. на ка­са­та на ОбА – Бал­чик.

Край­ни­ят срок за при­е­ма­не на пре­д­ло­же­ния и де­по­зит за уча­с­тие е 27.07.2012 г. до 16,00 ч. в ин­фор­ма­ци­он­ния цен­тър на ОбА-Бал­чик.

Ог­лед се оси­гу­ря­ва след пре­д­ва­ри­тел­на уго­вор­ка и пре­д­с­та­вя­не на до­ку­мент за за­ку­пе­на тръ­ж­на до­ку­мен­та­ция.

 

Коментарите са затворени.