Творческо писане в Албена

Jul 18th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

16 юли 2012 г., Ал­бе­на. Днес се от­к­ри­ва пър­вия workshop по твор­че­с­ко пи­са­не за мла­де­жи, ор­га­ни­з­ран от к.к. „Ал­бе­на”.  Пи­са­не­то за ко­мер­си­ал­ни це­ли не е ле­с­на за­да­ча и все­ки опи­тал се да пи­ше за по-го­ля­ма пу­б­ли­ка от со­б­с­т­ве­но­то си се­мей­с­т­во, знае, че му е ну­ж­на на­со­ка и ко­ре­к­тив. Ето за­що ре­ши­х­ме да „сблъ­с­ка­ме” два­та най-пре­с­ти­ж­ни уни­вер­си­те­та в Бъл­га­рия и да ви­дим сту­ден­ти­те на Со­фий­с­кия уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Ох­ри­д­с­ки” или на Нов бъл­гар­с­ки уни­вер­си­тет са по-до­б­ри в ори­ги­нал­но­то пи­са­не.

От 16 до 20 юли сту­ден­ти­те ще имат въз­мо­ж­ност да ра­бо­тят с най-ус­пе­ли­те и ут­вър­де­ни пи­са­те­ли у нас, пре­по­да­ва­те­ли и жур­на­ли­с­ти. За­по­ч­ва­ме с кур­са по по­е­ти­че­с­ко пи­са­не, кой­то ще во­дят по­е­ти­те Вла­ди­мир Ле­в­чев и Йор­дан Еф­ти­мов. Сле­д­ват съ­ве­ти­те на дъл­го­го­ди­ш­ния гла­вен ре­да­кор на сп. Playboy и на­с­то­ящ на сп. Biograph Ге­ор­ги Не­дел­чев.

Про­г­ра­ма­та про­дъл­жа­ва с пра­к­ти­че­с­ки курс по пи­са­не на сце­на­рий под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на  гла­в­ни­те сце­на­ра­с­ти на хи­то­вия се­ри­ал „7 ча­са раз­ли­ка” Ми­ле­на Фу­че­джи­е­ва и Лю­бен Ди­лов-син. Но­си­те­лят на на­г­ра­да­та ВИК за 2005 г. Емил Ан­д­ре­ев ще раз­к­рие опи­та си в един от най-ат­ра­к­ти­в­ни­те ху­до­же­с­т­ве­ни жан­ро­ве – кра­т­кия раз­каз. А най-ус­пе­ш­на­та же­на ро­ма­нист у нас Лю­д­ми­ла Фи­ли­по­ва, ав­тор на 7 бе­с­т­се­лъ­ра, за­е­д­но с доц. д-р Иван Ива­нов от Со­фий­с­кия уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Ох­ри­д­с­ки” имат не­ле­ка­та за­да­ча да да­дат пра­к­ти­че­с­ки зна­ния на сту­ден­ти­те как се пи­ше най-по­пу­ляр­ния жанр – ро­ма­нът.

На­си­те­на­та пра­к­ти­че­с­ка про­г­ра­ма ще при­к­лю­чи с фи­нал­ния „сблъ­сък” ме­ж­ду сту­ден­ти­те. Ще им бъ­де по­с­та­ве­на твор­че­с­ка за­да­ча, а най-до­б­ри­ят ще бъ­де от­ли­чен с гра­мо­та.

Ор­га­ни­за­то­ри­те пла­ни­рат да по­с­та­вят на­ча­ло­то на еже­го­д­на мла­де­ж­ка про­г­ра­ма, ко­я­то да до­ве­де до от­к­ри­ва­не­те на но­ви­те бъл­гар­с­ки пи­са­тел­с­ки та­лан­ти.

Виктория БИСЕРОВА

Коментарите са затворени.