175 г. от рождението на Васил Левски

Jul 18th, 2012 | От | Category: ВАЖНА

Мъдри мисли на Васил Левски :

Ако спечеля, печеля за цял народ  ако загубя, губя само мене си.

Без революция сме загубени во веки веков.

Близо е времето вече  българинът не ще бъде роб, а свободен.

Бързата работа ялова излиза

Братство всекиго, без да гледаме на вяра и народност.

Времето е в нас и ние сме във времето.

Всекиму ще се държи сметка за делата.

Дела трябват, а не думи.

Днешният век е век на свободата

Докато постигнем целта си, ще отидат и невинни хорица.

Дързост и постоянство!

За Отечеството работя, байо! Кажи ти мойте и аз твоите кривини,

па да се поправим и всички да вървим наедно.

За враговете на демокрацията и републиката  смърт!

Играем с живота на 7 милиона българи  трябва зряло да се постъпва

От нас зависи да бъдем равноправни с другите европейски народи.

Работим чисто български и не искаме да се водим по никого извън Българско.

Сто и петдесет лири ли ви са по-мили, или вечен живот.

Строга и редовна отчетност.

Трябва да се жертва всичко, па и себе си.

Трябва изпит за всеки. Защото има примери: Днес е човек, а утре  магаре.

Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме.

Часът на свободата призовава всеки българин да покаже на дело родолюбието си.

Ще имаме едно знаме, на което ще пише: „Свята и чиста република“.

 

 

Изложба – гоблени

 

Мал­ка­та за­ла на ХГ ед­ва по­б­ра при­я­те­ли­те и сим­па­ти­зан­ти­те на из­ку­с­т­во­то да ши­еш го­б­ле­ни, ка­к­то то­ва по­ка­з­ва на но­во­о­т­к­ри­та­та из­ло­ж­ба Ка­ло­ян Ла­зов, съ­п­ру­га­та, дъ­ще­ря­та и май­ка му.

К. Ла­зов от­да­в­на се го­т­ви за та­зи из­ло­ж­ба, чи­и­то сю­же­ти пре­об­ла­да­ват от ро­д­ния бял град.

Хо­би­то му да шие още по­ве­че изо­с­т­ря не­го­вия про­фе­си­о­на­ли­зъм ка­то фар­ма­цевт в Бал­чик.

Из­ло­ж­ба­та мо­же да се ви­ди до края на ме­се­ца

Фото:М.КОСТОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.