IV Международен детски фестивал на английския език “Светът в детските длани”

Jul 11th, 2012 | От | Category: ВАЖНА

За че­т­вър­та по­ре­д­на го­ди­на в град Бал­чик се про­ве­ж­да  ме­ж­ду­на­ро­ден де­т­с­ки фе­с­ти­вал на ан­г­лий­с­кия език ”Све­тът в де­т­с­ки­те дла­ни”, ор­га­ни­зи­ран от Об­щи­на Бал­чик, От­дел  „Об­ра­зо­ва­ние и ху­ма­ни­тар­ни дей­но­с­ти” , На­ро­д­но чи­та­ли­ще „Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки” гр. Бал­чик , Све­т­ла­на Ата­на­со­ва -пре­по­да­ва­тел в ча­с­т­на ан­г­лий­с­ка шко­ла. Фе­с­ти­ва­лът е мя­с­то, къ­де­то уча­с­т­ни­ци­те се на­с­ла­ж­да­ват и се раз­би­рат, не­за­ви­си­мо от кул­тур­ни­те и на­ци­о­нал­ни­те раз­ли­чия, пре­к­ра­с­на въз­мо­ж­ност да спо­де­лят своя опит в изу­ча­ва­не и пре­по­да­ва­не на ан­г­лий­с­ки език. То­ва е мо­щен сти­мул за уча­с­т­ни­ци­те да раз­ви­ват уме­ни­я­та си и да изя­вя­ват та­лан­та и твор­че­с­т­во­то си. Фе­с­ти­ва­лът е съ­би­тие в по­д­к­ре­па на кра­со­та­та, то­ле­ран­т­но­ст­та и при­я­тел­с­т­во­то. Фе­с­ти­ва­лът е сим­вол на лю­бо­в­та, един­с­т­во­то и вдъ­х­но­ве­ни­е­то. Уча­с­т­ни­ци­те имат мно­го об­щи ин­те­ре­си, уси­лия, усър­д­на ра­бо­та, ен­ту­си­а­зъм, идеи, енер­гия и емо­ции, ко­и­то до­при­на­сят за ими­джа на фе­с­ти­ва­ла

Та­зи го­ди­на във фе­с­ти­ва­ла се вклю­чи­ха 10 гру­пи, ко­и­то на­б­ро­я­ват по­ве­че от 200 уча­с­т­ни­ци от че­ти­ри ру­с­ки и два бъл­гар­с­ки гра­да. Уча­с­т­ни­ци­те раз­гър­на­ха сво­я­та обич към ан­г­лий­с­кия език в три на­п­ра­в­ле­ния: Те­а­т­рал­но из­ку­с­т­во, ре­ци­тал и пе­в­че­с­ки уме­ния.

Та­зи­го­ди­ш­но­то жу­ри на ме­ро­п­ри­я­ти­е­то бе в съ­с­тав: Еле­на Су­ха­чо­ва, На­та­лия Ти­мо­фе­е­ва, Та­тя­на Пи­лю­тик, Ми­ла Ма­в­ро­ва и Здра­в­ка Бан­че­ва. Те има­ха че­ст­та да жу­ри­рат ар­ти­с­ци­з­ма, та­лан­та и не­ве­ро­я­т­ни­те уме­ния на де­ца­та.

Ди­ре­к­то­рът на фе­с­ти­ва­ла Све­т­ла­на Ата­на­со­ва от­бе­ля­з­ва с гор­дост, че че­т­вър­ти­ят фе­с­ти­вал е мно­го ус­пе­шен и все по­ве­че при­до­би­ва по­пу­ляр­ност ка­то един­с­т­ве­ни­ят по съ­щ­но­ст­та си фе­с­ти­вал в Бъл­га­рия. С та­зи де­т­с­ка изя­ва все по­ве­че се из­ди­га ав­то­ри­те­тът на Бал­чик ка­то фе­с­ти­ва­лен град, кой­то ще про­дъл­жа­ва да съ­би­ра за­па­ле­ни уча­с­т­ни­ци във фе­с­ти­ва­ли от раз­ли­чен род, но с ед­на цел- лю­бов към из­ку­с­т­во­то на раз­ли­ч­ни­те кул­ту­ри по све­та.

          Жоро ИВАНОВ

 

 

Коментарите са затворени.