Проект “Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление в Черноморските общини”

Jul 11th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Во­де­ща ор­га­ни­за­ция:                “ЧЕР­НО­МОР­С­КИ ЕНЕР­ГИ­ЕН  КЛЪ­С­ТЕР”

Пар­т­ньо­ри: Об­щи­на Бал­чик, Асо­ци­а­ция на бъл­гар­с­ки­те чер­но­мор­с­ки об­щи­ни

Про­дъл­жи­тел­ност на про­е­к­та: 13 ме­се­ца (ап­рил 2012 – май 2013)

Обща стойност на проекта: 138 030 лв 

Фи­нан­си­ра­ща ор­га­ни­за­ция: Про­г­ра­ма за мал­ки про­е­к­ти на Гло­бал­ния Еко­ло­ги­чен фонд

На­с­то­я­щи­ят про­ект пре­д­ла­га ино­ва­ти­вен по­д­ход за на­ма­ля­ва­не кон­су­ма­ци­я­та на енер­гия за ули­ч­но ос­ве­т­ле­ние. Про­е­к­тът в сво­я­та съ­щ­ност е де­мон­с­т­ра­ци­о­нен, ще бъ­де из­г­ра­де­но ви­со­ко­те­х­но­ло­ги­ч­но ули­ч­но фо­то­вол­та­и­ч­но ос­ве­т­ле­ние на край­б­ре­ж­на­та алея “Дам­ба” в гр. Бал­чик.  Але­я­та е лю­би­мо мя­с­то за раз­хо­д­ка на жи­те­ли­те, ту­ри­с­ти­те и го­с­ти­те на гра­да, ко­е­то е пре­до­с­т­ва­ка за ши­ро­ко раз­про­с­т­ра­не­ние на ре­зул­та­ти­те от про­е­к­та.

Про­е­к­ти­ра­на­та си­с­те­ма ще оси­гу­ря­ва ос­ве­т­ле­ние на­пъл­но не­за­ви­си­мо от кон­вен­ци­о­нал­на­та енер­гия, съ­щ­в­ремн­но ще бъ­де си­гур­на и ще ос­ве­тя­ва съ­г­ла­с­но стан­дар­ти­те за­ло­же­ни в БДС. Въ­п­ре­ки, че изи­с­к­ват по-го­ля­ма пър­во­на­чал­на ин­ве­с­ти­ция, из­по­л­з­ва­не­то на ос­ве­ти­тел­ни уре­д­би с вне­д­ре­ни ал­тер­на­ти­в­ни из­то­ч­ни­ци на енер­гия е це­ле­съ­о­б­ра­з­но по мно­го при­чи­ни: енер­ги­я­та, ко­я­то ге­не­ри­рат е еко­ло­ги­ч­на; при ек­с­п­ло­а­та­ци­я­та им не се от­де­лят вре­д­ни еми­сии; изи­с­к­ват ог­ра­ни­че­на по­д­д­ръ­ж­ка. Сро­кът на ек­с­п­ло­а­та­ция на фо­то­вол­та­и­ч­ни­те мо­ду­ли е 20 го­ди­ни, т.е. за це­лия жи­вот на из­г­ра­де­но­то ули­ч­но ос­ве­т­ле­ние ще бъ­дат спе­с­те­ни 600 то­на вре­д­ни еми­сии.

ОС­НО­В­НА ЦЕЛ НА ПРО­Е­К­ТА: на­ма­ля­ва­не на вре­д­ни­те еми­сии еми­ти­ра­ни от ули­ч­но­то ос­ве­т­ле­ние чрез из­по­л­з­ва­не енер­ги­я­та от Слън­це­то

Специфични цели на проекта:

– Де­мон­с­т­ри­ра­не на по­л­зи­те  от из­по­л­з­ва­не­то на слън­че­ва­та енер­гия в ули­ч­но­то ос­ве­т­ле­ние, чрез мон­ти­ра­не на си­с­те­ма за ули­ч­но фо­то­вол­та­и­ч­но ос­ве­т­ле­ние в об­щи­на Бал­чик.

– Съ­з­да­ва­не на ме­то­ди­ка за то­ч­но от­чи­та­не на спе­с­те­ни­те вре­д­ни еми­сии от фо­то­вол­та­и­ч­но ули­ч­но ос­ве­т­ле­ние

– По­ви­ша­ва­не на ка­па­ци­те­та и зна­ни­е­то на ме­с­т­ни­те и цен­т­рал­ни вла­с­ти за въз­мо­ж­но­с­ти­те за из­г­ра­ж­да­не на слън­че­во ули­ч­но ос­ве­т­ле­ние.

ПРО­Е­К­Т­НИ   ДЕЙ­НО­С­ТИ:

Модул 1: Управление и популяризиране на проекта.

Мо­дул2: Де­мон­с­т­ра­ци­он­на пра­к­ти­ка за из­г­ра­ж­да­не на ули­ч­но фо­то­вол­та­и­ч­но ос­ве­т­ле­ние на алея „Дам­ба­та” Бал­чик: Сфор­ми­ра­не на Ек­с­пер­тен екип и из­го­т­вя­не на про­ект на ули­ч­но фо­то­вол­та­и­ч­но ос­ве­т­ле­ние на алея „Дам­ба­та” Бал­чик; Из­г­ра­ж­да­не и въ­ве­ж­да­не в ек­с­п­ло­а­та­ция на ули­ч­но фо­то­вол­та­и­ч­но ос­ве­т­ле­ние на алея „Дам­ба­та” Бал­чик; Из­го­т­вя­не на Ме­то­ди­ка за от­чи­та­не на спе­с­те­ни­те вре­д­ни еми­сии и фи­нан­со­ви сре­д­с­т­ва от въ­ве­де­но­то в ек­с­п­ло­а­та­ция ули­ч­но­то фо­то­вол­та­и­ч­но ос­ве­т­ле­ние; Про­ве­ж­да­не на мо­ни­то­ринг на ули­ч­но­то фо­то­вол­та­и­ч­но ос­ве­т­ле­ние, ве­ри­фи­ка­ция на спе­с­те­ни­те еми­сии  и па­ри.

Мо­дул 3: Ин­фор­ма­ци­он­но-об­ра­зо­ва­тел­на кам­па­ния: Раз­ра­бо­т­ва­не и от­пе­ча­т­ва­не на ин­фор­ма­ци­он­на бро­шу­ра за по­л­зи­те от въ­ве­ж­да­не­то на слън­че­ва енер­гия в ули­ч­но­то ос­ве­т­ле­ние; Про­у­ч­ва­не на ме­ж­ду­на­ро­д­ни пра­к­ти­ки за из­по­л­з­ва­не­то на енер­ги­я­та от слън­це­то, ка­то ули­ч­но фо­то­вол­та­и­ч­но ос­ве­т­ле­ние и по­д­хо­ди за ре­а­ли­за­ция на про­е­к­ти; Раз­ра­бо­т­ва­не на те­х­ни­че­с­ки про­е­к­ти за ули­ч­но фо­то­вол­та­и­ч­но ос­ве­т­ле­ние в 7 Чер­но­мор­с­ки об­щи­ни.

Це­ле­ви­те гру­пи на про­е­к­та: об­щи­ни, про­из­во­ди­те­ли на еле­к­т­ро­е­нер­гия, ек­с­пер­ти в об­ла­ст­та.

Не­пре­ки бе­не­фи­ци­ен­ти по про­е­к­та: гра­ж­да­ни­те и го­с­ти­те на об­щи­на Бал­чик, енер­гий­ни­те аген­ции, ме­с­т­ния би­з­нес и т.н.

Пре­дим­с­т­ва­та на све­то­ди­о­д­ни­те ос­ве­ти­тел­ни те­ла са:

Ни­с­ка кон­су­ма­ция – Из­к­лю­чи­тел­но ни­с­ка кон­су­ми­ра­на енер­гия. За­х­ран­ват се с на­пре­же­ния 5 – 24V при ток 20 – 100mA (кон­су­ма­ция от 0.1 до 1W/LED).

Дъ­лъг жи­вот- Су­перLED-из­то­ч­ни­ци­те при­те­жа­ват те­х­ни­че­с­ки жи­вот 100 000 ча­са (11.5 го­ди­ни не­пре­къ­с­на­то све­те­не; за ули­ч­на LED-лам­па ре­ал­ни­ят жи­вот е 25 го­ди­ни). След то­зи срок све­то­ди­о­дът про­дъл­жа­ва да све­ти, но с по-ни­сък ин­тен­зи­тет.

Ви­со­ка на­де­ж­д­ност -Из­к­лю­чи­тел­но ви­со­ка­та на­де­ж­д­ност про­из­ти­ча от дъл­гия те­х­ни­че­с­ки жи­вот. Све­то­ди­о­ди­те са най-на­де­ж­д­ни­ят из­ве­с­тен из­то­ч­ник на све­т­ли­на.

Еко­ло­ги­ч­на чи­с­то­та – Све­то­ди­о­ди­те не съ­дър­жат в се­бе си опа­с­ни за чо­ве­ка еле­мен­ти (за раз­ли­ка на­при­мер от жи­ва­ч­ни­те, на­т­ри­е­ви­те и кон­вен­ци­о­нал­ни­те лу­ми­не­с­цен­т­ни лам­пи). Те са на­пъл­но ре­ци­к­ли­ру­е­ми. Не из­лъ­ч­ват ни­ка­к­ви вре­д­ни еми­сии (ли­п­са на ул­т­ра­ви­о­ле­то­ва и ин­ф­ра­чер­ве­на ра­ди­а­ции, ко­и­то са вре­д­ни за зре­ни­е­то и за окол­ни­те пре­д­ме­ти).

Коментарите са затворени.