Общината прави учебните заведения все по-модерни и привлекателни

Jul 11th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

През то­зи ме­сец, до края на ля­т­на­та ва­кан­ция в ре­ди­ца учи­ли­ща и ЦДГ в Об­щи­на­та за­по­ч­на­ха дей­но­с­ти­те по про­ект за по­с­ти­га­не на рен­та­бил­на об­ра­зо­ва­тел­на стру­к­ту­ра, ко­е­то е по­с­то­я­нен при­о­ри­тет на Об­щи­на­та, чи­я­то по­ли­ти­ка е на­со­че­на към мо­дер­ни­зи­ра­не на об­ра­зо­ва­тел­ни­те ус­ло­вия и при­ла­га­не на енер­го­с­пе­с­тя­ва­щи мер­ки.

Об­ща­та про­дъл­жи­тел­ност на про­е­к­та е 12 ме­се­ца, но ве­че се сти­га до не­го­вия край – по­д­ме­нят се до­г­ра­ми / 4 921 кв.м./, са­ни­рат се сте­ни /18 122 кв.м./, пра­ви се то­п­ло­и­зо­ла­ция на по­к­ри­ви и по­до­ве/12 211 кв.м. и 209 кв.м./, по­ви­ша­ва­не ефе­к­ти­в­но­ст­та на КУ – 4 бр. ко­т­ли и 5 бр. го­рел­ки,по­д­мя­на на 216 ос­ве­ти­те­ля, об­що на 14 об­ра­зо­ва­тел­ни за­ве­де­ния и 4 спор­т­ни са­ло­на, вси­ч­ко на стой­ност 394 162.80 лв, оси­гу­ре­ни от Об­щи­на­та, стой­но­ст­та на це­лия про­ект е 2 627 751.98 лв., оси­гу­ре­ни по про­е­к­та „По­ви­ша­ва­не на енер­гий­на­та ефе­к­ти­в­ност на об­ра­зо­ва­тел­на­та ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра в Об­щи­на Бал­чик”.

Обе­к­ти­те, ко­и­то са вклю­че­ни в про­е­к­та са сле­д­ни­те:ЦДГ „Чай­ка” /фи­ли­ал/, ЦДГ с.Об­ро­чи­ще, ЦДГ с Без­во­ди­цар ЦДГ с.Стра­жи­ца, ЦДГ с. Пря­с­па, ЦДГ „Здра­вец” Бал­чик, ЦДГ с.Цър­к­ва, ЦДГ с.се­но­кос, , ОДЗ „Зна­ме на ми­ра” Бал­чик, ОДЗ „Бра­тя Мор­ма­ре­ви” Бал­чик, ОУ с.Се­но­кос /физк.са­лон/, ОУ „Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий” /но­ва­та и ста­ра сгра­да/,ОУ с.Со­ко­ло­во /сгра­да и физк.са­лон/, СОУ „Хр.Смир­нен­с­ки” с.Об­ро­чи­ще, СОУ „Хри­с­то Бо­тев” /сгра­да и физк.са­лон/

Най-мно­го сре­д­с­т­ва се пре­д­ви­ж­дат за ОУ „Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий” и СОУ „Хр.Бо­тев” Бал­чик, ко­е­то е на­п­ра­ве­но след ана­лиз и оцен­ка на ну­ж­ди­те .

Тър­гът за из­вър­ш­ва­не на вси­ч­ки стро­и­тел­ни дей­но­с­ти спе­че­ли фир­ма­та „Тер­микс” от гр.Па­зар­джик. Вре­ме­то за из­пъл­не­ние е 61 дни.

Оча­к­ва се учи­ли­ща­та и де­т­с­ки­те гра­ди­ни да имат още по-при­в­ле­ка­те­лен вид с но­во­с­ти­те по тях.

Маруся КОСТОВА

 

Коментарите са затворени.