П О К А Н А

Jul 11th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На ос­но­ва­ние чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 17 юли 2012 го­ди­на (втор­ник) от 9.00 ча­са, в за­ла­та на об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция, пър­ви етаж, ще се про­ве­де за­се­да­ние на об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик, при сле­д­ния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. По­пъл­ва­не съ­с­та­ва на По­с­то­ян­на­та ко­ми­сия по ус­т­рой­с­т­во на те­ри­то­ри­я­та, стро­и­тел­с­т­во и еко­ло­гия и По­с­то­ян­на­та ко­ми­сия по ту­ри­зъм, сел­с­ко сто­пан­с­т­во и сто­пан­с­ки дей­но­с­ти.

Вно­си­тел: Хри­с­то Н. Хри­с­тов – об­щин­с­ки съ­ве­т­ник

2. Пре­д­ло­же­ние за из­ме­не­ние на Пра­вил­ни­ка за ор­га­ни­за­ци­я­та и дей­но­ст­та на об­щин­с­кия съ­вет, не­го­ви­те ко­ми­сии и вза­и­мо­дей­с­т­ви­е­то му с об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция във връ­з­ка с из­ме­не­ние на За­ко­на за ме­с­т­но­то са­мо­у­п­ра­в­ле­ние и ме­с­т­на­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция.

Вно­си­тел: Хри­с­то Н. Хри­с­тов – об­щин­с­ки съ­ве­т­ник

3. Пре­д­ло­же­ние за от­пу­с­ка­не на фи­нан­со­ви по­мо­щи за ле­че­ние.

Вно­си­тел:  д-р Мар­га­ри­та Ка­ли­но­ва – пре­д­се­да­тел на ПКЗССД

4. Пре­д­ло­же­ние за одо­б­ря­ва­не на па­зар­на оцен­ка, за про­да­ж­ба на Ѕ ид. част от по­зем­лен имот с иден­ти­фи­ка­тор № 02508.85.243, на со­б­с­т­ве­ник на пър­ви етаж на за­кон­но по­с­т­ро­е­на сгра­да.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

5. Пре­д­ло­же­ние за одо­б­ря­ва­не на па­зар­на оцен­ка, за про­да­ж­ба на Ѕ ид. част от по­зем­лен имот с иден­ти­фи­ка­тор № 02508.85.243, на со­б­с­т­ве­ник на вто­ри етаж на за­кон­но по­с­т­ро­е­на сгра­да.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

6. Пре­д­ло­же­ние за име­ну­ва­не на нов обект от ме­с­т­но зна­че­ние в зем­ли­ще­то на с. Ро­га­че­во, об­щи­на Бал­чик.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

7. Пре­д­ло­же­ние за про­да­ж­ба чрез пу­б­ли­чен търг на об­щин­с­ки имот, пре­д­с­та­в­ля­ващ зе­ме­дел­с­ка зе­мя – Х ка­те­го­рия, по­зем­лен имот с иден­ти­фи­ка­тор № 53120.1.193 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на  с. Об­ро­чи­ще, м. “Ма­джар­лъ­ка”, с площ от 465 м2.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

8. Пре­д­ло­же­ние за пре­до­с­та­вя­не от стра­на на Об­щи­на Бал­чик на во­до­п­ро­во­д­на­та и ка­на­ли­за­ци­он­на­та мре­жа, из­г­ра­де­на в из­пъл­не­ние на ин­ве­с­ти­ци­он­на мяр­ка ИС­ПА “Ин­те­г­ри­ра­но уп­ра­в­ле­ние на во­ди­те на гр. Бал­чик” за сто­па­ни­с­ва­не и уп­ра­в­ле­ние на ВиК ЕО­ОД-До­б­рич.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

9. Пре­д­ло­же­ние за при­е­ма­не на Ре­ше­ние за до­пу­с­ка­не из­ра­бо­т­ва­не на ПУП-ПРЗ за УПИ V, УПИ Х, УПИ VІІ, УПИ VІІІ, кв. 119 по пла­на на град Бал­чик.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

10. Пре­д­ло­же­ние за одо­б­ря­ва­не на ПУП-План за за­с­т­ро­я­ва­не за ПИ № 02508.90.753 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на град Бал­чик.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

11. Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 02508.90.751 по кадастралната карта на град Балчик.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

12. Пре­д­ло­же­ние за одо­б­ря­ва­не на ПУП-План за за­с­т­ро­я­ва­не за ПИ № 66250.36.10 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Се­но­кос.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

13. Пре­д­ло­же­ние за ак­ту­а­ли­за­ция на Го­ди­ш­на­та про­г­ра­ма за уп­ра­в­ле­ние и раз­по­ре­ж­да­не с имо­ти – об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност през 2012 го­ди­на.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

14. Пре­д­ло­же­ние за про­да­ж­ба чрез пу­б­ли­чен търг на об­щин­с­ки имот, пре­д­с­та­в­ля­ващ не­за­с­т­ро­ен по­зем­лен имот с иден­ти­фи­ка­тор № 02508.55.156 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик, с площ от 2500 м2 /две хи­ля­ди и пе­т­с­то­тин ква­д­ра­т­ни ме­т­ра/.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

15. Пре­д­ло­же­ние за от­да­ва­не под на­ем чрез пу­б­ли­чен търг на пар­кинг “Дво­ре­ца” град Бал­чик, пар­ко­ме­с­та по алея “Ехо” и ул. “Ал­бен­с­ки път”.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

16. Пре­д­ло­же­ние за да­ва­не съ­г­ла­сие за из­вър­ш­ва­не на за­мя­на на по­зем­ле­ни имо­ти – ча­с­т­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност с по­зем­ле­ни имо­ти – ча­с­т­на дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност, пре­д­с­та­в­ля­ва­щи гор­с­ки те­ри­то­рии в зем­ли­ще­то на град Бал­чик.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

17. Пре­д­ло­же­ние за да­ва­не съ­г­ла­сие за из­вър­ш­ва­не про­мя­на в Ус­та­ва на Ед­но­ли­ч­но Ак­ци­о­нер­но Дру­же­с­т­во “Тър­го­в­с­ки цен­тър Кра­не­во”.

Вно­си­тел: Хри­с­то Ни­ко­лов Хри­с­тов – об­щин­с­ки съ­ве­т­ник

18. Пре­д­ло­же­ние за раз­по­ре­ж­да­не с бю­дже­т­ни сре­д­с­т­ва и пре­до­с­та­вя­не­то им на Сдру­же­ние “Виа По­н­ти­ка – 2010”, за ор­га­ни­зи­ра­не на фе­с­ти­вал.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

19. Пре­д­ло­же­ние за пре­до­с­та­вя­не на иг­ри­ще за ми­ни фу­т­бол в ж.к. “Ба­лик” град Бал­чик за без­въз­ме­з­д­но уп­ра­в­ле­ние на ОбП “БКС” – Бал­чик.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

20. Пре­д­ло­же­ние за взе­ма­не на ре­ше­ние за одо­б­ря­ва­не на спо­ра­зу­ме­ние ме­ж­ду об­щи­на Бал­чик и ОД на МВР град До­б­рич.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

21. Раз­г­ле­ж­да­не на ис­ка­не от “ПИ­РИ­НЕЯ БАЛ­ЧИК” ООД за из­ра­зя­ва­не на пре­д­ва­ри­тел­но съ­г­ла­сие за оп­ре­де­ля­не на тра­се за “По­д­зе­мен еле­к­т­ро­п­ро­вод Ср.Н 36 кV и оп­ти­чен ка­бел тип OPUG за за­х­ран­ва­не на 23 ве­т­ро­ге­не­ра­то­ри в зем­ли­ще­то на с. Гур­ко­во, с. Три­гор­ци, с. Дъ­б­ра­ва, с. Со­ко­ло­во, с. Ца­ри­чи­но, об­щи­на Бал­чик, пре­ми­на­ва­що през имо­ти – пу­б­ли­ч­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност.

Вно­си­тел: Ата­нас Ата­на­сов – об­щин­с­ки съ­ве­т­ник

22. Предложение за одобряване нова структура на ОбА – Балчик.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

Присъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съ­г­ла­с­но чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, вре­ме­то през ко­е­то сте ан­га­жи­ран /а/, ка­то об­щин­с­ки съ­ве­т­ник, се счи­та за не­п­ла­тен слу­же­бен от­пуск.

Виктор ЛУЧИЯНОВ

 

Коментарите са затворени.