По идея на арх. Велин Нейчев

Jul 11th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Нова бариера се появи пред Двореца в Балчик

Но­ва ба­ри­е­ра по пъ­тя за Дво­ре­ца в Бал­чик по­с­та­ви­ха  бо­та­ни­ци­те. За то­ва си­г­на­ли­зи­ра­ха ра­бо­те­щи в тър­го­в­с­ки обе­к­ти на­о­ко­ло,  до­ку­мен­ти­ра “Бул­фо­то”. Пре­ди ня­кол­ко дни ра­бо­т­ни­ци кър­ти­ли пъ­тя и из­ли­ва­ли бе­тон бу­к­вал­но до сер­ги­и­те. “Вси­ч­ко бе­ше в прах, ни­кой не го­во­ри с нас, не зна­е­х­ме ка­к­во се пра­ви”, спо­де­ли­ха те.  След то­ва би­ла мон­ти­ра­на са­ма­та ба­ри­е­ра. По то­зи на­чин пре­пя­т­с­т­ви­я­та по але­я­та, во­де­ща към цен­т­рал­ния вход на Дво­ре­ца, ста­ват три. Пър­ва­та ба­ри­е­ра е в на­ча­ло­то, с нея се осъ­ще­с­т­вя­ва про­пу­с­ка­те­лен ре­жим на пре­во­з­ни­те сре­д­с­т­ва. Вто­ро­то пре­пя­т­с­т­вие са тур­ни­ке­ти­те на са­мия вход на ком­п­ле­к­са. Но­ва­та ба­ри­е­ра е ме­ж­ду тях, на око­ло 30 м от вхо­да. Все още не е сва­ля­на, но въ­п­рос на вре­ме е пре­пя­т­с­т­ви­я­та по пъ­тя на ту­ри­с­ти­те, ре­ши­ли да оти­дат в най-по­се­ща­ва­ния обект по Чер­но­мо­ри­е­то, да ста­нат с ед­но по­ве­че. “Обо­з­на­ча­ва­ме си гра­ни­ци­те на имо­та, ще ог­ра­ни­чим дви­же­ни­е­то на МПС-та”, за­я­ви ше­ф­ка­та на Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на в Бал­чик Ина Ман­че­ва. В съ­що­то вре­ме в опа­с­на бли­зост с ту­ри­с­ти­те ми­на ка­ми­он­че­то, об­с­лу­ж­ва­що Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на, по­со­ч­ва Бул­фо­то. От ми­на­ла­та го­ди­на с ре­ше­ние на Ми­ни­с­тер­с­ки съ­вет Со­фий­с­ки­ят уни­вер­си­тет сто­па­ни­с­ва Дво­ре­ца. В мо­мен­та вър­вят де­ла ме­ж­ду СУ и фир­ми, склю­чи­ли с Дво­ре­ца до­го­во­ри за на­е­ма­не на обе­к­ти пре­ди то­ва ре­ше­ние.

Радио Добруджа

Коментарите са затворени.