“Графит” и “Албена” АД представят изложбата “Изкуството преди утре. От Рафаело до Уорхол”

Jul 11th, 2012 | От | Category: ИЗКУСТВО

Ек­с­по­зи­ци­я­та вклю­ч­ва се­ле­к­ция на 80 жи­во­пи­с­ни кар­ти­ни, ка­то сле­д­ва хро­но­ло­ги­ч­ни­ят при­н­цип на пре­д­с­та­вя­не на ше­дьо­в­ри на за­па­д­но­е­в­ро­пей­с­ко из­ку­с­т­во от ХV до ХХ век, до­с­той­ни об­раз­ци от съ­к­ро­ви­щ­ни­ца­та на све­то­в­но­то из­ку­с­т­во.

Жи­во­пи­с­ни­те твор­би са съ­би­ра­ни ов про­дъл­же­ние на де­се­ти­ле­тия и не­съм­не­но пре­д­с­та­в­ля­ват об­раз­ци с ви­со­ка му­зей­на ху­до­же­с­т­ве­на стой­ност, та­ки­ва, ка­к­ви­то ря­д­ко мо­гат да се ви­дят в бъл­гар­с­ки­те ча­с­т­ни и об­ще­с­т­ве­ни ко­ле­к­ции.

Из­ло­ж­ба­та пре­д­с­та­вя про­из­ве­де­ния на: Ди­е­рик Бутц (1415), Лу­кас Кра­нах (1472), Ра­фа­е­ло Сан­ти (1483), Ти­ци­ан (1485), Гу­и­до Ре­ни (1575), Ру­бенс (1577), Фран­си­с­ко де Сур­ба­ран (1598), Ан­тъ­ни Ван Дайк (1599), Со­ло­мон Ван Рьой­с­дал (1602), Ян Бот (1615), Кар­ло До­л­чи (1616), Ви­лем Калф (1619), Ай­зък Ван Ос­та­де (1619), Ал­берт Кейп (1620), Па­у­лус По­тер (1625), Якоб Ван Рьой­с­дал (1628), Ан­то­ан Ва­то (1684), Фран­соа Бу­ше (1703), Джо­шуа Рей­нолдс (1723), Жан-Ба­тист Грьоз (1725), То­мас Гейн­з­бъ­ро (1727), Ан­то­ни Ра­фа­ел Менгс (1728), Жан До­ме­ник Енгр (1780), Кан­дит Блейз (1795), Ка­мий Пи­са­ро (1830), Ед­гар Де­га (1834) и мно­го дру­ги.

Ку­ра­тор: Пла­ме­на Ди­ми­т­ро­ва-Ра­че­ва, Дър­жа­в­на аген­ция “Ар­хи­ви”.              /БТ/

Коментарите са затворени.