О, Добруджански край!

Jul 11th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Ре­ши­х­ме да по­се­тим град Ша­б­ла по по­ка­на на Клу­ба на учи­те­ли­те – пен­си­о­не­ри в гра­да. На 22 юни в 8.00 ч. по­те­г­ли­х­ме на път. Де­нят обе­ща­ва­ше да бъ­де го­рещ за се­зо­на. То­ва не ни из­п­ла­ши, за­що­то оча­к­ва­х­ме един раз­ли­чен, ин­те­ре­сен ден.

Слън­це­то гре­е­ше сил­но и пред нас се шир­на в це­лия си бля­сък при­мор­с­ка До­б­ру­джа. От ед­на­та стра­на на пъ­тя се лю­ш­ка­ха ед­ри­те по­жъл­тя­ва­щи жи­т­ни кла­со­ве, раз­цъ­ф­тя­ва­щи­те слън­чо­г­ле­ди до края на хо­ри­зон­та, а от дру­га­та стра­на голф иг­ри­ща­та и ту­ри­с­ти­че­с­ки­те се­ли­ща.

Не­у­се­т­но при­с­ти­г­на­х­ме в град Ша­б­ла. Сър­де­ч­но ни по­с­ре­щ­на пре­д­се­да­те­лят на клу­ба Ата­на­с­ка Бан­че­ва и вси­ч­ки учи­те­ли. Сре­ща­та бе­ше въл­ну­ва­ща. Об­ме­ни­х­ме опит и по­се­ти­х­ме Му­зея за раз­ви­тие на об­ра­зо­ва­ни­е­то в Об­щи­на­та, ма­те­ри­ал­на­та ба­за на пен­си­о­не­ри­те и гор­до­ст­та на гра­да – „Зе­лен об­ра­зо­ва­те­лен цен­тър – Ша­б­ла”.  Про­е­к­тът и из­г­ра­ж­да­не­то на цен­тъ­ра е де­ло на Об­щи­на­та с пар­т­ньо­ри по про­е­к­та Нор­ве­ж­ка­та об­щи­на Сон­д­ре­ленд, кон­сул­тан­т­с­ка ком­па­ния „Ди­кон груп” и БДЗП. Стой­но­ст­та на про­е­к­та е 535 000 ев­ро. Раз­по­ло­жен е в ста­ро­то учи­ли­ще. Сгра­да­та и при­ле­жа­щия и парк са об­но­ве­ни и ада­п­ти­ра­ни към но­ви­те ну­ж­ди за при­ро­до­за­щи­т­на и ту­ри­с­ти­че­с­ка дей­ност. Цен­тъ­рът е мно­го­фун­к­ци­о­на­лен и раз­по­ла­га със за­ли за ек­с­по­зи­ции, кон­фе­рен­ции, ин­тер­нет за­ла със си­с­те­ма за он­лайн на­б­лю­де­ния на вла­ж­ни­те зо­ни, а в дво­ра има из­ку­с­т­ве­но езе­ро и ал­пи­не­ум за ре­д­ки ви­до­ве ра­с­те­ния.

От вре­мен­на­та ек­с­по­зи­ция се за­по­з­на­х­ме с уни­ка­ти от раз­ко­п­ки­те на Ду­ран­ку­ла­ш­ко­то езе­ро, а от 30-ми­ну­т­ния филм  – с оби­та­ва­щи­те пти­ци. Бя­х­ме впе­ча­т­ле­ни. До­ма­ки­ни­те ни по­ка­ни­ха на ко­к­тейл в кра­си­вия парк. Сър­де­ч­но се сбо­гу­ва­х­ме и про­дъл­жи­х­ме пъ­тя си.

Да раз­г­ле­да­ме вси­ч­ко в то­зи край ни тря­б­ва­ха дни. По­мо­г­на ни г-ца Ка­лин­ка То­до­ро­ва, въз­пи­та­ни­ч­ка на СОУ „Хр.Бо­тев” Бал­чик, се­га ин­же­нер Гор­с­ко сто­пан­с­т­во и ди­ре­к­тор на Дър­жа­в­но ло­в­но сто­пан­с­т­во Бал­чик, ко­я­то ни да­де мар­ш­рут и во­дач – Сте­фан Га­в­ра­и­лов. За­по­з­на­х­ме се с ин­те­ре­с­ни обе­к­ти. Раз­г­ле­да­х­ме за­щи­те­ни­те зо­ни, Ду­ран­ку­ла­ш­ко­то  и Ша­б­лен­с­ко­то езе­ро, най-зна­чи­ми­те вла­ж­ни зо­ни в Бъл­га­рия, с ря­д­ка­та фло­ра и фа­у­на, и най-ве­че с пти­чия свят. Тук се па­зят 70 ви­да пти­ци, за­пи­са­ни в Чер­ве­на­та кни­га на Бъл­га­рия. Па­зи се ви­д­ра­та и др. жи­во­т­ни. Бя­х­ме впе­ча­т­ле­ни от съ­з­да­де­но­то от чо­ве­ка, съ­о­б­ра­зе­но с при­ро­д­ни­те да­де­но­с­ти и кул­ту­ра­та на До­б­ру­джа.

По­се­ти­х­ме пър­ва­та Ке­д­ро­ва къ­ща „До­б­ру­джан­с­ки двор”, по­с­т­ро­е­на по раз­ка­зи­те на Й.Йо­в­ков – ре­зи­ден­ция на МС.Бя­х­ме по­ка­не­ни да раз­г­ле­да­ме и от­дъ­х­нем в Ло­в­ния ком­п­лекс „Ша­б­ла”, по­с­т­ро­ен на ша­б­лен­с­ки­те пя­съ­ци, в съ­щия ес­те­ти­чен стил и удо­б­но по­д­ре­ден. По­с­ле­д­ни­ят ни обект бе­ше най-но­ви­ят мо­де­рен ком­п­лекс „Ка­ли­а­к­рия” до с.То­по­ла. Има 3 го­ле­ми ко­з­ме­ти­ч­ни цен­тъ­ра, ре­с­то­рант с те­ра­са, от ко­я­то се от­к­ри­ва чу­де­с­на гле­д­ка, чак до Зл.Пя­съ­ци.  Не усе­ти­х­ме же­га­та. При­б­ра­х­ме се с от­ли­ч­ни  впе­ча­т­ле­ния и бла­го­дар­ност към ОбС към г-ца То­до­ро­ва и на­ша­та ор­га­ни­за­тор­ка Иван­ка Ива­но­ва за по­да­ре­ния ни пре­к­ра­сен ден.

Керанка ГЕНЧЕВА

 

Коментарите са затворени.