Омраза необяснима

Jul 11th, 2012 | От | Category: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

Ве­че 12 го­ди­ни те­че та­зи ом­ра­за по вси­ч­ки ме­дии. Се­га, не­за­ви­си­мо по ка­къв по­вод, се спо­ме­не са­мо име­то на Иван Ко­с­тов ка­то бивш ми­ни­с­тър-пре­д­се­да­тел, в от­го­вор ще се чу­ят зло­с­т­ни ду­ми по не­гов ад­рес. На­ри­чан е ка­къв ли не – зъл, ци­га­нин, ко­му­нист, най-бо­га­ти­ят, ок­рал ця­ла Бъл­га­рия, ця­ло­то чер­но­мор­с­ко край­б­ре­жие, про­дал дър­жа­ва­та. Съ­щи­те те­зи ко­му­ни­с­ти­че­с­ки из­ча­дия, ко­и­то през 1969 г. с ре­ше­ние на на­ро­д­но­то съ­б­ра­ние ис­ка­ха да по­да­рят стра­на­та ни ка­то 16-та ре­пу­б­ли­ка на то­га­ва­ш­ния Съ­ве­т­с­ки съ­юз, го­во­рят се­га те­зи из­ми­с­ли­ци за Иван Ко­с­тов.

По­м­ня, бях из­ви­кан в за­пас в Тол­бу­хин. Бя­ха до­ш­ли по­ли­ти­че­с­ки офи­це­ри от Со­фия. Съ­б­ра­ха ни в ед­на го­ля­ма за­ла ня­кол­ко сто­тин вой­ни­ци, за да ни уве­ща­ват и пи­тат – ис­ка­ме ли да ста­нем 16-та ре­пу­б­ли­ка на СССР, кол­ко ху­ба­во щя­ло да бъ­де, де­ца­та ни мо­же­ло да учат там и.т.н. Са­мо един за­па­с­няк от До­б­рич, учи­тел, се ос­ме­ли да из­ви­ка, че да го чу­ят вси­ч­ки: „Не!”. След то­ва по­ве­че не го ви­дя­х­ме. А се­га ко­му­ни­с­ти­те от вър­ху­ш­ка­та от­ри­чат да са се на­ти­с­ка­ли за СССР. Обя­с­ни­мо е те да мра­зят Иван Ко­с­тов. Не­го­во­то пра­ви­тел­с­т­во, ко­га­то бе­ше на власт до­пу­с­на един го­лям про­пуск – не из­вър­ши лу­с­т­ра­ция на вси­ч­ки, уча­с­т­ва­ли в би­в­ша­та ДС.То­ва ще ре­че те­зи хо­ра да ня­мат пра­во 10 го­ди­ни да уча­с­т­ват в по­ли­ти­че­с­ки пар­тии, в ръ­ко­во­д­ни дър­жа­в­ни ор­га­ни, да бъ­дат ре­да­к­то­ри на ве­с­т­ни­ци. Пре­д­с­та­ве­те си, ако то­ва се бе­ше слу­чи­ло, ня­ма­ше да го има ни Ах­мед До­ган, ни Ге­ор­ги Пър­ва­нов, ни То­ше­в­ци, ни­то ед­но чен­ге в Пар­ла­мен­та. Стра­на­та ще­ше да мо­же да се раз­ви­ва нор­мал­но по пра­вил­ния път.  При по­в­то­рен ман­дат на Иван Ко­с­тов то­ва не­ми­ну­е­мо ще­ше да ста­не. Имен­но за то­ва ДС хвър­ли вси­ч­ки си­ли, по­д­по­ма­га­на от Мо­с­к­ва ни­ко­га Иван Ко­с­тов да не мо­же от­но­во да бъ­де на власт. Зна­е­те ка­к­во на­п­ра­ви­ха – до­ка­ра­ха Си­ме­он Ко­бур­га и вси­ч­ко се обър­на с кра­ка­та на­го­ре. Би­в­ши­те чен­ге­та си по­де­ли­ха вла­ст­та – До­ган ми­ли­о­нер, Го­це­то два пъ­ти пре­зи­дент, оли­гар­си­те на власт.

Но ка­к­во да ка­жем за оби­к­но­ве­ни­те хо­ра? За­що та­ка ле­с­но бя­ха об­ра­бо­те­ни и на­хъ­се­ни да мра­зят Иван Ко­с­тов? И ка­то по­пи­ва­тел­на хар­тия при­е­ха вси­ч­ки лъ­жи и из­ми­ш­льо­ти­ни, без да се за­ми­с­лят. Той ни­ко­га не ги е лъ­гал. Би тря­б­ва­ло да мра­зят те­зи, ко­и­то след не­го лъ­же­ха най-на­г­ло на­ро­да. Не­ка при­по­м­ня: 800-те дни на Ца­ря, за би­во­ли­ци­те на До­ган от Ин­дия, за со­ци­ал­ния пре­зи­дент Го­це, за оп­ра­вя­не жи­во­та на на­се­ле­ни­е­то от Бат Бой­ко. За­що ги слу­ша­те – вси­ч­ки те са от ед­но ко­ти­ло, взе­мат вла­ст­та да се об­ла­жат и за­бо­га­те­ят, а Си­ме­он за имо­ти.

До­ри не­лю­бя­щи­те Иван Ко­с­тов по­ли­ти­ци при­з­на­ват, че не­го­во­то уп­ра­в­ле­ние е най-ус­пе­ш­но. Пра­ви­тел­с­т­во­то му на­с­ле­ди от Ви­де­нов най-бан­к­ру­ти­ра­ла­та дър­жа­ва: един до­лар за 3000 лв., 300 % ин­ф­ла­ция, изо­ла­ция на стра­на­та ни от Ев­ро­па от гра­ж­дан­с­ка­та вой­на в Юго­с­ла­вия. Ви­де­нов ос­та­ви хо­ра­та със за­п­ла­ти от 7 до­ла­ра, а пен­си­и­те бя­ха два пъ­ти по-ни­с­ки. В края на ман­да­та на ОДС сре­д­на­та за­п­ла­та бе­ше ве­че 250 лв., пен­си­и­те 94 лв. Тъй ка­то то­ва бе­ше един­с­т­ве­но­то де­мо­к­ра­ти­ч­но пра­ви­тел­с­т­во, за­по­ч­на­ло с по­д­го­т­ве­на про­г­ра­ма, то пре­д­ви­ж­да­ше при вто­ри ман­дат да до­с­ти­г­не сре­д­на пен­сия до 160 лв. и за­п­ла­ти 420 лв. Го­во­рим за края на 2005 г. – кое пра­ви­тел­с­т­во е до­с­ти­г­на­ло та­къв бърз ра­с­теж на до­хо­ди­те? Ако бя­ха го на­п­ра­ви­ли и дру­ги­те, то се­га сре­д­ни­те пен­сии тря­б­ва­ше да са по­не 500 лв., а за­п­ла­ти­те – 1000 лв. Ня­ма съм­не­ние, че още то­га­ва Бъл­га­рия по­лу­чи сво­е­то мя­с­то в обе­ди­не­на Ев­ро­па. Бъл­га­ри­те още то­га­ва пъ­ту­ва­ха ка­то ев­ро­пей­ци­те. Ес­тон­с­ки­ят пре­ми­ер в об­ръ­ще­ние към Иван Ко­с­тов ка­за, че Бъл­га­рия е ико­но­ми­че­с­ко­то чу­до на Бал­ка­ни­те и ре­фор­ми­те тря­б­ва да про­дъл­жат. Уви, ДС и ком­па­ния не ис­ка­ха да про­дъл­жат ре­фор­ми­те . Ето са­мо ня­кои най-зна­чи­ми по­с­ти­же­ния от то­ва вре­ме: оз­д­ра­вя­ва­не на бан­ко­ва­та си­с­те­ма, бъл­гар­с­ки­ят лев ста­на ста­бил­на ва­лу­та, по­ви­ша­ва­не на кре­ди­т­ния рей­тинг, на­ма­ля­ва­не на пре­ки­те да­нъ­ци и оси­гу­ри­тел­ни вно­с­ки, зе­мя­та бе вър­на­та на со­б­с­т­ве­ни­ци­те, въ­ве­де се оп­ро­с­те­но и на­сър­чи­тел­но да­нъ­ч­но об­ла­га­не на мал­ки­те и сре­д­ни фир­ми, до­с­ти­га­ни ве­че на 70 % на ча­с­т­ния се­к­тор в бру­т­на­та до­ба­ве­на стой­ност. Ре­ал­ни­ят ико­но­ми­че­с­ки ра­с­теж е 5 %, Бъл­га­рия е пър­ва­та стра­на с кре­дит по СА­ПАРД, оси­гу­ре­ни са 13 за­п­ла­та и пен­сия за Ко­ле­да, вдо­ви­ци­те или вдо­в­ци­те по­лу­ча­ват 20% от пен­си­я­та на по­чи­на­лия и .т.н.

Ни­то ед­но пра­ви­тел­с­т­во след то­ва не мо­же да се по­х­ва­ли с та­ки­ва по­с­ти­же­ния. Вме­с­то да има при­ем­с­т­ве­ност и да се по­у­чат, сле­д­ва­щи­те уп­ра­в­ни­ци по­в­та­рят ка­то из­тър­ка­на гра­мо­фон­на пло­ча пу­с­на­ти­те в про­с­т­ран­с­т­во­то глу­по­с­ти ка­то „Кре­ми­ко­в­ци за 1 до­лар”, „Ави­о­ком­па­ния „Бал­кан”, „Лу­ко­ил”, хо­те­ли и.т.н. Кой­то го­во­ри по то­зи на­чин, про­с­то иг­рае по свир­ка­та на КГБ и Мо­с­к­ва и не ми­с­ли за на­ши­те на­ци­о­нал­ни ин­те­ре­си. Сти­га сме се лу­та­ли ка­то умо­по­бър­ка­ни. Не ни тря­б­ват но­ви и но­ви пар­тии. От­къ­де из­ле­зе Ку­не­ва, тя съ­що има го­ля­ма ви­на за спи­ра­не на ре­фор­ми­те, уча­с­т­ва­ла в сле­д­ва­щи­те пра­ви­тел­с­т­ва на ми­ро­по­ма­за­ни­те. Ня­ма кой друг да ни вди­г­не на кра­ка, за да за­жи­ве­ем най-по­с­ле по-до­б­ре, за­що­то  кой­то мо­же, го мо­же.

Иван МАЛЕВ

 

Коментарите са затворени.