Криминална страница

Jul 11th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

Услуга прослушване на документ

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, пре­до­с­та­вя на по­т­ре­би­те­ли на съ­де­б­ни ус­лу­ги със зри­тел­ни ув­ре­ж­да­ния за­по­з­на­ва­не със съ­де­бен до­ку­мент в зву­ков фор­мат. То­ва ста­на въз­мо­ж­но бла­го­да­ре­ние на по­лу­че­ния от Сдру­же­ние „Про­г­ра­ма за раз­ви­тие на съ­де­б­на­та си­с­те­ма” со­ф­ту­ер за син­тез на реч „Speechlab 2.0”.

Про­ду­к­тът е раз­ра­бо­тен за не­з­ря­щи хо­ра. Той пре­об­ра­зу­ва те­к­с­то­ве от при­съ­ди, съ­де­б­ни ре­ше­ния и оп­ре­де­ле­ния, про­то­ко­ли от съ­де­б­ни за­се­да­ния в ау­дио си­г­нал. Ус­лу­га­та е пре­д­на­з­на­че­на съ­що за хо­ра със слу­хо­ви про­б­ле­ми, въз­ра­с­т­ни и не­г­ра­мо­т­ни.

Про­с­лу­ш­ва­не­то на съ­де­б­ни кни­жа ста­ва в де­ло­во­д­с­т­во­то на Ра­йо­нен съд – Бал­чик, на тре­тия етаж на съ­де­б­на­та сгра­да. Со­ф­ту­е­рът е ин­с­та­ли­ран на ком­пю­тър, пре­д­на­з­на­чен за гра­ж­да­ни, и  обо­ру­д­ван с тон­ко­ло­ни.

По­т­ре­би­те­ли­те на „Speechlab 2.0” мо­гат да се обър­нат за по­л­з­ва­не на ус­лу­га­та към ра­бо­те­щи­те в де­ло­во­д­с­т­во­то че­ти­ри съ­де­б­ни слу­жи­те­ли. Те имат ан­га­жи­мент да  на­ме­рят тър­се­ния до­ку­мент в де­ло­во­д­на­та про­г­ра­ма на Ра­йо­нен съд – Бал­чик, и да го пре­до­с­та­вят за по­л­з­ва­не в зву­ков фор­мат.

Все­ки по­т­ре­би­тел на ус­лу­га­та и про­с­лу­ша­ни­ят от не­го до­ку­мент ще бъ­дат впи­с­ва­ни в „Ре­ги­с­тър”, за да се про­с­ле­ди ефе­к­та и про­б­ле­ми­те при упо­т­ре­ба­та на „Speechlab 2.0”.

61-годишен от с. Безводица шофира пиян

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, ще раз­г­ле­да на 06.07.2012 г. на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 61-го­ди­ш­ния Ен. Янк. Ат. от с. Без­во­ди­ца, об­щи­на Бал­чик. Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, му е по­в­ди­г­на­ла об­ви­не­ние за то­ва, че на 08.04.2012 г. око­ло 21,50 ч. по ули­ца в с. Се­но­кос, об­щи­на Бал­чик, е уп­ра­в­ля­вал лек ав­то­мо­бил „Форд Тран­зит” с кон­цен­т­ра­ция на ал­ко­хол в кръ­в­та си над 1,2 про­ми­ла, а имен­но 1,55 про­ми­ла, ус­та­но­ве­но по на­д­ле­жен ред.

Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние по­со­ч­ва в об­ви­ни­тел­ния акт, че на 08.04.2012 г. око­ло 21 ч. два­ма по­ли­цаи от РУП – Бал­чик, из­вър­ш­ва­щи об­ход със слу­же­б­ния си ав­то­мо­бил на те­ри­то­ри­я­та на с. Се­но­кос, спре­ли за про­вер­ка ми­к­ро­бус мар­ка „Форд Тран­зит”. Во­да­чът му бил във ви­ди­мо не­т­ре­з­во съ­с­то­я­ние и ми­ри­шел на ал­ко­хол, го­во­рел за­ва­ля­но и не­с­вър­за­но. Слу­жи­те­ли­те на ре­да му раз­по­ре­ди­ли да сле­зе от ав­то­мо­би­ла и го по­пи­та­ли, да­ли е упо­т­ре­бил ал­ко­хол. Ен. Ат. обя­с­нил, че е пил две би­ри. След то­ва бил за­ве­ден в гр. Бал­чик, къ­де­то му би­ла на­п­ра­ве­на про­вер­ка за упо­т­ре­ба на ал­ко­хол с те­х­ни­че­с­ко сре­д­с­т­во от ав­то­кон­т­ро­льор по КАТ. Дре­ге­рът от­чел на­ли­чие на ал­ко­хол в из­ди­ш­ва­ния въз­дух – 1,58 про­ми­ла. След то­ва би­ла взе­та кръ­в­на про­ба на во­да­ча, ко­я­то по­ка­за­ла, че има ети­лов ал­ко­хол в ко­ли­че­с­т­во 1,55 про­ми­ла в кръ­в­та.

Ен. Ат има ос­но­в­но об­ра­зо­ва­ние, не ра­бо­ти, се­ме­ен е, осъ­ж­дан. Той се е при­з­нал за ви­но­вен и обя­с­нил, че пил две би­ри при по­се­ще­ние на по­з­на­ти.

Съд – Модел в България

Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, по­лу­чи за вто­ри път зва­ни­е­то „Съд – Мо­дел в Бъл­га­рия” за свър­ше­но­то по Вто­рия план за по­до­б­ря­ва­не на ра­бо­та­та на съ­да. Офи­ци­ал­на­та це­ре­мо­ния по обя­вя­ва­не на съ­ди­ли­ща­та – мо­де­ли по План 2 се съ­с­тоя на 29.06.2012 г. в гр. Тря­в­на.

Зва­ни­е­то е при­д­ру­же­но с пла­кет с на­д­пис „В знак на при­з­на­тел­ност към съ­ди­и­те и съ­де­б­ни­те слу­жи­те­ли в Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, ко­и­то са во­де­щи в съ­де­б­на­та ре­фор­ма, днес, 29 юни 2012 г., те се при­з­на­ват за ус­пе­ш­но ра­бо­тещ съд – мо­дел по Вто­рия план за по­до­б­ря­ва­не на ра­бо­та­та на съ­да”. Той бе ре­а­ли­зи­ран с по­д­к­ре­па­та на Сдру­же­ние „Про­г­ра­ма за раз­ви­тие на съ­де­б­на­та си­с­те­ма” и със съ­дей­с­т­ви­е­то на Фон­да­ция „Аме­ри­ка за Бъл­га­рия”.

На це­ре­мо­ни­я­та бя­ха пре­д­с­та­ве­ни до­б­ри пра­к­ти­ки на съ­ди­ли­ща­та – мо­де­ли по План 2, ко­и­то ще бъ­дат вклю­че­ни в на­ръ­ч­ник. Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, ще бъ­де пре­д­с­та­вен в сбор­ни­ка с пет от дей­но­с­ти­те, из­пъл­не­ни по 24-те це­ли на План 2. То­ва са „Уп­ра­в­ле­ние на чо­ве­ш­ки­те ре­сур­си”, „Ра­бо­та със съ­де­б­ни­те за­се­да­те­ли”, „Дей­с­т­вия за по­пу­ля­ри­за­ция на ме­ди­а­ци­я­та”, „Кон­це­п­ция за ра­бо­та с хо­ра с ув­ре­ж­да­ния” и „Кон­це­п­ция за ме­дий­на по­ли­ти­ка”.

Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, из­пъл­ня­ва План 2 на Про­г­ра­ма­та за раз­ви­тие на съ­де­б­на­та си­с­те­ма от на­ча­ло­то на 2010 г. Сдру­же­ни­е­то про­дъл­жи дей­но­ст­та на Ини­ци­а­ти­ва­та за ук­ре­п­ва­не на съ­де­б­на­та си­с­те­ма към Аме­ри­кан­с­ка­та аген­ция за ме­ж­ду­на­ро­д­но раз­ви­тие.

Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, се вклю­чи в про­г­ра­ма­та „Съ­ди­ли­ща – мо­де­ли и съ­ди­ли­ща – пар­ньо­ри” на Ини­ци­а­ти­ва­та за ук­ре­п­ва­не на съ­де­б­на­та си­с­те­ма на ААМР на 14.10.2005 г. В рам­ки­те на то­ва съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во бя­ха из­г­ра­де­ни мо­дер­ни де­ло­во­д­с­т­ва, Ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър, вклю­ч­ващ и ре­ги­с­т­ра­ту­ра, съ­з­да­де­на бе обу­чи­тел­на за­ла, раз­ра­бо­те­на бе ин­тер­нет стра­ни­ца на съ­да, по­до­б­ре­но бе уп­ра­в­ле­ни­е­то на де­ла­та и бя­ха по­с­ти­г­на­ти зна­чи­тел­ни ус­пе­хи към по­до­б­ря­ва­не на об­ще­с­т­ве­но­то до­ве­рие в ин­с­ти­ту­ци­я­та. На 28.02.2007 г. Ви­с­ши­ят съ­де­бен съ­вет и Аме­ри­кан­с­ка­та аген­ция за ме­ж­ду­на­ро­д­но раз­ви­тие от­ли­чи­ха Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, ка­то Съд – Мо­дел в стре­ме­жа за ук­ре­п­ва­не на вър­хо­вен­с­т­во­то на за­ко­на.

19-годишен младеж ще отговаря за държане на амфетамини

19-го­ди­ш­ни­ят Хр. Кр. Й. ще се из­п­ра­ви пред Ра­йо­нен съд – Бал­чик, на 06.07.2012 г., за­ра­ди на­р­ко­ти­ч­ни ве­ще­с­т­ва. Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, ис­ка той да бъ­де при­з­нат за ви­но­вен за то­ва, че на 28.07.2011 г. в ку­рор­тен ком­п­лекс, без на­д­ле­ж­но раз­ре­ши­тел­но е при­до­бил и дър­жал ви­со­ко­ри­с­ко­во на­р­ко­ти­ч­но ве­ще­с­т­во – 0,05 гра­ма ам­фе­та­мин, на стой­ност 1,50 лв. Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние по­со­ч­ва, че слу­ча­ят е ма­ло­ва­жен и пре­д­ла­га Хр. Й. да бъ­де ос­во­бо­ден от на­ка­за­тел­на от­го­вор­ност и сан­к­ци­о­ни­ран по ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ред.

Про­ку­рор­с­ко­то по­с­та­но­в­ле­ния уто­ч­ня­ва, че по­д­съ­ди­ми­ят ра­бо­тел в ат­ра­к­ци­он на те­ри­то­ри­я­та на ку­рорт. При по­ли­цей­с­ка про­вер­ка той бил от­ве­ден в РУ „Ал­бе­на”, къ­де­то му бил из­вър­шен обиск. В ли­ч­на­та му ра­ни­ца би­ло от­к­ри­то и из­зе­то по­ли­е­ти­ле­но­во пли­к­че с бя­ло пра­хо­о­б­ра­з­но ве­ще­с­т­во, ко­е­то при про­вер­ка с по­ле­ви на­р­ко­тест е ре­а­ги­ра­ло на ам­фе­та­мин. То­ва би­ло по­т­вър­де­но от на­з­на­че­на­та фи­зи­ко-хи­ми­че­с­ка ек­с­пер­ти­за.

Хр. Й. е при­з­нал, че е дър­жал за ли­ч­на упо­т­ре­ба на­р­ко­ти­ч­но­то ве­ще­с­т­во. Са­мо­п­ри­з­на­ни­е­то му, не­го­во­то чи­с­то съ­де­б­но ми­на­ло, фа­к­тът, че де­я­ни­е­то е ма­ло­ва­ж­но по сми­съ­ла на На­ка­за­тел­ния ко­декс, и ли­п­са­та на на­с­тъ­пи­ли от не­го вре­ди, да­ват ос­но­ва­ние на про­ку­ра­ту­ра да по­и­с­ка той да бъ­де ос­во­бо­ден от на­ка­за­тел­на от­го­вор­ност. Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние пре­д­ла­га да бъ­де сан­к­ци­о­ни­ран с гло­ба.

Награда за Красимир Господинов от Министерството на правосъдието

Съ­ди­я­та по впи­с­ва­ни­я­та в Ра­йо­нен съд – Бал­чик, Кра­си­мир Го­с­по­ди­нов е на­г­ра­ден от Ми­ни­с­тъ­ра на пра­во­съ­ди­е­то Ди­а­на Ко­ва­че­ва за ви­сок про­фе­си­о­на­ли­зъм и об­раз­цо­во из­пъл­не­ние на слу­же­б­ни­те за­дъл­же­ния.

Той е пър­ви­ят в стра­на­та, за­по­ч­нал да пра­ви имо­т­ни пар­ти­ди на не­д­ви­жи­ми­те имо­ти, след ка­то със за­по­вед на Ми­ни­с­тъ­ра на пра­во­съ­ди­е­то от 18.05.2005 г. е оп­ре­де­лен да из­вър­ш­ва та­зи дей­ност. От то­га­ва до­се­га съ­дия по впи­с­ва­ни­я­та Го­с­по­ди­нов е из­го­т­вил 28 200 броя имо­т­ни пар­ти­ди за имо­ти на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Бал­чик. Те пре­д­с­та­в­ля­ват до­сие на са­мия имот, по ко­е­то мо­же да се про­с­ле­ди как се е про­ме­ня­ла со­б­с­т­ве­но­ст­та и да­ли има на­ло­же­ни те­же­с­ти вър­ху не­го. Пре­ди то­ва имо­ти­те са се тър­се­ли по име­то на со­б­с­т­ве­ни­ка. Но­ва­та си­с­те­ма за тър­се­не по до­си­е­то на имо­та се въ­ве­ж­да в ця­ла­та стра­на.

Дей­но­ст­та се из­вър­ш­ва от съ­дия Го­с­по­ди­нов при го­ля­ма на­то­ва­ре­ност, мно­го до­б­ра ор­га­ни­за­ция и ви­сок про­фе­си­о­на­ли­зъм. С те­зи ар­гу­мен­ти ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни­ят ръ­ко­во­ди­тел – пре­д­се­да­тел на Ра­йо­нен съд – Бал­чик, Иве­ли­на Вел­че­ва го пре­д­ло­жи за на­г­ра­да та­зи го­ди­на.

Кра­си­мир Го­с­по­ди­нов за­по­ч­ва ра­бо­та в Ра­йо­нен съд –Бал­чик, на 09.09.1998 г. ка­то съ­дия – из­пъл­ни­тел, на ко­го­то са въз­ло­же­ни и фун­к­ци­и­те на съ­дия по впи­с­ва­ни­я­та. От 2004 г. той е пре­на­з­на­чен са­мо ка­то съ­дия по впи­с­ва­ни­я­та.

Телесна повреда при катастрофа

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, е на­с­ро­чил за раз­г­ле­ж­да­не на 11.07.2012 г. на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 21-го­ди­ш­ния М. Б. З. от гр. Бал­чик. Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, ис­ка той да бъ­де при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че на 18.07.2009 г. в гр. Бал­чик при уп­ра­в­ле­ние на лек ав­то­мо­бил „Си­т­ро­ен” е на­ру­шил пра­ви­ла­та за дви­же­ние – чл. 37, ал. 1 и чл. 47 от За­ко­на за дви­же­ние по пъ­ти­ща­та и по не­пре­д­па­з­ли­вост е при­чи­нил сре­д­на те­ле­с­на по­в­ре­да, из­ра­зя­ва­ща се в трай­но за­т­ру­д­не­ние на дви­же­ни­е­то на до­лен край­ник на 34-го­ди­шен мъж. Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние ис­ка той да бъ­де ос­во­бо­ден от на­ка­за­тел­на от­го­вор­ност и да му бъ­де на­ло­же­но ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но на­ка­за­ние.

Раз­с­ле­д­ва­не­то е ус­та­но­ви­ло, че на 18.07.2009 г. М. З. се е дви­жел по път със стръ­мен на­к­лон по по­со­ка бол­ни­ца­та на гр. Бал­чик. При спу­с­ка­не той е по­дал све­т­ли­нен си­г­нал за из­ме­не­ние на по­со­ка­та си на дви­же­ние на ля­во с на­ме­ре­ние да за­вие. При­б­ли­жа­вай­ки кръ­с­то­ви­ще по­д­съ­ди­ми­ят е на­ма­лил ско­ро­ст­та на ав­то­мо­би­ла и е из­вър­шил ма­не­в­ра­та със ско­рост от 15  км в час. Про­ку­ра­ту­ра­та по­со­ч­ва, че той не бил въз­при­ел дви­же­щия се в на­с­ре­щ­на­та лен­та по път с пре­дим­с­т­во мо­то­пед, уп­ра­в­ля­ван от 34-го­ди­шен мъж. При сблъ­съ­ка ме­ж­ду две­те пре­во­з­ни сре­д­с­т­ва, во­да­чът на мо­то­пе­да па­д­нал на пъ­т­но­то пла­т­но. Из­го­т­ве­на­та по де­ло­то съ­де­б­но-ме­ди­цин­с­ка ек­с­пер­ти­за по­ка­з­ва, че по­лу­че­ни­те при па­да­не­то те­ле­с­ни ув­ре­ж­да­ния са обу­с­ло­ви­ли за­т­ру­д­не­ние на дви­же­ни­е­то на де­сен до­лен край­ник за пе­ри­од от 3-4 ме­се­ца и пре­д­с­та­в­ля­ват сре­д­на те­ле­с­на по­в­ре­да.

Спо­ред дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние М. З. е на­ру­шил чл. 37, ал. 1 от За­ко­на за дви­же­ние по пъ­ти­ща­та: „При за­ви­ва­не на­ля­во за на­в­ли­за­не в друг път во­да­чът на за­ви­ва­що­то не­рел­со­во пъ­т­но пре­во­з­но сре­д­с­т­во е длъ­жен да про­пу­с­не на­с­ре­щ­но дви­же­щи­те се пъ­т­ни пре­во­з­ни сре­д­с­т­ва. ……..”. По­со­ч­ва се и на­ру­ше­ние на чл. 47 от За­ко­на за дви­же­ние по пъ­ти­ща­та: „Во­дач на пъ­т­но пре­во­з­но сре­д­с­т­во, при­б­ли­жа­ва­що се към кръ­с­то­ви­ще, тря­б­ва да се дви­жи с та­ка­ва ско­рост, че при не­об­хо­ди­мост да мо­же да спре и да про­пу­с­не уча­с­т­ни­ци­те в дви­же­ни­е­то, ко­и­то имат пре­дим­с­т­во”.

Ра­йо­нен съд – До­б­рич, да­де ход на де­ло­то на 06.06.2012 г. и го от­ло­жи за съ­би­ра­не на до­ка­за­тел­с­т­ва. На на­с­ро­че­но­то за 11.07.2012 г. за­се­да­ние съ­дът тря­б­ва да из­с­лу­ша ве­щи­те ли­ца, из­го­т­ви­ли съ­де­б­но-ав­то­те­х­ни­че­с­ка и съ­де­б­но-ме­ди­цин­с­ка ек­с­пер­ти­зи и да раз­пи­та три­ма сви­де­те­ли.

Наказание за незаконен дърводобив

На­ка­за­ние ус­ло­в­но ли­ша­ва­не от сво­бо­да за 3 ме­се­ца с 3 го­ди­ни из­пи­та­те­лен срок на­ло­жи Ра­йо­нен съд – Бал­чик, на 23-го­ди­ш­ния С. Андр Г. от С. Зме­е­во, об­щи­на Бал­чик. Той бе при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че на 16.10.2010 г. в зем­ли­ще­то на с. Кре­ме­на без ре­до­в­но пи­с­ме­но по­з­во­ли­тел­но е до­бил от гор­с­кия фонд – дър­жа­в­на го­ра с. Кре­ме­на, 3 куб. ме­т­ра дър­ва за ог­рев от цер, ясен и ака­ция на стой­ност 120 лв. Съ­дът осъ­ди С. Г. да за­п­ла­ти гло­ба в раз­мер на 1000 лв., ка­к­то и да за­п­ла­ти в по­л­за на дър­жа­ва­та 120 лв. – ра­в­но­с­той­но­ст­та на пре­д­ме­та на пре­с­тъ­п­ле­ни­е­то.

Пре­с­цен­тъ­рът при­по­м­ня, че спо­ред об­ви­ни­тел­ния акт С. Г. е бил ан­га­жи­ран през ме­сец ок­том­в­ри 2010 г. ка­то дър­во­се­кач в зем­ли­ще­то на с. Кре­ме­на. На 16.10.2010 г. той оти­шъл на мя­с­то­то, къ­де­то ра­бо­ти и на­то­ва­рил 3 ку­би­ка от­ря­за­ни и ста­фи­ра­ни дър­ва, ко­и­то про­дал на же­на от с. Кре­ме­на.

На 20.10.2010 г. гор­с­ки на­д­зи­ра­тел при ДЛС – гр. Бал­чик, по­лу­чил си­г­нал за слу­чи­ло­то се, на­п­ра­вил про­вер­ка в до­ма на же­на­та от с. Кре­ме­на и раз­б­рал, че тя е при­до­би­ла дър­ва­та от С. Г. за су­ма­та от 135 лв., без да й е пре­д­с­та­вен до­ку­мент. На­д­зи­ра­те­лят ус­та­но­вил, че дър­ва­та са на­ря­за­ни по стан­дарт и ня­мат ек­с­пе­ди­ци­он­на мар­ка. Ко­ли­че­с­т­во­то би­ло с обем 3 куб. ме­т­ра от ви­да ясен, цер и ака­ция. По­с­ле­д­ни­ят вид бил 0,30 куб. ме­т­ра.

По­д­съ­ди­ми­ят при­з­нал пред на­д­зи­ра­те­ля, че е пре­во­зил дър­ва­та от се­чи­ще­то до ку­пу­ва­ча.

Сви­де­тел­ка­та по де­ло­то за­п­ла­ти­ла 116,45 лв. за от­к­ри­ти­те в до­ма й дър­ва на ДЛС – гр. Бал­чик. Съ­де­б­но – оце­ни­тел­на­та ек­с­пер­ти­за е ус­та­но­ви­ла, че тя­х­на­та стой­ност е 120 лв.

При­съ­да­та по­д­ле­жи на об­жал­ва­не и про­тест пред Ок­ръ­жен съд – До­б­рич.

Наказателно дело срещу непълнолетен

В Ра­йо­нен съд – Бал­чик, ще раз­г­ле­да на 22.06.2012 г. на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 17-го­ди­ш­ния М. А. от гр. Бал­чик. То е об­ра­зу­ва­но по по­с­та­но­в­ле­ние на Ра­йон­на­та про­ку­ра­ту­ра за ос­во­бо­ж­да­ва­не на мла­де­жа от на­ка­за­тел­на от­го­вор­ност и сан­к­ци­о­ни­ра­не по ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ред. Про­ку­ра­ту­ра­та ис­ка той да бъ­де при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че на не­у­с­та­но­ве­на да­та през ме­сец но­ем­в­ри 2011 г. в гр. Бал­чик, ка­то не­пъл­но­ле­тен, но след ка­то е раз­би­рал свой­с­т­во­то и зна­че­ни­е­то на де­я­ни­е­то и е мо­гъл да ръ­ко­во­ди по­с­тъ­п­ки­те си, след пре­д­ва­ри­те­лен сго­вор с две ли­ца на 17 и 22 го­ди­ни, про­ти­во­за­кон­но е от­нел две мо­тор­ни ре­за­ч­ки за ря­за­не на дър­ва, вси­ч­ко на об­ща стой­ност 1 848 лв. от вла­де­ни­е­то на бал­чи­к­лия, без не­го­во съ­г­ла­сие, с на­ме­ре­ние про­ти­во­за­кон­но да ги при­с­вои. Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние по­со­ч­ва, че слу­ча­ят е не­ма­ло­ва­жен. До при­к­лю­ч­ва­не на съ­де­б­но­то сле­д­с­т­вие в пър­во­ин­с­т­на­ци­он­ния съд, от­к­ра­д­на­ти­те ве­щи са вър­на­ти на со­б­с­т­ве­ни­ка.

Спо­ред про­ку­ра­ту­ра­та 17-го­ди­ш­ни­ят е зна­ел, че по­с­т­ра­да­ли­ят има ма­ши­ни за ря­за­не на дър­ва. На не­у­с­та­но­ве­на да­та в края на ме­сец но­ем­в­ри 2011 г., оти­шъл с два­ма при­я­те­ли оти­ш­ли до по­с­т­рой­ка, къ­де­то се на­ми­ра­ли ма­ши­ни­те. Мла­де­жи­те вле­з­ли през от­к­лю­че­на­та вра­та и сло­жи­ли ре­за­ч­ки­те в чан­та, но­се­на от М. А. На дру­гия ден ги про­да­ли. След раз­к­ри­ва­не на кра­ж­ба­та ма­ши­ни­те би­ли вър­на­ти на по­с­т­ра­да­лия.

Съ­де­б­но – оце­ни­тел­на­та ек­с­пер­ти­за по­ка­з­ва, че стой­но­ст­та на две­те мо­тор­ни ре­за­ч­ки е 1848 лв.

17-го­ди­ш­ни­ят се е при­з­нал за ви­но­вен. Той не е осъ­ж­дан.

 

Страницата изготви: Кремена КАПРАЛОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.