Гоблените на Калоян Лазов

Jul 11th, 2012 | От | Category: ИЗКУСТВО

На 14 юли /съ­бо­та/ от 17 00 ч. в  Ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия в Бал­чик ще бъ­де от­к­ри­та са­мо­с­то­я­тел­на из­ло­ж­ба на Ка­ло­ян Ла­зов,  кой­то не за пър­ви път ще пре­д­с­та­ви свои го­б­ле­ни в Бал­чи­ш­ка­та га­ле­рия. През 2010 г. той уча­с­т­ва в из­ло­ж­ба­та от го­б­ле­ни на бал­чи­к­лии, ор­га­ни­зи­ра­на спе­ци­ал­но за Но­щ­та на му­зе­и­те.

По – го­ля­ма­та част от тво­ре­ни­я­та на Ла­зов са ав­тор­с­ки и пре­д­с­та­вят пей­за­жи от Дво­ре­ца в Бал­чик, а ос­та­на­ли­те са тъй на­ре­че­ни­те – ви­ле­ро­ви. По­ве­че ду­ми за то­ва при­ло­ж­но из­ку­с­т­во и ле­с­но ли се ши­ят го­б­ле­ни, мо­же да по­го­во­ри­те със са­ми­ят Ла­зов.  За­по­вя­дай­те !

  ХГ – Балчик

Коментарите са затворени.