Три златни и един бронзов медал

Jul 11th, 2012 | От | Category: СПОРТ

От 5 до 8 юли 2012 г. в град Вра­ца се про­ве­де 38 Ре­пу­б­ли­кан­с­ко ин­ди­ви­ду­ал­но пър­вен­с­т­во по те­нис на ма­са за мъ­же и же­ни – ве­те­ра­ни. В пър­вен­с­т­во­то уча­с­т­ва­ха съ­с­те­за­те­ли от 23 спор­т­ни клу­ба на стра­на­та със 108 съ­с­те­за­те­ли.

По­ра­ди ог­ра­ни­че­ния бю­джет за та­зи го­ди­на на СК „Те­нис на ма­са” Бал­чик, в съ­с­те­за­ни­е­то уча­с­т­ва­ха 2 на­ши пре­д­с­та­ви­те­ли. Пър­вен­с­т­во­то се про­ве­де в два ета­па. Пър­ви­ят етап бе­ше по си­с­те­ма­та „Все­ки сре­щу все­ки” в пре­д­ва­ри­тел­но обо­со­бе­ни гру­пи. Вто­ри­ят етап по си­с­те­ма­та на „Ели­ми­ни­ра­не­то” – по­бе­ди­те­ли­те от вси­ч­ки гру­пи иг­ра­ха до фи­на­ла.

След ос­пор­ва­ни сре­щи и юл­с­ки тем­пе­ра­ту­ри пър­вен­с­т­во­то за­вър­ши бла­го­по­лу­ч­но за на­ши­те пре­д­с­та­ви­те­ли. По тра­ди­ция Бо­рис Чер­вен­ков от­но­во зае пър­во мя­с­то в сво­я­та въз­ра­с­то­ва гру­па, а арх. Ге­ор­ги Ми­хай­лов – тре­ти.

На фи­на­ла за двой­ки – мъ­же Чер­вен­ков-Ми­хай­лов за­во­ю­ва­ха зла­тен ме­дал. Съ­с­те­за­те­ли­те на СК „Те­нис на ма­са” Бал­чик се го­т­вят за пре­д­с­то­я­щи­те ме­ж­ду­на­ро­д­ни тур­ни­ри в к.к. „Ал­бе­на” и гр.Вар­на. Не­ка им по­же­ла­ем здра­ве и но­ви ус­пе­хи.

Д-р Де­те­лин КА­МЕ­НОВ

Пре­д­се­да­тел  на СК”Те­нис на ма­са”

 

Коментарите са затворени.