Фестивалът в Перник – тържество на духа

Jul 4th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Клуб „Хи­нап” по­лу­чи пла­кет за ви­со­ко ху­до­же­с­т­ве­но и ак­ти­в­но уча­с­тие на две­те пе­в­че­с­ки гру­пи „Бя­ло цве­те” и „Не­с­по­кой­ни въл­ни”, ка­к­то и брон­зо­ви ме­да­ли за ин­ди­ви­ду­ал­ни­те из­пъл­не­ния на 6 Ре­пу­б­ли­кан­с­ки мно­го­жан­ров фе­с­ти­вал на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния в Пер­ник, кв.”Цър­к­ва”. То­ва се слу­чи на 24 юни 2012 г., къ­де­то в два­та фе­с­ти­вал­ни дни 23 и 24 юни се яви­ха над 80 съ­с­та­ва с по­ве­че от 1600 из­пъл­ни­те­ли от ця­ла­та стра­на и с уча­с­тие на сръ­б­с­ки фол­к­лор­ни съ­с­та­ви от За­й­чар. Жу­ри­то, пре­д­се­да­тел­с­т­ва­но от ес­т­ра­д­на­та при­ма Ми­ми Ива­но­ва, ста­на сви­де­тел и оце­ни­тел на май­с­тор­с­ки из­пъл­не­ния на ав­тен­ти­чен и об­ра­бо­тен фол­к­лор, оби­чаи, об­ре­ди, тан­ци, свър­за­ни с на­ро­д­ни пра­з­ни­ци, ка­к­то и ин­те­ре­с­ни жан­ро­ве на му­зи­ко­те­ра­пи­я­та, на­в­ли­за­ща в би­та на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния /при не­з­ря­щи и др./. В са­ло­ни­те на чи­та­ли­ще­то бя­ха пре­д­с­та­ве­ни из­ло­ж­би от дър­во­ре­з­ба, ико­ни, жи­во­пи­с­ни пла­т­на, го­б­ле­ни, пле­ти­ва и ръ­ко­де­лия.

За да по­з­д­ра­вят уча­с­т­ни­ци­те с мно­го то­п­ли ду­ми и ху­ба­ви му­зи­кал­ни из­пъл­не­ния тук бя­ха по­пу­ляр­ни­те ли­ца от „Гла­сът на Бъл­га­рия”, bTV, Ро­к­са­на, Игор и Те­о­дор, по­с­ре­щ­на­ти и из­п­ра­те­ни с въз­торг от фе­с­ти­вал­ци­те. Ча­ро­в­ни­ца­та Ми­ми Ива­но­ва бе­ше мно­го лю­бе­з­на да спо­де­ли за чи­та­те­ли­те на в.”Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”сле­д­но­то: „Мно­го стил­но из­г­ле­ж­да­те бал­чи­к­лий­ки със си­ньо-бе­ли­те си ко­с­тю­ми, с ори­ги­нал­на­та си ви­зия, с мно­го по­д­б­ран ре­пер­то­ар. На­п­ра­ви­х­те ми впе­ча­т­ле­ние с ми­на­ло­го­ди­ш­но­то ви уча­с­тие.”

Въл­не­ни­я­та и ху­ба­ви­те пре­жи­вя­ва­ния за пе­ви­ци­те от клуб „Хи­нап” с пре­д­се­да­тел Дим­ка Ма­ле­ва и ху­до­же­с­т­вен ръ­ко­во­ди­тел Не­ве­ли­на Ни­ко­ло­ва, ко­я­то по­ло­жи из­к­лю­чи­тел­ни гри­жи и му­зи­кал­ни уме­ния, за да се пре­д­с­та­вят до­б­ре гру­пи­те, не свър­ши­ха до тук.Тру­дът и уси­ли­я­та им бя­ха въз­на­г­ра­де­ни с ин­те­ре­с­на ек­с­кур­зия в Сър­бия. Пъ­ту­ва­не­то про­дъл­жи през Ка­ло­ти­на до Ди­ми­т­ро­в­г­рад, Пи­рот /въл­ну­ващ ни от Ва­зо­вия раз­каз „Иде ли”/по жи­во­пи­с­на­та до­ли­на око­ло бър­зе­и­те на ре­ка Ер­ма, пре­ми­на­ва­не през из­к­лю­чи­тел­но кра­си­во­то и тя­с­но ждре­ло,/от­къ­де­то се ка­з­ва­ло, че са­мо ми­ш­ка, по­га­нец, мо­же да пре­ми­не/до По­га­но­в­с­кия ма­на­с­тир, стро­ен през 13-14 век, с пре­к­ра­с­но за­па­зе­ни сте­но­пи­си в цър­к­ва­та „Св.Йо­ан Бо­го­с­лов”. Лю­бо­пи­т­на по­д­ро­б­ност е, че спо­кой­с­т­ви­е­то,кра­со­та­та и ми­ра, кой­то из­лъ­ч­ват окол­но­с­ти­те на ма­на­с­ти­ра, раз­но­о­б­ра­зи­е­то на цве­то­ве и ле­ген­ди­те за то­зи край, са оча­ро­ва­ли над 210 ху­до­ж­ни­ци от цял свят, ко­и­то тук от 20 го­ди­ни про­ве­ж­дат ме­ж­ду­на­ро­ден пле­нер през ме­сец ав­густ. От там ка­то че ли оби­ко­ли­х­ме кра­си­ва­та Вла­ш­ка пла­ни­на, за да при­с­ти­г­нем ве­чер­та в ку­рор­т­но­то край­б­ре­жие на Вла­син­с­ко­то езе­ро, не­за­б­ра­ви­мо с де­се­т­ки­те пла­ва­щи ос­т­ро­ва – има­ло ми­ра­жи не са­мо в пу­с­ти­ня­та.

Тук, в об­ли­цо­ва­ния с ес­те­с­т­ве­но дър­во ре­с­то­рант „Бест”, след чу­де­с­на­та ве­че­ря, бал­чи­к­лий­ки от­но­во до­ка­за­ха кол­ко са та­лан­т­ли­ви – уча­с­т­ва­ха в им­п­ро­ви­зи­ран кон­церт с гру­па „Бе­рьо­з­ки” от с.Ме­ж­ден, Мон­тан­с­ко, съ­що уча­с­т­ва­ла и на­г­ра­де­на на фе­с­ти­ва­ла. Те ни по­з­д­ра­ви­ха с три ру­с­ки ци­ган­с­ки ро­ман­са, а ние из­пъл­ни­х­ме по тя­х­но же­ла­ние „При­я­тел­с­т­во да имаш е бо­га­т­с­т­во” и пе­с­ни­те за Бал­чик по текст на Цон­ка Си­в­ко­ва. „Бя­ло цве­те” по­ви­ши на­с­т­ро­е­ни­е­то със за­ка­ч­ли­ви на­ро­д­ни пе­с­ни, а па­т­ри­о­ти­ч­ни­те чу­в­с­т­ва, за­в­ла­де­ли бъл­га­ри­те, на­ме­ри­ха из­раз в „Ху­ба­ва си, моя го­ро”. Ве­ли­ко­ле­пен за­вър­шек на та­зи му­зи­кал­на ве­чер бе­ше кра­си­во­то из­пъл­не­ние на До­н­ка Йор­да­но­ва „Са­мо Бог да­ва мир съ­вър­шен” и „Мно­гая ле­та”, из­пъл­не­на вдъ­х­но­ве­но и мо­щ­но от вси­ч­ки. Ка­то че ли то­ва пе­е­не ни спе­че­ли и вку­с­на­та без­п­ла­т­на за­ку­с­ка на дру­га­та су­т­рин от лю­бе­з­ни­те сръ­б­с­ки до­ма­ки­ни. След раз­хо­д­ка­та око­ло Вла­син­с­ко­то езе­ро, от­къ­де­то бал­чи­ш­ки­те же­ни от­не­со­ха мно­го ре­д­ки бил­ки и цве­тя / с ня­кои от тях са пъл­ни и на­ши­те го­ри и по­ля/ се по­те­г­ли към оби­ч­на­та Бъл­га­рия.

Гра­ни­чен пункт „Стре­зо­в­ци”, Трън, Бре­з­ник, кра­си­ви ки­т­ни бъл­гар­с­ки гра­д­че­та, зе­ле­ни и све­жи след обил­ния дъжд; Ло­веч с по­к­ри­тия мост над Осъм, с дю­кян­че­та­та и ин­те­ре­с­ни­те су­ве­ни­ри; „Ва­ро­ша”, пре­к­ра­с­но ос­ве­те­на с па­ме­т­ни­ка на Ле­в­с­ки; ма­на­с­ти­рът в До­л­ни Бо­г­ров, къ­де­то в цър­к­ва­та „Св.Ге­ор­ги По­бе­до­но­сец” има ка­мък, до­не­сен от кръ­с­то­но­с­ци­те чак от Йе­ру­са­лим, от хъл­ма „Гол­го­та” и о чу­до! Той, ка­мъ­кът, ра­с­те със сан­ти­ме­т­ри. /Кой­то не вяр­ва не­ка оти­де и ви­ди/. Кру­шун­с­ки­те во­до­па­ди с не­зем­на­та си кра­со­та.

Вси­ч­ко то­ва ви­дя­ха и му се ра­д­ва­ха бал­чи­ш­ки­те же­ни от клуб „Хи­нап”. И ня­ма как да не бла­го­да­рят на не­у­мо­ри­ма­та Д.Ма­ле­ва, на му­зи­кал­на­та ръ­ко­во­ди­тел­ка Н.Ни­ко­ло­ва /ни­що, че е от Ка­вар­на/, на До­н­ка Йор­да­но­ва и Еле­на Ка­за­ко­ва, на Це­ца кон­т­ро­льор­ка­та, ак­ти­в­ни уча­с­т­ни­ч­ки в ор­га­ни­за­ци­я­та на пъ­ту­ва­не­то, на До­ч­ка, ко­я­то ни обо­д­ря­ва с ху­мо­ри­с­ти­ч­ни­те си пе­с­ни, с не­пре­съ­х­ва­щи­те ви­цо­ве на Не­ли Ара­ба­джи­е­ва, на до­б­рия шо­фьор Пла­мен Ен­чев. И, раз­би­ра се, най-ве­че на кме­т­с­ко­то ръ­ко­во­д­с­т­во на на­шия град, ви­на­ги от­зи­в­чи­во към ну­ж­ди­те и ини­ци­а­ти­ви­те на хо­ра­та от клуб „Хи­нап”. На хо­ра­та със спе­ци­ал­ни ну­ж­ди! На хо­ра­та със си­лен дух, уча­с­т­ва­ли в тър­же­с­т­во­то на ду­ха, ка­к­то на­ри­чат фе­с­ти­ва­ла в Пер­ник.

Мария АНДРЕЕВА

 

Коментарите са затворени.