Официално откриване на магазин на CBA

Jul 4th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На 27 юни офи­ци­ал­но в 16.00 ч бе от­к­рит ма­га­зин на СВА в Бал­чик. Та­ки­ва има от­к­ри­ти в 10 ра­йо­на на Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия – Вар­на, До­б­рич, Си­ли­с­т­ра, Но­ви па­зар, Де­в­ня, Бе­ло­с­лав, Ту­т­ра­кан, Тер­вел,  Ак­са­ко­во. Бал­чи­ш­кия ма­га­зин раз­к­ри над 50 ра­бо­т­ни ме­с­та за жи­те­ли от на­ша­та об­щи­на. На от­к­ри­ва­не­то при­съ­с­т­ва­ха кме­тът Н. Ан­ге­лов, со­б­с­т­ве­ни­ци­те на ве­ри­га­та CBA Мар­тин Кон­дов, Лю­бо­мир Па­на­йо­тов, Жи­в­ко Ен­чев, Пе­тър Па­в­лен­ков, Да­на­ил Де­чев (тър­го­в­с­ки ди­ре­к­тор на ве­ри­га­та), Иван Стой­чев (уп­ра­ви­тел на бал­чи­ш­ко­то CBA), отец Ге­ор­ги Пртков, кой­то из­вър­ши во­до­с­вет за здра­ве и къ­с­мет на но­вия ма­га­зин. Кме­тът из­си­па ше­па жъл­ти мо­не­ти за мно­го ус­пе­хи на ма­га­зи­на, но при ни­с­ки це­на за вси­ч­ки нас, гра­ж­да­ни­те.

Ра­бо­т­ни­ци­те в су­пер­мар­кет CBA ще се стре­мят да об­с­лу­ж­ват съ­вър­ше­но кли­ен­ти­те в ус­ло­ви­я­та на кри­за, да има не­с­пи­ращ по­ток от ин­те­ре­су­ва­щи се гра­ж­да­ни, ко­и­то да ста­нат по­тен­ци­ал­ни кли­ен­ти на CBA.

Ло­зун­гът на CBA е: „Ела­те и се вклю­че­те в го­ля­мо­то и удо­б­но па­за­ру­ва­не.”              /Б.Т/

 

Коментарите са затворени.