Приеха максимални цени за таксиметров превоз

Jul 4th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Об­щин­с­ки­ят съ­вет при­е ма­к­си­мал­ни це­ни за та­к­си­ме­т­ров пре­воз на пъ­т­ни­ци на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Бал­чик. Дне­в­на­та та­ри­фа на та­к­си­та­та ще бъ­де не по­ве­че от 1.30 лв. на ки­ло­ме­тър, а ма­к­си­мал­на­та це­на за но­щен пре­воз е 1.70 лв. на ки­ло­ме­тър.

Коментарите са затворени.