П Р О Т О К О Л № 14 от редовно заседание на ОбС ,проведено на 28 юни 2012 г.

Jul 4th, 2012 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Предложение за определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 147:  На основание чл. 21, ал. 2, и ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 24а, ал. 5 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет Балчик:

Потвърждава определените с решение 819 по протокол № 63 от 24.05.2011 г. максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за територията на Община Балчик, както следва:

– дневна тарифа, в размер на 1.30 лева

– нощна тарифа, в размер на 1.70 лева

ГЛАСУВАНЕ:

18  “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По втора точка от дневния ред: Предложение за кандидатстване на община Балчик по схема “Помощ в дома”, бюджетна линия BG051РО001-5.1.04, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 5 “Социално включване и насърчаване на социалната политика” с проектно предложение “Помощ в дома”

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 148:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет  гр. Балчик:

1. Дава съгласие община Балчик  да кандидатства за безвъзмездна  финансова помощ с проект по схема „Помощ в дома”, бюджетна линия BG051PO001-5.1.04, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” с проектно предложение „Помощ в дома”.

2. Дава съгласие за създаване на звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж  Балчик  в съответствие с насоките за кандидатстване по проекта.

3. Възлага на кмета на общината последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАНЕ:

18  “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По трета точка от дневния ред: Предложение за даване съгласие за учредяване право на преминаване, върху поземлени имоти  общинска собственост на “Вятърен парк Добруджа 2” ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 149:  І. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8, от ЗМСМА; чл. 192, ал. 5 във връзка с ал. 3 от Закона за устройство на територията и заявление с вх.№ 63-1060-19#1/23.03.2012 год. от “ Вятърен парк Добруджа 2” ЕООД с ЕИК 175363222, общински съвет – Балчик дава съгласието си да бъде учредено право на преминаване, върху поземлени имоти  общинска собственост, съгласно приложена схема  пътна част и при спазване на изискванията на чл. 192 ал.4 от ЗУТ, както следва:

№ на имот         Начин на трайно ползване       Вид територия                Обща площ на имота в дка      Площ заета от правото на преминаване (кв.м.)          Собственик       АОС

67951.16.12        нива      Земеделска територия              25           486         Община Балчик              3153/2007

ІІ. Упълномощава кмета на общината да  извърши последващите правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

15  “За”,  0  “Против”,  3  “Въздържали се”

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за даване съгласие за учредяване право на преминаване, върху поземлени имоти  общинска собственост на “Вятърен парк Добруджа 3” ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 150:  І. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8, от ЗМСМА; чл. 192, ал. 5 във връзка с ал. 3 от Закона за устройство на територията и заявление с вх.№ 63-832-19#1/23.03.2012 год. от “Вятърен парк Добруджа 3” ЕООД с ЕИК 175363194, общински съвет – Балчик дава съгласието си да бъде учредено право на преминаване, върху поземлени имоти  общинска собственост, съгласно приложена схема  пътна част и при спазване на изискванията на чл. 192 ал.4 от ЗУТ, както следва:

 

№ на имот         Начин на трайно ползване       Вид територия                Обща площ на имота в дка      Площ заета от правото на преминаване (кв.м.)          Собственик       АОС

73095.25.6          нива      Земеделска територия              6,140     20           Община Балчик              1457/2004

73095.25.62        нива      Земеделска територия              12,592   317         Община Балчик              4170/2012

ІІ. Упълномощава кмета на общината да  извърши последващите правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

15  “За”,  0  “Против”,  3  “Въздържали се”

По пета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и “ТЪРНФИЛД”ООД, по отношение на ПИ № 03174.501.97.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 151:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 63-1868-1/26.04.2012 г., общински съвет – Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и “ТЪРНФИЛД” ООД с. Сенокос с ЕИК 124638628, представлявано от пълномощника Катя Стефанова Рашева,  по отношение на ПИ № 03174.501.97 по кадастралната карта на с. Безводица, целият с площ от 1701 м2, като молителите изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 360.00 м2 /триста и шестдесет квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4239/11.05.2012 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1800.00 лв. /хиляда и осемстотин лева /, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18  “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По шеста точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и “ПРО-ЕС 2011” ЕООД, по отношение на ПИ № 18160.501.696

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 152:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх.№ 94М-901-2/16.05.2012 г., общински съвет – Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и “ПРО-ЕС 2011” ЕООД с ЕИК 201668556 със седалище и адрес на управление: гр. Балчик ул. “Черно море”№7, представлявано Патрик Щефенес, чрез пълномощника си Марта Анещева, по отношение на ПИ № 18160.501.696 по кадастралната карта на с. Гурково, целият с площ от 580 м2, като “ПРО-ЕС 2011” ЕООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 44.00 м2 /четиридесет и четири квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4240/2012 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 308.00 лв. /триста  и осем лева /, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18  “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По седма точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Михаил Христов Михайлов, по отношение на ПИ № 02508.51.127.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 153:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94М-165-3/16.05.2012 г. дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Михаил Христов Михайлов от гр. Балчик, по отношение на ПИ № 02508.51.127 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. “Белите скали” целият с площ от 346 м2, като Михаил Михайлов изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 6.00 м2 /шест квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4241/2012 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 294.00 лв. /двеста деветдесет и четири лева /, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18  “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По осма точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Кирчо Славов Кирчев, по отношение на ПИ № 02508.1.324.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 154:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94К-130-1/30.06.2011 г., Общински съвет – Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Кирчо Славов Кирчев от гр. Добрич, ул. “Панайот Хитов” №1, вх. Г, ап. 9 по отношение на ПИ № 02508.1.324 по кадастралната карта на гр. Балчик, целия с площ от 517 м2, като Кирчо Кирчев изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 131 м2 /сто тридесет и един квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4109/07.07.2011 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 4 585.00 лв. /четири хиляди петстотин осемдесет и пет лева/, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18  “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По девета точка от дневния ред: Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти  общинска собственост през 2012 година.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 155:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет – Балчик актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имотите  общинска собственост по реда на ЗОС през 2012 г., приета с решение № 752 от 17.02.2011 г., като допълва:

1. Раздел ІІІ  Б  “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде” със следните  имоти:

– Земеделска земя десета категория с площ от 465 м2, представляваща поземлен имот № 53120.1.193 по кадастралната карта на с. Оброчище;

– Незастроен поземлен имот с площ от 2 500 м2, представляващ ПИ № 02508.55.156 по кадастралната карта на гр. Балчик;

2. В раздел ІІІ добавя нова точка В1  “Имоти върху които Община Балчик има намерение да учреди безвъзмездно право на строеж” и включва следния имот:

– Незастроен поземлен имот с площ от 848 м2, представляващ ПИ № 23769.501.289

по кадастралната карта на с. Дропла;

3. Раздел ІІІ Г  “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели” със следния имот:

–  Апартамент № 4, вх. В, бл. 39 жк “Балик” гр. Балчик /самостоятелен обект в  сграда № 02508.77.62.2.4 по кад. Карта на гр. Балчик/

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

17  “За”,  0  “Против”,  1 “Въздържали се”

По десета точка от дневния ред: Предложение за продажба на общинско жилище на Симеонка Стойчева Хаджиева от град Балчик, настанена по административен ред.

Вносител: Николай Ангелов   кмет на общината

РЕШЕНИЕ 156:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 47, ал. 1, т. 3  и чл. 47, ал. 2 от ЗОС; чл. 39, ал. 1, т. 2; чл. 40, ал. 1 и чл. 41 ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища  общинска собственост, приета с Решение № 184/31.03.2005 г. и изменена с Решение № 635/27.04.2007 г. на Общински Съвет  Балчик и във връзка с молба вх. № 94С-590-1/21.05.2012 г. от Симеонка Стойчева Хаджиева, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на :

1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.62.2.3 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 4, вх. В, бл. 39 в ж.к “Балик” гр. Балчик, с площ от 67.27 м2 състоящ се от кухня  столова, дневна, спалня, сервизно помещение; общи части с площ  6.30 м2 и изба с площ от 2.00 м2, актуван с АОС № 3965/03.02.2011 г., за сумата от 32 229.94 лв. /тридесет и две хиляди двеста двадесет и девет лева и 94 ст./ на наемателят на общинското жилище Симеонка Стойчева Хаджиева.

                2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател по реда на чл. 40, ал. 1 от Наредбата за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища  общинска собственост.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18  “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за учредяване безвъзмездно право на строеж върху общински имот, представляващ ПИ № 23769.501.289, за изграждане на джамия в с. Дропла.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 157: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 37, ал. 4, т. 3 и ал. 5; чл. 52, ал. 1, т. 2 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със Заявление вх. № 48-23-2/04.06.2012 г. от Рейхан Расимов  председател на Мюсюлманското настоятелство на с. Дропла, Общински съвет  Балчик дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на строеж на Мюсюлманско настоятелство с. Дропла за изграждане на джамия  върху общински имот, представляващ ПИ № 23769.501.289 по кадастралната карта на с. Дропла, с площ от 848 м2, актуван с АОС № 2664/23.10.2006 г.

2. След влизане в сила на решението да се сключи договор за учредяване безвъзмездно право на строеж.         

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

17  “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на части от имоти  публична общинска собственост за поставяне на рекламно-указателни табели части.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 158:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет  Балчик дава съгласието си да бъдат отдавани под наем за поставяне на рекламно – указателни табели части от следните имоти – публична общинска собственост:

1.1. Тротоари и зелени площи на ул. “Д-р Златко Петков”, гр. Балчик;

1.2. Тротоари и зелени площи на ул. “Георги Бенковски” гр. Балчик;

1.3. Тротоари и зелени площи на ул. “Христо Ботев” гр. Балчик;

1.4. Тротоари и зелени площи по алея “Академик Даки Йорданов” гр. Балчик;

1.5. Тротоари и зелени площи по алея “Възкресия Деветакова” гр. Балчик;

2. Частите от имоти  публична общинска собственост да бъдат отдавани под наем за срок до 5 /години/ и след провеждане на публично оповестен конкурс с цел на конкурса: поставяне на рекламно  информационни табели.

3.  Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 50 лв./м2 рекламна площ, съгласно Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18  “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на част от имот  публична общинска собственост за поставяне на кафе-автомат.

Вносител: Николай Ангелов   кмет на общината

РЕШЕНИЕ 159: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост; чл. 14, ал. 2  от НОРПСУРОИ, Общински съвет  Балчик дава съгласието си да бъде отдаден под наем за поставяне на кафе – автомат част от следният имот – публична общинска собственост:

1.1. Част от тротоар по алея “Академик Даки Йорданов” /пред входа на хотел “Бисер”/ гр. Балчик.

2. Обособената част от имота  публична общинска собственост да бъде отдаден под наем за срок до 5 /години/ и след провеждане на публично оповестен конкурс с цел на конкурса: поставяне на кафе  автомат;

3. Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 146.00 лв. за кафе  автомат /0.5 м2/, съгласно НОАМТЦУТ на Община Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19  “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.

РЕШЕНИЕ 160: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл. 79 от Административно процесуалния кодекс, Общинският съвет – Балчик приема следното допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик:

/Продължава от стр. 3/

§1. Създава нов член 35а със следния текст:

Ал. 1. Лице, ползващо медико-социални услуги, социална подкрепа и социално включване и комунално-битови услуги заплаща такса в размер 0,20 лв. на час.

Ал. 2. Таксата се заплаща само за периода на ползване на услугата, като същата се изчислява пропорционално на времето, през което лицето е ползвало услугата за съответния месец.

§ 2. В чл. 36, Ал. 1 се създава нова точка 4  Таксите по чл. 35а се начисляват и събират от назначения персонал в звеното за услуга и се внасят в общинския бюджет до 25-то число на следващия месец.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19  “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за изменение на Решение 122, т. 2 от Протокол № 12 на ОбС  Балчик от 17.05.2012 г.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 161: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик утвърждава нова редакция на т. 2 от решение 122 прието с протокол №12 от 17 май 2012 г.

т. 2 Да се чете:

Утвърждава сборен първоначален бюджет на приходите за 2012 година в размер на 23 788 178 лева, съгласно приложение № 1, в т. ч.

– приходи държавна отговорност                        7 034 968 лева

в т. ч.    а) по чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2012 г.   6 088 525 лева

б) преходен остатък ат 2011 г.                  946 443 лева

– приходи от местни дейности              16 753 210 лева

в т. ч.    а) трансфери за местни дейности                           323 500 лева

от тях  обща изравнителна субсидия     269 200 лева

– за зимно поддържане и общински пътища                      54 300 лева

б) целеви капиталови разходи                                318 200 лева

от тях за ремонт на ІV класна пътна мрежа       212 000 лева

в) собствени приходи               16 111 510 лева

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19  “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за промяна на Решение 128 по Протокол № 12 от заседание на общински съвет  Балчик, проведено на 17.05.2012 г.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 162:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка със Заповед № РД-11-01-13 от 28.05.2012 г. на Областен Управител на Област Добрич, Общински съвет  Балчик:

1.1. Отменя точка 2.2. и точка 2.3. от решение № 128 по протокол № 12 от заседание на Общински съвет  Балчик, проведено на 17.05.2012 г.

1.2. Точка 2.4. става точка 2.2.

2. В останалата си част решение № 128/17.05.2012 г. остава непроменено.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19  “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 02508.62.642 по кадастралната карта на местността “Тузлата” град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 163:  I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик одобрява ПУП-План за застрояване за ПИ № 02508.62.642 по кадастралната карта на местност “Тузлата” Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване.

ІІ.            Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.

ГЛАСУВАНЕ:

19 За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план “Кабелна линия 20кV от ТП № 250, минаваща през ПИ № 62788.35.32, ПИ № 62788.31.38, ПИ № 62788.24.27, ПИ № 62788.23.22 за електрозахранване на трафопост тип БКТП 20/0.4 кV в 62788.35.25 по кадастралната карта на с. Рогачево.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 164:  I.            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик одобрява:

1.1 ПУП-Парцеларен план “Кабелна линия 20 kV от ТП № 250 минаваща през ПИ № 62788.35.32, ПИ № 62788.31.38, ПИ № 62788.24.27, ПИ № 62788.23.22 за електрозахранване на трафопост тип БКТП 20/0.4 kVA в 62788.35.25” по кадастралната карта на с. Рогачево, община Балчик.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен ГЛАСУВАНЕ:

19  “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По деветнадесета точка от дневния ред: Предложение за безвъзмездно прехвърляне на Държавна собственост на община Балчик за недвижим имот  частна държавна собственост, представляващ бивш гарнизонен стол град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 165: На основание чл. 21, ал. П, във вр.с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Балчик дава съгласие да се направи искане до Министъра на регионалното развитие и благоустройството на Република България чрез Областен управител на област с административен център Добрич, да бъде прехвърлен безвъзмездно на Община Балчик по реда на чл. 54 от ЗДС недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ сграда за обществено хранене /гарнизонен етол-неизползваем/ със застроена площ от 551 кв.м., с идентификатор: 02508.73.81.2 построена върху общински поземлен имот с идентификатор 02508.73.81 по КК на гр. Балчик, одобрена със заповед №300-5-5/04.02.2004г. на ИД на АГКК-София

Възлага на кмета на Община Балчик г-н Николай Ангелов след влизане на настоящото решение в сила, да извърши съответните фактически и правни действия за неговото изпълнение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19  “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По двадесета точка от дневния ред: Предложение за обявяване на имот   публична общинска собственост за частна собственост.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 166: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост; чл. 4, ал. 2  от НОРПУРОИ Общински съвет  Балчик обявява имот  публична общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда /старо кметство/ със застроена площ от 138 м2 ведно с прилежащо дворно място 3350 м2 – част от ПИ № 31245.501.311 по кадастралната карта на с. Змеево, общ. Балчик, съгласно акт № 149/12.10.1998 г., за частна общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по съставяне на акт за частна общинска собственост.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19  “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По двадесет и първа точка от дневния ред: Предложение за разпределение на бюджетни средства заложени като резерв за непредвидени и неотложни разходи в бюджет 2012 г.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 167:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 27 от ЗОБ и чл. 25, ал. 2 от НСОИОБ

1. Общински съвет Балчик, одобрява разпределянето на част от гласувания резерв в местни дейности в размер на 375 212 лева да бъде усвоен и с тази сума да бъде завишен бюджета в разходната си част по дейности, параграфи и обекти, както следва:

1.1. Дейност 714 “Спортни бази и спорт за всички”, § 45 00 “Субсидии на организации с нестопанска цел” – завишение на разходите общо 50 000 лева в т.ч.:

-за ФК с. Стражица        10 000 лева

-Клуб по тенис на маса              5 000 лева

-Радио клуб                      5 000 лева

-Клуб по кик бокс          5 000 лева

-Гран при Дионисополис  20 000 лева

-Баскетболен клуб       5 000 лева (допълнително)

1.2. Дейност 738 “Читалища”, § 45 00 “Субсидии на организации с нестопанска цел” – общо 39710 лева в т. ч.:

– НЧ “Паисий Хилендарски” Балчик     20 000 лева

– НЧ “Васил Левски” Балчик                                    17 710 лева

– НЧ “Христо Смирненски” Сенокос      2 000 лева, за закупуване на озвучителна апаратура

1.3. Дейност 311 “ЦДГ” – § 10 30 “Текущ ремонт” за обект – “текущ ремонт покрив ЦДГ с. Оброчище” 53 600 лева

1.4. Дейност 604 “Осветление на улици и площади”, § 10 20 “Външни услуги” преместване на кабелна мрежа в с. Кранево, ул. “Черно Море”           38 652 лева

1.5. Дейност 619 “Други дейности по ЖС и БКС”, § 10 20 “Външни услуги” хоризонтална маркировка път Албена – Балчик   30 500 лева.

1.6. Дейност 627 “Управление на дейностите по отпадъците”, общо           62 900 лева, в т.ч.:

-§ 53 00 “Придобиване на НДА” – право на строеж за изграждане на регионално депо в землището на с. Стожер 45 500 лева.

-§ 10 20 “Външни услуги” – оценка за съответствие на инвестиционен проект за претоварна станция ТБО Балчик  17 400 лева.

1.7.Дейност 284 “Ликвидиране последствията от стихийни бедствия”, § 10 30 “Текущ ремонт” – авариен ремонт на отводнително съоръжение в района на вилна зона “Фиш-фиш” 39 850 лева.

1.8.Дейност 412 “Многопрофилни болници за активно лечение”, § 43 02 “Субсидии за осъществяване на болнична помощ” 50 000 лева.

1.9. Отпуска допълнително финансиране за Международен хоров фестивал в размер на 10 000 лева.

 

2. Общински съвет – Балчик задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия и със свои заповеди отрази одобрените корекции по бюджет 2012 г. в изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По двадесет и втора точка от дневния ред: Предложение за даване съгласие за разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на Фондация “Тракарт 2000” за организиране на фестивал.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 168: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, предвид необходимостта от разпореждане със бюджетни средства, заложени в календарния план на културните прояви – 2012 г. – Приложение № 9 от утвърдения с Решение 122 по Протокол 12 от 17.05.2012 г. на Общински съвет – Балчик сборен бюджет на община Балчик за 2012 г., Общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1.Дава съгласие Община Балчик да сключи договор за сътрудничество за организиране на международен музикален фестивал “Дни на класиката в Балчик” с Фондация “Тракарт 2000”, ЕИК по Булстат 115514898, представлявано от Председателя Валерия Иванова. По силата на сключения договор да се предоставят на Фондация “Тракарт 2000”, ЕИК по Булстат 115514898, заложените в календарния план на културните прояви – 2012 г. – Приложение № 9 от утвърдения с Решение 122 по Протокол 12 от 17.05.2012 г. на Общински съвет – Балчик сборен бюджет на община Балчик за 2012 г., бюджетни средства в размер на 70 000 /седемдесет хиляди/ лева.

2.            Общински съвет – Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия за сключване Договора за сътрудничество, предмет на т. 1 от настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По двадесет и трета точка от дневния ред: Предложение за откриване на процедура за продажба на акции.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 169:  1. Открива процедура за приватизация на участието на Община Балчик в капитала на АД “Албена” с 304 570 броя безналични акции с обща стойност по номинал 304 570 лева.

2. Упълномощава кмета на Общината с правата и задълженията на “възложител” по дейности, свързани с подготовката за приватизация, в т.ч. изготвянето на правно икономическа обосновка.

3. Задължава кмета на Общината да внесе за утвърждаване тръжната документация, процедурата по приватизация и състав на комисия за провеждане на приватизационната сделка в общински съвет – Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

17  “За”,  0  “Против”,  2  “Въздържали се”

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Предложение за отпускане финансови средства за ремонт на храмове и джамия.

Вносител: д-р Маргарита Калинова  председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 170:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с молби с вх. № 300 от 06.06.2012 година от църковното настоятелство при храмове “Св. преп. Петка Търновска” и Св. Николай Мирликийски Чудотворец”, и вх. № 316 от 19.06.2012 година от Орхан Алиев, кметски наместник на с. Бобовец, общински съвет  Балчик дава съгласието си за отпускане на финансови средства, както следва:

– За ремонт на покрива, изкърпване, боядисване, вътрешни и външни мазилки на храмове “Св. преп. Петка Търновска” и Св. Николай Мирликийски Чудотворец”, в размер на 10 000 (десет хиляди) лева;

– За  ремонт на покрива на джамията в с. Бобовец, в размер на 4000 (четири хиляди) лева.

– За кърпеж и измазване на църквата “Св. Димитър” с. Гурково, в размер на 5000 (пет хиляди) лева.

– За боядисване Джамията в град Балчик, в размер на 1000 (хиляда) лева.

Сумата от 20 000 (двадесет хиляди) лева да бъде за сметка на резерва.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19  “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По двадесет и пета точка от дневния ред: Предложение за разглеждане и приемане Годишен отчет за дейността на “Медицински център -І-Балчик” ЕООД за 2011 година.

Вносител: д-р Маргарита Калинова  председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 171:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет – Балчик приема Годишния финансов отчет на “Медицински център-І-Балчик” ЕООД за 2011 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19  “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По двадесет и шеста точка от дневния ред: Предложение за разглеждане и приемане Годишен финансов отчет за дейността на “МБАЛ-Балчик” ЕООД за 2011 година.

Вносител: д-р Маргарита Калинова  председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 172: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет – Балчик приема Годишния отчет за дейността на “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БАЛЧИК” ЕООД за 2011 година, Годишния финансов отчет и годишната данъчна декларация за 2011 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По двадесет и седма точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови средства за лечение.

Вносител: д-р Маргарита Калинова  председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 173: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:

1. Петър Николов Транулов от гр. Балчик, за лечение,  в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

2. Елена Красимирова Щерева от гр. Балчик, за оперативно лечение на детето й Себат Салиева Ахмедова, в размер на 1000.00  (хиляда) лева. След операцията да се представят отчетни документи пред комисията.

3. Костадин Янев Иванов от град Балчик, за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.

4.Величка Владимирова Цонева от гр. Балчик, за оперативно лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

5. Исмаил Хюсеинов Алиев от гр. Балчик, за закупуване на лекарства, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

6. Панайот Радев Панайотов от с. Оброчище, за лечение, в размер на 150.00 лева.

7. Радой Найденов Димитров от гр. Балчик, за лечение, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

8. Шерифен Кемалова Кямилова от с. Ляхово, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.

9. Валентина Костадинова Митева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

/Продължава от стр. 4/

По двадесет и осма точка от дневния ред: Предложение за приемане на решение на ОбС за осигуряване на средства в размер на 89 557.60 лева за съфинансиране на проект на МБАЛ Балчик по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 174: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и ал. 2, от ЗМСМА и във връзка с  решение № 4МС  01-1 от 04.04.2012 г. на Изпълнителния директор и Ръководител на Договарящия орган на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013” за одобрение на проект „Повишаване конкурентоспособността на МБАЛ  Балчик ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на СУК, съгласно международен стандарт БДС EN ISO 9001 и въвеждане на CRM система”,  Общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие да бъдат осигурени средства в размер на 89 557,60 /осемдесет и девет хиляди петстотин петдесет и седем лв. и 60 ст./ лв., които да бъдат предоставени за съфинансиране на проект на „МБАЛ  Балчик” ЕООД  „Повишаване конкурентоспособността на МБАЛ  Балчик ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на СУК, съгласно международен стандарт БДС EN ISO 9001 и въвеждане на CRM система”  по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013”, Процедура: BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на система за управление в предприятията”  Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.1. ”Подобряване технологиите и управлението в предприятията”, операция 2.1.2. „Покриване на международно признати стандарти”.

2. В изпълнение на изискванията на Министерството на финансите  ДДС 06/2008 г., средствата за съфинансирането на Проекта се предоставят, като трансфер на МБАЛ  Балчик и същите са за сметка на собствените приходи на Община Балчик 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

14  “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По двадесет и девета точка от дневния ред: Предложение за издаване на банкова гаранция от “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  БАЛЧИК” ЕООД, в полза на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, обезпечаващо авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ, за одобрен проект “Повишаване на конкурентоспособността на “МБАЛ  Балчик” ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 175:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 10, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА във връзка с чл. 4 и чл. 5 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост върху частта на община Балчик от капитала на търговските дружества, както и че община Балчик е едноличен собственик на капитала на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  БАЛЧИК” ЕООД , Общински съвет Балчик,

РЕШИ:

1. Дава съгласие „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  БАЛЧИК” ЕООД да издаде безусловна и неотменима банкова гаранция за срока на изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.12-0700-C0001, за одобрен проект „Повишаване на конкурентоспособността на „МБАЛ- Балчик” ЕООД, чрез въвеждане и сертифициране на СУК съгласно международен стандарт БДС EN ISO 9001и въвеждане на CRM система, сключен между „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  БАЛЧИК” ЕООД и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия/ИАНМСП/, обезпечаваща стойността на авансовото плащане по договора, съгласно член 4/Вариант 1/  от същия и в размер на 20% от общата стойност на Договора/357515.35 лв./, а именно за сумата от 53 590 лв.

2. Възлага на Д-р Иво Христов Войчев  управител на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  БАЛЧИК” ЕООД всички последващи юридически и фактически действия във връзка с издаване на банковата гаранция, в съответствие с приложения образец  Приложение VIII от Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.12-0700-C0001.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

17  “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По тридесета точка от дневния ред: Предложение за даване съгласие за извършване на текущ ремонт на сградата на “Медицински център -1-Балчик”.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 176: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 27 от ЗОБ и чл. 25, ал. 2 от НСОИОБ,

1. Общински съвет  Балчик разрешава извършването на текущ ремонт на сградата на “Медицински център -1- Балчик”  публична общинска собственост, в размер на 4000 лева в рамките на приетия бюджет от общината.

2. Задължава кмета на общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

17 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По тридесет и първа точка от дневния ред: Предложение за отпускане финансова помощ на Младежки театър “Николай Бинев” град София.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 177: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 27 от ЗОБ и чл. 25, ал. 2 от НСОИОБ,

1. Общински съвет  Балчик дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ на Младежки театър “Николай Бинев” град София, в размер на 10 000 лева.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения бюджет 2012 година в културната програма на общината, т. “Други разходи по културата”.

3. Задължава кмета на общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

17  “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По тридесет и втора точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансова помощ.

Вносител: д-р Урал Бекиров  общински съветник

РЕШЕНИЕ 178: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с молба вх. № 299 от 06.06.2012 година от Юнал Хасанов Черкезов от град Балчик, общински съвет  Балчик отпуска еднократна финансова помощ на Юнал Хасанов Черкезов от град Балчик, за изграждане на подпорна стена, в размер на 500.00 (петстотин) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19  “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По тридесет и трета точка от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение 130 по Протокол № 12 от 17.05.2012 година на общински съвет  Балчик.

Вносител Виктор Лучиянов  председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 179: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, ал. 2, чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; РД-11-01-14/28.05.2012 г. на Областен управител на област Добрич, общински съвет  Балчик отменя Решение 130 по Протокол № 12 от заседание на общински съвет  Балчик, проведено на 17.05.2012 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19  “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По тридесет и четвърта точка от дневния ред: Предложение за ново обсъждане на Решение 130 по Протокол № 12 от 17.05.2012 година на общински съвет  Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 180: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І,т. 23 от ЗМСМА, във вр. с чл. 8 от ЗНА, чл. 76, ал. ІІІ и чл. 79, предл. Първо от АПК, Общински съвет – Балчик:

1.Приема “Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване в общински жилища, ползване и управление”, заедно със следните

МОТИВИ:

“Общински съвет  Балчик през 2005г. е приел с решение № 184 по Протокол № 21 от 31.05.2005 г. Наредбата за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.

Същата през годините и до момента не е претърпяла изменение, макар в Закона за общинската собственост съществено да са променени редица текстове, които налагат промяна респективно в наредбите на съответните общини.

Предвид факта, че през годините тази Наредба не е претърпяла нужното изменение и допълнение и като се има предвид колко многобройни и важни са те, се налага Наредбата за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища-общинска собственост да бъде отменена и бъде приета нова Наредба, съобразена със сега действуващото законодателство.”

2. Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване в общински жилища, ползване и управление да бъде обнародвана в местния печат и/или се разгласи по предвидения  от Общинския съвет за това ред.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19  “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По тридесет и пета точка от дневния ред: Предложение за даване съгласие за сключване на анекс към Договор за концесия № 522/05.09.2006 г.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 181: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 70 от Закона за концесиите, Общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Балчик да сключи допълнително споразумение/анекс/ към Договор за концесия № 522/05.09.2006 г. за предоставяне на концесия на яхтено пристанище „Балчик” по смисъла на чл. 108 от ЗМПВВППРБ с концесионера ,,Консорцииум Марина Балчик’’ АД, имащо за предмет конретизиране и допълване инвестиционната програма на концесионера.

2. Одобрява представеният проект на допълнително споразумение/анекс/ към Договор за концесия № 522/05.09.2006 г. за предоставяне на концесия на яхтено пристанище „Балчик” по смисъла на чл. 108 от ЗМПВВППРБ  Приложение 1, неразделна част от настоящото решение.

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия за сключване допълнително споразумение/анекс/ към Договор за концесия № 522/05.09.2006 г. за предоставяне на концесия на яхтено пристанище „Балчик” по смисъла на чл. 108 от ЗМПВВППРБ, в съответствие с одобрения по т. 2 проект.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18  “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По тридесет и шеста точка от дневния ред: Предложение за приемане на решение за реализация на проект: „Повишаване енергийната ефективност  на образователната инфраструктура на територията на Община Балчик” , финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007  2013 г., чрез поемане на дългосрочен дълг и сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД.

Вносител: Николай Ангелов   кмет на общината

РЕШЕНИЕ 182: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с Решение 568 по Протокол 47 от 17.05.2010 г., Общинският съвет на Община Балчик,

РЕШИ:

1.                    Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да сключи договори за кредити с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на които да поеме дългосрочен общински дълг с цел приключване на реализирания проект: „Повишаване енергийната ефективност  на образователната инфраструктура на територията на Община Балчик”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007  2013 г, приоритетна ос “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема BG161РО001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на територията на Община Балчик”, Операция 1.1.  “Социална инфраструктура” при следните основни параметри:

·                      Максимален размер на дълга  1 845 995,77 лв. (един милион осемстотин четиридесет пет  хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и 77 стотинки ), от които:

А)1 451 832,97  лв. мостови кредит

Б):  394 162,80 лв. за необходимото съфинансиране

·                      Валута на дълга  лева

·                      Вид на дълга  дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

·                      Условия за погасяване:

Ш                   Срок на погасяване

А): до 14 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Б): до 30 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

Ш                   Източници за погасяване на главницата

А): 1 451 832,97  лв. мостови кредит

– чрез плащанията от Управляващия орган, съгласно договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/013, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма между Община Балчик и УО на Оперативна програма Регионално развитие на 13.12.2010 и Анекси с регистрационни  номера  – BG161PO001/1.1-09/2010/013-01 от 03.11.2011 г. и BG161PO001/1.1-09/2010/013-02 от 18.06.2012 г.

– от собствени бюджетни средства;

Б):  394 162,80  лв. за необходимото съфинансиране

– от собствени бюджетни средства;

·                      Максимален лихвен процент  шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,

·                      Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски  съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

·                      Начин на обезпечение на кредитите:

А): 1 451 832,97 лв. мостови кредит

– Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик по договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/013, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма между Община Балчик и УО на Оперативна програма Регионално развитие на 13.15.2010 и Анекси с регистрационни  номера – BG161PO001/1.1-09/2010/013-01 от 03.11.2011 г. и BG161PO001/1.1-09/2010/013-02 от 18.06.2012 г.;

– Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг

Б): 394 162,80  лв. за необходимото съфинансиране

– Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка  „УниКредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18  “За”,  0  “Против”,  1  “Въздържали се”

По тридесет и седма точка от дневния ред: Приемане на решения във връзка с кандидатстване по проект № DIR-5112122-13-81 “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич”

Вносител: Николай Ангелов   кмет на общината

РЕШЕНИЕ 183: 1. Отменя предходно свое решение № 898, по протокол № 68 от заседание на Общински съвет проведено на 20.09.2011 г.

2. При гласуването на общинския бюджет за 2013 г. и 2014 г. да се предвидят и заложат необходимите средства за обезпечаване на финансов ресурс за изпълнение на проекта, свързан с определения и поет ангажимент за собствен принос на Община Балчик в размер на 237 025 лв. (9,98% от собствения принос на всички партньори по проекта, възлизащ на 2 375 000 лв.), разпределени по 50 % за 2013 г. и 2014 г. Средствата да бъдат осигурени от собствен финансов ресурс по  § 62-02/-/  от бюджета на общината в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”

2.1 Дава съгласие необходимите средства за обезпечаване на собствения принос на Община Балчик по т. 2 да бъдат осигурени, чрез такса битови отпадъци през 2013 г. и 2014г.

3. Одобрява представен проект на Споразумението за партньорство, приложение 1 към настоящото решение, и дава съгласие Община Балчик  да подпише, в пълно съответствие с одобрения проект Споразумение за партньорство между общините Балчик, Генерал Тошево, Добричка, град Добрич, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла, Никола Козлево и СНЦ “Управление на отпадъците  Регион Добрич” за разработване на проектното предложение с наименование “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на оперативна програма ”Околна среда 2007-2013 г.” “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич” /наричан за краткост «Проекта»/, Референтен номер на процедурата: BG 161PO005/10/2.10/07/.

4. Възлага на Кмета на общината да подпише Споразумението за партньорство между общините Балчик, Генерал Тошево, Добричка, град Добрич, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла, Никола Козлево и СНЦ “Управление на отпадъците  Регион Добрич”, което да бъде част от проектното предложение с наименование “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на оперативна програма ”Околна среда 2007-2013 г.” “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич” /наричан за краткост «Проекта»/, Референтен номер на процедурата: BG 161PO005/10/2.10/07/22.

5. Възлага на Кмета на общината да подпише проектното предложение с наименование “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на оперативна програма ”Околна среда 2007-2013 г.” “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич” /наричан за краткост «Проекта»/, Референтен номер на процедурата: BG 161PO005/10/2.10/07/22   и всички съпътстващи го документи.

6. Възлага на Кмета на общината да подпише договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен въз основа на проектното предложение с наименование “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на оперативна програма ”Околна среда 2007-2013 г.” “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич” /наричан за краткост «Проекта»/, Референтен номер на процедурата: BG 161PO005/10/2.10/07/22.

7. Дава съгласие Община Балчик да кандидатства за получаване на 2,4 млн. лв. заем от „ФЛАГ” ЕАД  за осигуряване на първоначалните допустими разходи, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС  мостово финансиране в рамките на 30% от стойността на ПСО и довеждащите водопровод и електропровод.

8. Дава съгласие лихвите (недопустим разход по Оперативната програма) по заемите за осигуреното от партньорите мостово финансиране по проекта,  да се осигурят от общинския бюджет.  Финансирането на лихвите (общо 1 млн. лв.) от страна на Община Балчик е в размер на 9,98% или 99 800 лв. и ще  се осигурява през 2013, 2014 и 2015 г., като прогнозното разпределение за съответните години на лихвите по всички осигурени заеми е  както следва: 29 940 лв. (30%) през 2013 год., 44 910 лв. (45 %) през 2014 год., 24 950 лв. (25 %) през 2015 год.

9. Общинският съвет декларира, че в период от най-малко 5 години след изтичане на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

·Няма да бъде прехвърляно правото на собственост върху обекта, изграден със средства  от ОПОС;

·Няма да бъде променяно предназначението на активите, придобити в резултат на изпълнението на Проекта;

·Няма да бъдат сключвани договори от всякакъв характер с трети лица и/или да извършва други действия които биха могли да доведат до значително изменение на Проекта по смисъла на чл. 57 параграф 1 от Регламент на Съвета № 1083/2006 от 11 юли 2006 г. относно определяне на общи разпоредби на ЕФРР, ЕСФ и КФ и за отмяна на Регламент № 1260/1999 г.

10. Възлага на Кмета да извърши всички други необходими правни и фактически действия за изпълнение на проект с Референтен номер на процедурата: BG 161PO005/10/2.10/07/22.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19  “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

Виктор Лучиянов,

Председател

на ОбС-Балчик

 

 

Коментарите са затворени.