Здрави, жизнени и енергични с продуктите на Аквасорс (AquaSource)

Jul 4th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ми­си­я­та на та­зи Ве­ли­ко­б­ри­тан­с­ка ком­па­ния  е да по­д­дър­жа до­б­ро­то здра­ве чрез из­по­л­з­ва­не на до­с­та­в­ки с ес­те­с­т­вен про­из­ход и про­из­во­д­с­т­во на ши­рок спе­к­тър ви­со­ко­ка­че­с­т­ве­ни про­ду­к­ти, до­с­тъ­п­ни за все­ки.

Си­ньо-зе­ле­ни­те во­до­ра­с­ли от езе­ро­то Го­рен Кло­мат, ща­та Оре­гон, САЩ, са най-пъл­но­цен­на­та био­ло­ги­ч­на хра­на на пла­не­та­та, до­би­та от най-чи­с­то­то езе­ро на све­та.

На 28 юни 2012 г. във фри­зьор­с­кия са­лон „Ви­ли Стил” в ж.к.”Ба­лик” се про­ве­де ко­з­ме­ти­ч­но пар­ти.

Пре­д­с­та­ви­те­лят на фир­ма­та от град До­б­рич – Хри­с­то Къ­нев на­п­ра­ви пре­зен­та­ция на су­пер хра­ни­тел­ни и ко­з­ме­ти­ч­ни про­ду­к­ти.

Ако ис­ка­те да на­у­чи­те не­що по­ве­че за те­х­ни­те уни­кал­ни ка­че­с­т­ва, за­по­вя­дай­те все­ки че­т­вър­тък във фри­зьор­с­ки са­лон „Ви­ли Стил” от 18.30 ч.

За по-по­д­ро­б­ни све­де­ния: тел. 0886 08 14 32

Тел.0898 83 36 15

 

Коментарите са затворени.