Страхотна битка с благородна кауза

Jul 4th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На 23.06.12. Ни­ко­ла Ан­до­нов взе уча­с­тие на ММА-Га­ла ве­чер в гр. Ер­пе Ме­ре, Бел­гия.

Иг­ра сре­щу тре­ньо­ра на ме­с­т­ния ММА-клуб Сти­вън Мо­би и чрез аг­ре­си­в­на иг­ра с то­тал­но пре­въз­хо­д­с­т­во при­к­лю­чи дву­боя с те­х­ни­че­с­ки но­ка­ут още в пър­ва­та ми­ну­та.

Съ­би­ти­е­то е ор­га­ни­зи­ра­но от ме­с­т­ния клуб MUSASHI RYU с бла­го­т­во­ри­тел­на цел.

За ве­чер­та са разиграни 18 би­т­ки пред 700 зри­те­ли, в кле­т­ка­та – ат­ра­к­ти­в­ни дву­бои, по­ка­за­ни са  бой­ни уме­ния, ува­же­ние и ре­с­пект ме­ж­ду опо­нен­ти­те.

Съ­б­ра­ни­те при­хо­ди са да­ре­ни от ор­га­ни­за­то­ра Сти­вън Мо­би на ме­с­т­но мо­ми­чен­це за ли­це­ва ре­кон­с­т­ру­к­ция.

С та­зи по­бе­да при­к­лю­чва съ­с­те­за­тел­ният пе­ри­од на “СК Фу­ри­о­зо”, ка­то за про­ле­т­ния дял съ­с­те­за­ния съ­с­те­за­те­ли­те взеха уча­с­тие на два тур­ни­ра и спе­че­ли­ха 4 ме­да­ла:

Ни­ко­ла Ан­до­нов: Лоу кик-бронз

Фул контакт-сребро

Божидар Райчев: Кик лайт злато

Стоян Костадинов: Кик лайт злато                   /Б.Т/

Коментарите са затворени.