Какво прави празникът с хората ?

Jun 27th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ес­те­с­т­ве­но е да ги обе­ди­ни. В слу­чая за­е­д­но (без из­ли­ш­ни скру­пу­ли) да по­че­тат един от най-ва­ж­ни­те ле­т­ни пра­з­ни­ци от на­ро­д­ния ка­лен­дар – Е­ньо­в­ден.

На 24 юни по нов стил, ко­га­то по цър­ко­вен ка­нон е ро­ж­де­ни­е­то на Св. Йо­ан Кръ­с­ти­тел и се смя­та за па­т­ро­нен пра­з­ник на Бал­ка­ни­те.

То­ч­но по из­г­рев слън­це все­ки хри­с­ти­я­нин тря­б­ва да се обър­не към не­го и през ра­мо­то да на­б­лю­да­ва сян­ка­та си. От­ра­зя­ва ли се тя-ця­ла­та, чо­ве­кът ще е здрав през го­ди­на­та, а очер­тае ли се на по­ло­ви­на-ще бо­ле­ду­ва. А след ка­то се окъ­п­ва слън­це­то във во­до­и­з­то­ч­ни­ци­те пра­ви во­да­та ле­ко­ви­та. По­с­ле се отър­с­ва и ро­са­та, ко­я­то па­да от не­го, по­па­да вър­ху ле­че­б­ни­те ра­с­те­ния и ги за­ре­ж­да с ма­ги­че­с­ка це­ле­б­на си­ла.

На 22.06.2012г. на вхо­да на Уни­вер­си­те­т­с­ка бо­та­ни­че­с­ка гра­ди­на в Дво­ре­ца в Бал­чик се де­мон­с­т­ри­ра и въз­к­ре­си то­зи на­ро­ден оби­чай – Е­ньо­в­ден със съ­дей­с­т­ви­е­то на Аг­ра­рен уни­вер­си­тет – Пло­в­див и „Био­сет”-ООД-Пло­в­див,съ­з­да­ден 1994г. Имен­но те ни пре­д­ло­жи­ха ле­че­б­ни­те ча­йо­ве, раз­ра­бо­те­ни от доц. Кра­си­мир Ми­хов, а де­гу­с­та­ци­я­та се осъ­ще­с­т­ви чрез ре­к­лам­ни­те ли­ца на фир­ма­та Ма­ри­а­на Ни­ко­ло­ва и Асен До­чев.

Им­п­ро­ви­зи­ра­на­та сце­на зае жен­с­ка би­то­ва гру­па за ав­тен­ти­чен фол­к­лор при ч-ще „Зо­ра” – с. Чер­не­во обл. Вар­нен­с­ка, с 20 ен­ту­си­а­зи­ра­ни из­пъл­ни­те­ли, на­че­ло с хо­ре­о­г­ра­фа То­дор­ка Мо­не­ва. За­е­д­но с тях бя­ха и мно­го, най – ве­ро­я­т­но въз­тор­же­ни жи­те­ли на с. Чер­не­во, за­е­д­но с кме­ти­ца­та си еру­ди­ра­на­та Ма­рия Яне­ва и вяр­вам, че ако то­ва ра­до­с­т­но съ­би­тие бе­ше там в то­зи пе­тъ­чен ден ще­ше да бъ­де обя­вен за не­ра­бо­тен (дай Бо­же, на вся­ко се­ли­ще та­ки­ва кме­то­ве). По­с­т­ла се ки­лим от пря­с­но на­б­ра­ни бил­ки-е­ньо­в­че, ра­в­нец, лай­ка от ста­ра­тел­ни­те из­пъл­ни­те­ли и по­с­ле про­с­ле­ди­х­ме вси­ч­ки из­пъл­не­ния, осъ­ще­с­т­ве­ни от те­х­ния хо­ре­о­г­раф с не­по­в­то­ри­ми сце­ни­ч­ни раз­ра­бо­т­ки и ори­ги­нал­ни хрум­ва­ния. Те ни по­ка­за­ха на пра­к­ти­ка как в но­щ­та сре­щу Е­ньо­в­ден бил­ки­те имат най-го­ля­ма си­ла, как се пра­вят е­ньо­в­с­ки вен­ци и ки­т­ки, за­вър­за­ни с чер­вен ко­нец, а по­с­ле те­зи вен­че­та ук­ра­си­ха гла­ви­те на мал­ки­те мла­ди „е­ньо­в­ки”.

Вси­ч­ко то­ва ни по­д­с­ка­з­ва и из­ра­зя­ва ця­ло­то ВЯР­НО в бъл­гар­с­ка­та тра­ди­ция, ка­то съ­би­ти­е­то от­го­ва­ря на вси­ч­ки фра­г­мен­т­но ис­то­ри­че­с­ки, ком­по­зи­ци­он­ни и хо­ре­о­г­ра­ф­с­ки изи­с­к­ва­ния. Мо­же би в цен­тъ­ра на то­зи ден стои ед­на пре­жи­ве­ли­ца и по­в­ди­га ду­ха ни ка­то бъл­га­ри. Ние вла­га­ме в то­ва сво­я­та при­з­на­тел­ност, съ­п­ри­ча­с­т­ност и ар­ти­с­ти­ч­на при­п­ря­ност.

Ус­по­ре­д­но с то­ва в „Раз­са­д­ни­ка” се ор­га­ни­зи­ра Зе­ле­но учи­ли­ще, къ­де­то уча­с­т­ва­ха 47 уче­ни­ци от 145 СОУ Со­фия, от 1 до 4 клас, с ръ­ко­во­ди­тел г-жа Хри­с­то­ва.

Вси­ч­ки за­е­д­но съ­б­ра­ха бил­ки, ра­с­тя­щи в „Раз­са­д­ни­ка” и за­по­ч­на­ха да пле­тат вен­ци. Ос­та­нах въз­хи­тен от те­х­ни­те от­го­во­ри за бил­ки­те-ко­га цъ­ф­тят, ко­га се бе­рат, как се съ­х­ра­ня­ват и ка­к­ви бол­ки ле­ку­ват. Око­ло 15 мо­ми­чен­ца за­пя­ха дру­ж­но ста­ра на­ро­д­на пе­сен, а на­о­ко­ло вси­ч­ко за­ти­х­на. Пре­д­с­та­вя­те ли си не­ж­ни­те де­т­с­ки гла­с­че­та, тре­п­тя­щи и раз­въл­ну­ва­ни в ле­т­ния зной. Вси­ч­ки те­зи де­ца вла­де­ят до­с­та до­б­ре не­м­с­ки език, по­л­з­вай­ки по­мо­щ­та на Фон­да­ция „Ши­лер”. Ос­та­нах въз­хи­тен от то­зи де­т­с­ки ус­т­рем за раз­ли­ка от те­х­ни­те ба­т­ко­в­ци и ка­ки­ч­ки – сту­ден­ти от на­ша­та Ал­ма ма­тер, ко­и­то бя­ха до­ш­ли тук на пра­к­ти­ка и сни­з­хо­ди­тел­но по­д­ми­на­ха раз­са­д­ни­ка за ужас на ре­к­то­ра на СУ „Кли­мент Ох­ри­д­с­ки”, кой­то ми­с­ле­ше, че не­го­ви­те сту­ден­ти са на пра­к­ти­ка в УБГ.

Кул­ми­на­ци­я­та на­с­тъ­пи след 10:30 ча­са, ко­га­то се сме­си­ха ту­ри­с­ти от Ру­сия, Ру­мъ­ния, Ан­г­лия, Шве­ция. Още в на­ча­ло­то за­ве­дох шве­ди­те до мо­ну­мен­та на те­х­ния съ­на­ро­д­ник Карл Ли­ней (1701-1788г.)-ав­тор на на­у­ч­на­та кла­си­фи­ка­ция на ор­га­ни­з­ми­те. Вси­ч­ки те се по­то­пи­ха в ат­мо­с­фе­ра на дру­же­лю­б­ност. Във въз­ду­ха се но­се­ше му­зи­ка и дъх на бил­ков чай, щра­ка­ха фо­то­а­па­ра­ти, жу­жа­ха ка­ме­ри, вклю­чи­тел­но и те­зи на ТВ7. Пра­вил­но! На­ши­ят град тря­б­ва да е от­во­ре­на вра­та към све­та, ко­е­то се по­с­та­ра­ха да на­п­ра­вят Ина Ман­че­ва, Пе­тя Ге­ор­ги­е­ва, арх. Сти­ли­ян Бо­ри­сов, Ка­лин Ра­д­ков и др. Дво­ре­цът и УБГ тря­б­ва да бъ­дат из­пъл­не­ни с по­до­б­ни кул­тур­ни ме­ро­п­ри­я­тия, за­що­то те са ед­но ця­ло, не­де­ли­мо Бал­чи­ш­ко чу­до.

Георги Йовчев

Коментарите са затворени.