Международният фестивал “Процес – Пространство” – с американско пълнолетие

Jun 27th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Фе­с­ти­вал „Про­цес – Про­с­т­ран­с­т­во” по­с­ре­ща за пър­ви път сво­и­те го­с­ти през 1992 го­ди­на и ве­че има сво­я­та 20 го­ди­ш­на ис­то­рия. Вся­ка го­ди­на фе­с­ти­ва­лът се про­ве­ж­да в рам­ки­те на две се­д­ми­ци през юни в Бал­чик.

Цел­та на фе­с­ти­ва­ла е да съ­з­да­де твор­че­с­ка сре­да, пре­д­ра­з­по­ла­га­ща към раз­чу­п­ва­не на об­що­п­ри­е­ти­те схва­ща­ния и мо­де­ли в из­ку­с­т­во­то, при до­ка­за­на­та сво­бо­да на из­ра­за на но­ви­те фор­ми и тър­се­ния в об­ла­ст­та на съ­в­ре­мен­но­то из­ку­с­т­во.

Вся­ка го­ди­на фе­с­ти­ва­ла има раз­ли­ч­но мо­то, ко­е­то про­во­ки­ра но не за­дъл­жа­ва уча­с­т­ни­ци­те да се при­дър­жат към не­го.

Ху­до­ж­ни­ци­те – Би­с­т­ра Льо­ша­вие (Бъл­га­рия/Фран­ция), Франц Гра­т­вол(Швей­ца­рия), Ди­ми­тър Гро­з­да­нов, Иве­ли­на Ру­се­ва, Га­б­ри­е­ла Ко­ле­ва, Иве­ли­на Ру­се­ва, Ка­рин Хел(Шве­ция), Ки­рил Ку­з­ма­нов, Ли­а­на Ди­ми­т­ро­ва, Ли­ля­на Ге­ор­ги­е­ва, Ма­лу Бер­г­ман(Шве­ция), Ми­ха­ил Чер­ке­зов, На­дя Ек­ман (Шве­ция), Пен­ка Мин­че­ва, Пе­тър Ра­лев, Пе­тер Ве­с­т­ман(Шве­ция), Сте­фан Лю­та­ков, Йо­а­ким Гли­ем(Гер­ма­ния/Фран­ция) из­пъл­ни­ха през  дни­те от  1-ви до 12-ти юни  те­ма­та на фе­с­ти­ва­ла  „Илю­зии и мо­де­ли”

При­о­ри­тет на фе­с­ти­ва­ла е съ­що та­ка е и об­мя­на­та на про­фе­си­о­на­лен опит ме­ж­ду ху­до­ж­ни­ци от раз­ли­ч­ни по­ко­ле­ния и дър­жа­ви, ка­к­то и за­по­з­на­ва­не­то на уча­с­т­ни­ци­те с бъл­гар­с­ки­те кул­ту­ра и тра­ди­ции и при­ро­д­ни за­бе­ле­жи­тел­но­с­ти. Имен­но за­то­ва по вре­ме на фе­с­ти­ва­ла се съ­с­то­ят раз­ли­ч­ни съ­би­тия, по­се­ще­ние на кул­тур­ни се­ли­ща и ре­зер­ва­ти с ар­хе­о­ло­ги­че­с­ка и ис­то­ри­че­с­ка стой­ност по край­б­ре­жи­е­то в бли­зост до Бал­чик.

Ед­ни от во­де­щи­те съ­би­тия по вре­ме на фе­с­ти­ва­ла са об­ра­зо­ва­тел­ни­те про­г­ра­ми, вклю­ч­ва­щи ра­бо­та със сту­ден­ти и те­х­ни­те пре­по­да­ва­те­ли от На­ци­о­нал­на Ху­до­же­с­т­ве­на Ака­де­мия и от Нов Бъл­гар­с­ки Уни­вер­си­тет – Со­фия, ка­к­то и чу­ж­де­с­т­ран­ни гру­пи от пре­по­да­ва­те­ли и сту­ден­ти, уча­с­т­ва­щи съ­що та­ка и в раз­ли­ч­ни ви­де­о­п­ре­зен­та­ции, ди­с­ку­сии, уър­к­шо­пи, ак­ции, пър­фор­мън­си и др.

Ку­ра­то­ри на съ­би­ти­е­то са Ди­ми­тър Гро­з­да­нов и Пен­ка Мин­че­ва.

До мо­мен­та фе­с­ти­ва­лът при­те­жа­ва бо­га­та ко­ле­к­ция, от раз­но­о­б­ра­з­ни про­из­ве­де­ния на из­ку­с­т­во­то, съ­з­да­де­ни през го­ди­ни­те.

Про­г­ра­ма­та на фе­с­ти­ва­ла е да се уч­ре­ди му­зей, къ­де­то да бъ­де по­ме­с­те­на ко­ле­к­ци­я­та и да съ­х­ра­ни тра­ди­ци­я­та на об­мен на кул­ту­ра и про­фе­си­о­на­лен опит ме­ж­ду ху­до­ж­ни­ци от раз­ли­ч­ни по­ко­ле­ния и на­ци­о­нал­но­с­ти.

Автор: Balchik.com

Ри­сун­ка: Пен­ка Мин­че­ва

 

 

Коментарите са затворени.