Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен “ Морско конче 2012” Варна

Jun 27th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Го­ля­ма­та на­г­ра­да от ше­с­то­то из­да­ние на  на­ци­о­нал­ния кон­курс за мла­ди из­пъл­ни­те­ли на по­пу­ляр­на пе­сен “Мор­с­ко кон­че 2012” , про­ве­ден във Вар­на  на 16 и 17 юни, бе спе­че­ле­на от на­ша­та съ­г­ра­ж­дан­ка Не­ве­на Ди­ми­т­ро­ва. Не­ве­на е въз­пи­та­ни­ч­ка на НУИ “До­б­ри Хри­с­тов” Вар­на със спе­ци­ал­ност поп и джаз пе­е­не. На­г­ра­да­та  връ­чи пре­д­се­да­те­лят на жу­ри­то Ор­лин Го­ра­нов.

/Б.Т/

 

 

 

Коментарите са затворени.