Съпружество с непълнолетна

Jun 27th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ра­йон­на­та про­ку­ра­ту­ра пре­д­ла­га И. Кр. И.  да бъ­де при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че през ме­сец но­ем­в­ри 2011 г. в гр. Бал­чик, без да е склю­чил гра­ж­дан­с­ки брак е за­жи­вял съ­п­ру­же­с­ки с не­на­вър­ши­ла 16 го­ди­ни де­вой­ка от съ­щия град. Ста­но­ви­ще­то на про­ку­ра­ту­ра е той да бъ­де ос­во­бо­ден от на­ка­за­тел­на от­го­вор­ност и сан­к­ци­о­ни­ран по ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ред.

Про­ку­рор­с­ко­то по­с­та­но­в­ле­ние по­со­ч­ва, че И. И. и мо­ми­че­то са би­ли при­я­те­ли око­ло го­ди­на и се по­з­на­ва­ли до­б­ре. По­д­съ­ди­ми­ят зна­ел, че при­я­тел­ка­та му е на 15 го­ди­ни. На 04.11.2011 г. тя му при­с­та­на­ла и на 09.11.2011 г. на­п­ра­ви­ли го­деж. Два­ма­та жи­ве­ят за­е­д­но и оча­к­ват пър­во­то си де­те.

С де­я­ни­е­то И. И. е на­ру­шил чл. 191, ал. 1 от На­ка­за­тел­ния ко­декс, спо­ред кой­то пъл­но­ле­т­но ли­це, ко­е­то, без да е склю­чи­ло брак, за­жи­вее съ­п­ру­же­с­ки с ли­це от жен­с­ки пол, не­на­вър­ши­ло 16-го­ди­ш­на въз­раст, се на­ка­з­ва с ли­ша­ва­не от сво­бо­да до 2 го­ди­ни или с про­ба­ция, ка­к­то и с об­ще­с­т­ве­но по­ри­ца­ние.

Подсъдимият не е осъждан.

 

Коментарите са затворени.