Полски гражданин пред РС Балчик

Jun 27th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На 06.06.2012 г. съ­дът ще раз­г­ле­да пре­д­ло­же­но­то от Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, спо­ра­зу­ме­ние за на­ла­га­не на 53-го­ди­ш­ния Андж. В. Пж. на­ка­за­ние про­ба­ция. Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние пре­д­ла­га той да тър­пи две про­ба­ци­он­ни мер­ки – за­дъл­жи­тел­на ре­ги­с­т­ра­ция по на­с­то­ящ ад­рес за срок от 6 ме­се­ца и за­дъл­жи­тел­ни сре­щи с про­ба­ци­о­нен слу­жи­тел за съ­щия срок. Ис­ка се съ­що той да бъ­де ли­шен от пра­во за уп­ра­в­ля­ва мо­тор­но-пре­во­з­но сре­д­с­т­во за 6 ме­се­ца.

Със спо­ра­зу­ме­ни­е­то за ре­ша­ва­не на де­ло­то в до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во Андж. Пж. се при­з­на­ва за ви­но­вен за то­ва, че на 25.01.2012 г . по ули­ца в гр. Бал­чик е уп­ра­в­ля­вал лек ав­то­мо­бил „Опел Ас­т­ра” с кон­цен­т­ра­ция на ал­ко­хол в кръ­в­та над 1,2 про­ми­ла, а имен­но 1,76 про­ми­ла. То­ва би­ло ус­та­но­ве­но по на­д­ле­жен ред.

Андж. Пж. има средно образование, семеен е, работи и живее в гр. Балчик.

Ако споразумението бъде одобрено от съда, то ще има последиците на влязла в сила присъда.

Коментарите са затворени.