Пиян ученик зад волана

Jun 27th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, ще раз­г­ле­да пре­д­ло­же­но­то от Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, спо­ра­зу­ме­ние за на­ла­га­не на на­ка­за­ние про­ба­ция на 19-го­ди­ш­ния Ал. Пл. Пр. от гр. Си­ли­с­т­ра. Мла­де­жът е об­ви­ня­ем за то­ва, че на 13.03.2012 г. око­ло 01,10 ч. в гр. Бал­чик е уп­ра­в­ля­вал лек ав­то­мо­бил „Хюн­дай” с кон­цен­т­ра­ция на ал­ко­хол в кръ­в­та над 1,2 про­ми­ла. По на­д­ле­ж­ния ред би­ло ус­та­но­ве­но, че той е уп­ра­в­ля­вал с ал­ко­хол в кръ­в­та 1,71 про­ми­ла на хи­ля­да.

Про­ку­ра­ту­ра пре­д­ла­га об­ви­не­ни­е­то сре­щу Ал. Пр. да за­вър­ши със спо­ра­зу­ме­ние за ре­ша­ва­не на де­ло­то в до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во. Ако бъ­де одо­б­ре­но от съ­да, то ще има по­с­ле­ди­ци­те на вля­з­ла в си­ла при­съ­да.

Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние пре­д­ла­га на си­ли­с­т­ре­не­ца да бъ­де на­ло­же­но на­ка­за­ние про­ба­ция с две про­ба­ци­он­ни мер­ки – за­дъл­жи­тел­на ре­ги­с­т­ра­ция по на­с­то­ящ ад­рес за срок от 6 ме­се­ца и за­дъл­жи­тел­ни пе­ри­о­ди­ч­ни сре­щи с про­ба­ци­о­нен слу­жи­тел за срок от 6 ме­се­ца. Про­ку­ра­ту­ра­та ис­ка още той да бъ­де ли­шен от пра­во да уп­ра­в­ля­ва мо­тор­но-пре­во­з­но сре­д­с­т­во за срок от 6 ме­се­ца.

Ал. Пр. е уче­ник и не е осъ­ж­дан

 

 

Коментарите са затворени.