Дело за кражба срещу 17- годишен

Jun 27th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

В Ра­йо­нен съд – Бал­чик, ще раз­г­ле­да на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 17-го­ди­ш­ния М. А. от гр. Бал­чик. То е об­ра­зу­ва­но по по­с­та­но­в­ле­ние на Ра­йон­на­та про­ку­ра­ту­ра за ос­во­бо­ж­да­ва­не на мла­де­жа от на­ка­за­тел­на от­го­вор­ност и сан­к­ци­о­ни­ра­не по ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ред. Про­ку­ра­ту­ра­та ис­ка той да бъ­де при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че на не­у­с­та­но­ве­на да­та през ме­сец но­ем­в­ри 2011 г. в гр. Бал­чик, ка­то не­пъл­но­ле­тен, но след ка­то е раз­би­рал свой­с­т­во­то и зна­че­ни­е­то на де­я­ни­е­то и е мо­гъл да ръ­ко­во­ди по­с­тъ­п­ки­те си, след пре­д­ва­ри­те­лен сго­вор с две ли­ца на 17 и 22 го­ди­ни, про­ти­во­за­кон­но е от­нел две мо­тор­ни ре­за­ч­ки за ря­за­не на дър­ва, вси­ч­ко на об­ща стой­ност 1 848 лв. от вла­де­ни­е­то на бал­чи­к­лия, без не­го­во съ­г­ла­сие, с на­ме­ре­ние про­ти­во­за­кон­но да ги при­с­вои. Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние по­со­ч­ва, че слу­ча­ят е не­ма­ло­ва­жен. До при­к­лю­ч­ва­не на съ­де­б­но­то сле­д­с­т­вие в пър­во­ин­с­т­на­ци­он­ния съд, от­к­ра­д­на­ти­те ве­щи са вър­на­ти на со­б­с­т­ве­ни­ка.

Спо­ред про­ку­ра­ту­ра­та 17-го­ди­ш­ни­ят е зна­ел, че по­с­т­ра­да­ли­ят има ма­ши­ни за ря­за­не на дър­ва. На не­у­с­та­но­ве­на да­та в края на ме­сец но­ем­в­ри 2011 г., оти­шъл с два­ма при­я­те­ли оти­ш­ли до по­с­т­рой­ка, къ­де­то се на­ми­ра­ли ма­ши­ни­те. Мла­де­жи­те вле­з­ли през от­к­лю­че­на­та вра­та и сло­жи­ли ре­за­ч­ки­те в чан­та, но­се­на от М. А. На дру­гия ден ги про­да­ли. След раз­к­ри­ва­не на кра­ж­ба­та ма­ши­ни­те би­ли вър­на­ти на по­с­т­ра­да­лия.

Съ­де­б­но – оце­ни­тел­на­та ек­с­пер­ти­за по­ка­з­ва, че стой­но­ст­та на две­те мо­тор­ни ре­за­ч­ки е 1848 лв.

17-го­ди­ш­ни­ят се е при­з­нал за ви­но­вен. Той не е осъ­ж­дан.

 

 

Коментарите са затворени.