Кражба на чугунен капак

Jun 27th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 26-го­ди­ш­ни­те Ж. Юл. Н. и Р. М. Р. от гр. Бал­чик ще се раз­г­ле­ж­да в Ра­йо­нен съд – Бал­чик. Сре­щу тях е по­в­ди­г­на­то об­ви­не­ние от Ра­йон­на­та про­ку­ра­ту­ра за то­ва, че през ме­сец яну­а­ри 2011 г. в гр. Бал­чик, в съ­у­ча­с­тие ка­то из­вър­ши­те­ли, от но­во­и­з­г­ра­де­на ка­на­ли­за­ция за от­па­д­ни во­ди в ра­йо­на на квар­тал на гра­да, са от­не­ли чу­гу­нен ка­пак за ре­ви­зи­он­на ка­на­ли­за­ци­он­на ша­х­та на стой­ност 171 лв. от вла­де­ни­е­то фир­ма.

Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние по­со­ч­ва, че два­ма­та по­д­съ­ди­ми би­ли без­ра­бо­т­ни и ня­ма­ли сре­д­с­т­ва. По та­зи при­чи­на през ме­сец яну­а­ри 2011 г. те ре­ши­ли да от­к­ра­д­нат же­ле­за. Би­ло през де­ня и по ка­на­ли­за­ци­я­та, ко­я­то се из­г­ра­ж­да­ла в квар­та­ла, ня­ма­ло ра­бо­т­ни­ци. Те взе­ли със се­бе си 5 ки­ло­г­ра­мов чук. Сти­г­на­ли до чу­гу­нен ка­пак на ре­ви­зи­он­на ка­на­ли­за­ци­он­на ша­х­та. На­ди­г­на­ли го и той се от­кър­тил сам от пан­ти­те си. Взе­ли го и тръ­г­на­ли към пункт за из­ку­пу­ва­не на от­па­дъ­ци от чер­ни и цве­т­ни ме­та­ли. По пъ­тя го на­чу­пи­ли на пар­че­та с по­мо­щ­та на чу­ка. В пун­к­та оба­че им от­ка­за­ли да взе­мат ка­па­ка, за­то­ва два­ма­та из­х­вър­ли­ли пар­че­та­та.

Из­го­т­ве­на­та по де­ло­то съ­де­б­но-оце­ни­тел­на ек­с­пер­ти­за по­ка­з­ва, че пре­д­ме­та на по­се­га­тел­с­т­во­то е на стой­ност 171 лв. по па­зар­ни це­ни към ме­сец яну­а­ри 2011 г.

Ж. Н. и Р. Р. са при­з­на­ли ви­на­та си на до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во.

Два­ма­та имат на­чал­но об­ра­зо­ва­ние, без­ра­бо­т­ни са, не са се­мей­ни, не са осъ­ж­да­ни.

 

 

Коментарите са затворени.