Отнемане на чужди вещи

Jun 27th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, ще за­се­да­ва по на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 27-го­ди­ш­ния Асп. В. Анг. от гр. Бал­чик. Той е по­д­съ­дим по об­ви­не­ние на Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, за то­ва, че на 07.08.2011 г . на ули­ца в  гр. Бал­чик е от­нел чу­ж­ди дви­жи­ми ве­щи на об­ща стой­ност 816,73 лв. от вла­де­ни­е­то на 66-го­ди­шен гра­ж­да­нин на гр. Бу­ку­рещ, Ре­пу­б­ли­ка Ру­мъ­ния.

В об­ви­ни­тел­ния акт е по­со­че­но, че в на­ча­ло­то на ме­сец ав­густ 2011 г. ру­мън­с­ки­ят гра­ж­да­нин бил на по­чи­в­ка в гр. Бал­чик. На 06.08.2011 г. ве­чер­та се­мей­с­т­во­то му по­се­ти­ло за­ве­де­ние и след по­лу­нощ на дру­гия ден тръ­г­на­ли да се при­би­рат към хо­те­ла. Вър­ве­ли по ули­ца, ка­то по­с­т­ра­да­ли­ят е но­сел в ръ­це­те си чер­на ко­же­на чан­ти­ч­ка. В един мо­мент до не­го се при­б­ли­жил по­д­съ­ди­ми­ят и уме­ло му от­нел чан­ти­ч­ка­та, без да упо­т­ре­ба си­ла. 27-го­ди­ш­ни­ят по­бя­г­нал, а ру­мън­с­ки­ят ту­рист го по­с­ле­д­вал, но го из­гу­бил в тъм­ни­те ули­ч­ки.

По­с­т­ра­да­ли­ят имал в чан­ти­ч­ка­та по­р­т­фейл със су­ма­та от 325 EUR, ли­ч­ни до­ку­мен­ти, кре­ди­т­на кар­та, клю­чо­ве, кар­та за без­п­ла­т­но пъ­ту­ва­не по же­ле­зо­пъ­т­ния тран­с­порт, ви­не­тен сти­кер за ав­то­мо­бил и мо­би­лен те­ле­фон.

По­д­съ­ди­ми­ят скрил ли­ч­ни­те до­ку­мен­ти във вън­ш­на­та то­а­ле­т­на на до­ма си, взел ва­лу­та­та и мо­бил­ния те­ле­фон, а клю­чо­ве­те из­х­вър­лил. Съ­ща­та ве­чер той изи­г­рал на иг­рал­ни ав­то­ма­ти су­ма­та от 125 EUR, а ос­та­на­ли­те па­ри из­хар­чил за ня­кол­ко дни за хра­на, ци­га­ри и ле­кар­с­т­ва. Мо­бил­ния те­ле­фон про­дал.

След ра­зо­б­ли­ча­ва­не­то му той е пре­дал на ор­га­ни­те на ре­да до­ку­мен­ти­те, чер­на­та ко­же­на чан­ти­ч­ка и ка­фя­вия по­р­т­фейл, а мо­бил­ния те­ле­фон бил вър­нат от ку­пу­ва­ча.

Съ­де­б­но-оце­ни­тел­на­та ек­с­пер­ти­за по­ка­з­ва, че об­ща­та стой­ност на от­не­то­то при кра­ж­ба­та въз­ли­за на 816,73 лв.

Асп. Анг. ня­ма об­ра­зо­ва­ние, не е се­ме­ен, не ра­бо­ти, не е осъ­ж­дан.

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, да­де ход на де­ло­то на 04.05.2012 г. и го от­ло­жи за раз­пит на не­я­вил се сви­де­тел.

Коментарите са затворени.