Среща с медиатори от Добрич и Балчик

Jun 27th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

При­ло­же­ни­е­то на ме­ди­а­ци­я­та об­съ­ди­ха за­ме­с­т­ник – пре­д­се­да­те­лят на Съ­ю­за на юри­с­ти­те в Бъл­га­рия и пре­д­се­да­тел на На­ци­о­нал­на­та асо­ци­а­ция на ме­ди­а­то­ри­те Йо­сиф Ге­рон, Цве­тан­ка Спа­со­ва – гла­вен се­к­ре­тар на СЮБ и пре­д­се­да­тел на Цен­тъ­ра по ме­ди­а­ция към СЮБ на сре­ща с ме­ди­а­то­ри от До­б­рич и Бал­чик и ад­во­ка­ти от Ад­во­ка­т­с­ка ко­ле­гия – До­б­рич. Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, бе до­ма­кин на пър­ва­та из­не­се­на в стра­на­та сре­ща на ръ­ко­во­д­с­т­во­то на СЮБ и На­ци­о­нал­на­та асо­ци­а­ция на ме­ди­а­то­ри­те с дей­с­т­ва­щи ме­ди­а­то­ри и ад­во­ка­ти.

Г-н Ге­рон обър­на вни­ма­ние на из­к­лю­чи­тел­на­та ро­ля на съ­да в про­кар­ва­не­то на ме­ди­а­ци­я­та в Бъл­га­рия ка­то на­со­ч­ва стра­ни­те към ме­ди­а­ци­я­та ка­то за­ко­но­во ус­та­но­вен спо­соб за раз­ре­ша­ва­не на спо­ро­ве по­ме­ж­ду им и ка­то въз­мо­ж­ност да по­л­з­ват об­ле­к­че­ние по дъл­жи­ма­та дър­жа­в­на та­к­са. На сле­д­ва­що мя­с­то ка­то одо­б­ря­ва по­с­ти­г­на­ти­те в про­це­ду­ра по ме­ди­а­ция спо­ра­зу­ме­ния. Об­съ­де­ни бя­ха про­б­ле­ми, свър­за­ни с раз­ли­ч­на­та съ­де­б­на пра­к­ти­ка при съ­би­ра­не на дър­жа­в­на та­к­са за одо­б­ря­ва­не на склю­че­но чрез ме­ди­а­ция спо­ра­зу­ме­ние по чл. 18 от За­ко­на за ме­ди­а­ция, ка­к­то и пре­д­ме­та на спо­ро­ве­те, по ко­и­то мо­же да се склю­чи из­вън­съ­де­б­на спо­го­д­ба.

На­ци­о­нал­на­та асо­ци­а­ция на ме­ди­а­то­ри­те об­съ­ж­да с Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на пра­во­съ­ди­е­то про­мя­на на Та­ри­фа №1 към За­ко­на за дър­жа­в­ни­те та­к­си, за да се ре­г­ла­мен­ти­ра раз­ме­ра на дъл­жи­ма­та дър­жа­в­на та­к­са при вна­ся­не в съ­да на спо­ра­зу­ме­ние, склю­че­но при ме­ди­а­ция, съ­о­б­щи г-н Ге­рон. Той из­ра­зи на­де­ж­да при пре­д­с­то­я­щи­те про­ме­ни на На­ка­за­тел­ния ко­декс да бъ­де пре­д­ви­де­но при­ло­же­ни­е­то на ме­ди­а­ци­я­та в на­ча­ло­то на про­из­во­д­с­т­во­то по на­ка­за­тел­ни де­ла с по­д­съ­ди­ми не­пъл­но­ле­т­ни и при пре­с­тъ­п­ле­ния, за ко­и­то се пре­д­ви­ж­да ле­ко на­ка­за­ние. По дан­ни на асо­ци­а­ци­я­та го­ди­ш­но в Бъл­га­рия се склю­ч­ват око­ло 400 ме­ди­а­ци­он­ни спо­го­д­би.

Цен­тъ­рът за ме­ди­а­ция към Съ­ю­за на юри­с­ти­те в Бъл­га­рия, кой­то до­се­га ор­га­ни­зи­ра кур­со­ве за ба­зо­во обу­че­ние на ме­ди­а­то­ри, ще про­ве­де през есен­та курс за спе­ци­а­ли­зи­ра­на се­мей­на ме­ди­а­ция. По-къ­с­но се пре­д­ви­ж­да и спе­ци­а­ли­зи­ран курс за ме­ди­а­ция в тру­до­во­то пра­во, съ­о­б­щи не­го­ви­ят пре­д­се­да­тел г-жа Спа­со­ва. Цен­тъ­рът по­д­дър­жа ба­за дан­ни за ме­ди­а­то­ри­те в стра­на­та и при за­пи­т­ва­ния от дър­жа­ва­та или чу­ж­би­на, пре­до­с­та­вя ин­фор­ма­ция за по­д­хо­дя­щия спе­ци­а­лист. Спо­ред г-жа Спа­со­ва ме­ди­а­ци­я­та ще на­ме­ри ши­ро­ко при­ло­же­ние при ре­ша­ва­не на тран­с­г­ра­ни­ч­ни спо­ро­ве.

Ме­ди­а­то­ри­те от До­б­рич и Бал­чик ко­мен­ти­ра­ха, че при раз­вод би тря­б­ва­ло да се ре­г­ла­мен­ти­ра за­дъл­жи­тел­но при­ло­же­ние на ме­ди­а­ция пре­ди де­ло­то. Спо­ред тях ме­ди­а­ци­я­та се осъ­ще­с­т­вя­ва най-тру­д­но при се­мей­ни спо­ро­ве, къ­де­то емо­ци­и­те во­дят по­ве­де­ни­е­то на стра­ни­те. Най-ле­с­но се при­ла­гал спо­со­бът за ре­ша­ва­не на ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни спо­ро­ве, къ­де­то е оп­ре­де­лящ ма­те­ри­ал­ни­ят ин­те­рес.

 

 

Коментарите са затворени.