Унищожаване на пшенични посеви

Jun 27th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, е на­с­ро­чил  по­ре­д­но за­се­да­ние по на­ка­за­тел­но­то де­ло сре­щу 62-го­ди­ш­ния В. М. В. от гр. Вар­на. Той е по­д­съ­дим по об­ви­не­ние на Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, за то­ва, че на 18.04.2010 г. и на 22.04.2010 г. в ус­ло­ви­я­та на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние, в по­зем­лен имот – ни­ва с площ от 5 де­ка­ра и в ни­ва с площ от 19,999 де­ка­ра в зем­ли­ще­то на с. Ца­ри­чи­но, об­щи­на Бал­чик, е уни­що­жил про­ти­во­за­кон­но чу­ж­да не­д­ви­жи­ма вещ – пше­ни­че­ни по­се­ви, со­б­с­т­ве­ност на зе­ме­дел­с­ка ко­о­пе­ра­ция от гр. Бал­чик на стой­ност 1969,71 лв. За съ­в­ме­с­т­но раз­г­ле­ж­да­не по де­ло­то е до­пу­с­нат гра­ж­дан­с­ки ис­ка на ко­о­пе­ра­ци­я­та в раз­мер на 1969,71 лв. и за­кон­на­та ли­х­ва.

Спо­ред об­ви­ни­тел­ния акт по­д­съ­ди­ми­ят и ле­ля му по­лу­чи­ли в на­с­ле­д­с­т­во ни­ва с площ от 40 де­ка­ра и ло­зе с площ от 10 де­ка­ра в зем­ли­ще­то на с. Ца­ри­чи­но. Те не мо­г­ли са­ми да по­с­ти­г­нат спо­го­д­ба за дел­ба­та им. С ре­ше­ние на Ра­йо­нен съд – Бал­чик, вля­з­ло в си­ла на 11.04.2007 г., все­ки от тях по­лу­чил дял от 5 де­ка­ра ло­зе и 20 де­ка­ра ни­ва – тре­та ка­те­го­рия.

На 27.09.2007 г. на­с­ле­д­ни­ч­ка­та склю­чи­ла със зе­ме­дел­с­ка ко­о­пе­ра­ция в Бал­чик до­го­вор за на­ем на зе­ме­дел­с­ка зе­мя и пре­до­с­та­ви­ла за вре­мен­но и въз­ме­з­д­но по­л­з­ва­не сво­и­те ма­си­ви от 5 де­ка­ра и 19,999 де­ка­ра. Вся­ка сто­пан­с­ка го­ди­на кон­т­ра­к­тът се по­д­но­вя­вал, ка­то по­с­ле­д­ни­ят бил от 01.10.2009 г. След та­зи да­та сто­пан­с­ка­та стру­к­ту­ра об­ра­бо­ти­ла зе­мя­та, за­ся­ла пше­ни­ца, то­ри­ла и пръ­с­ка за пле­ве­ли.

Про­ку­ра­ту­ра­та по­со­ч­ва, че В. В. не бил съ­г­ла­сен с по­дял­ба­та на имо­ти­те и имал пре­тен­ции, че со­б­с­т­ве­но­ст­та е спор­на. За­то­ва той раз­го­ва­рял с пре­д­се­да­те­ля на ко­о­пе­ра­ци­я­та, да не вли­за и да не об­ра­бо­т­ва ни­ви­те. Два­ма­та во­ди­ли спо­ро­ве и за дру­ги зе­ме­дел­с­ки зе­ми, но не сти­г­на­ли до спо­ра­зу­ме­ние.

На 18.04.2010 г. по­д­съ­ди­ми­ят бил ви­дян от ра­бо­те­щи в ко­о­пе­ра­ци­я­та, че е вля­зъл в ни­ва­та от 5 де­ка­ра с тра­к­тор и пре­ка­чен към не­го ин­вен­тар. Той ди­с­ку­вал пше­ни­ч­ния по­сев, кой­то имал око­ло 25-30 см ви­со­чи­на. Сви­де­те­ли­те съ­о­б­щи­ли на пре­д­се­да­те­ля на ко­о­пе­ра­ци­я­та. Той по­се­тил имо­та, ви­дял, че по­се­вът от пше­ни­ца е уни­що­жен и си­г­на­ли­зи­рал по­ли­ци­я­та.

На 22.04.2010 г. еди­ни­ят от сви­де­те­ли­те ви­дял В. В. да уни­що­жа­ва по­се­ви­те в дру­гия имот и уве­до­мил пре­д­се­да­те­ля.

В. В. не се е при­з­нал за ви­но­вен, но е дал обя­с­не­ния за слу­чи­ло­то се. Той има сре­д­но об­ра­зо­ва­ние, ра­бо­ти, не е се­ме­ен, не е осъ­ж­дан.

В съ­де­б­но­то за­се­да­ние на 14.06.2012 г. е на­с­ро­че­на за из­с­лу­ш­ва­не до­пъл­ни­тел­на двой­на съ­де­б­но-оце­ни­тел­на ек­с­пер­ти­за за па­зар­на­та стой­ност на уни­що­же­ни­те по­се­ви.

 

 

Коментарите са затворени.