КУЧЕШКА ИСТОРИЯ

Jun 27th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Гра­ж­да­ни­нът Ни­кой Ми­зер­ни­ков тол­ко­ва се бе­ше за­ми­с­лил,че усе­ти ку­че­то ед­ва, ко­га­то го за­ха­па за гле­зе­на.По­те­че му кръв ,но той не се уп­ла­ши,а с ря­з­ко дви­же­ние на кра­ка си ус­пя да се от­с­ку­б­не .Са­мо че ку­че­то  да­ли за­що­то бе­ше гла­д­но или по дру­га при­чи­на се спу­с­на от­но­во към Ми­зер­ни­ков.Той оба­че ме­ж­ду­в­ре­мен­но за­бе­ля­за ед­на дър­ве­на то­я­га за­х­вър­ле­на край бло­ка,къ­де­то се раз­хо­ж­да­ше и пре­ди ку­че­то да го до­с­ти­г­не,я гра­б­на и я на­со­чи към жи­во­т­но­то.То се спря за мо­мент,ка­то  че ли се за­ми­с­ли,но по­с­ле раз­ко ско­чи на­го­ре и на­пред към  чо­ве­ка   с от­во­ре­на паст.В по­с­ле­д­ния мо­мент  той ус­пя да се от­д­ръ­п­не и уда­ри ку­че­то ря­з­ко по гла­ва­та.То из­к­ви­ча,па­д­на на зе­мя­та и при­ти­х­на не­по­д­ви­ж­но.Ми­зер­ни­ков из­да­де звук на об­ле­к­че­ние и се опи­та до­кол­ко­то му бе­ше по си­ли­те да пре­вър­же ра­на­та си с но­с­на­та си кър­па. Ко­га­то ве­че си ми­с­ле­ше че е ре­шил не­при­я­т­ния про­б­лем,от­зад и над не­го се раз­да­де пи­с­к­лив жен­с­ки глас:     -Мръ­с­ник,са­дист,уби­ец !Как не те е срам да по­ся­гаш на бе­д­но­то жи­во­т­но! Ми­зер­ни­ков се обър­на и ви­дя на един от бал­ко­ни­те на бло­ка,край кой­то се бе­ше ра­зи­г­ра­ла въ­п­ро­с­на­та слу­ч­ка  же­на на сре­д­на въз­раст, ко­я­то яро­с­т­но кре­ще­ше сре­щу не­го.Ма­кар и тру­д­но,той ус­пя да по­д­ти­с­не гне­ва си и спо­кой­но й от­вър­на:

– Ама не ви­дя­х­те ли,че то ме на­па­д­на?Ка­к­во тря­б­ва­ше да сто­ря,да се ос­та­вя да ме……

Но не мо­жа да до­вър­ши,за­що­то от бал­ко­на го връ­х­ле­тя во­до­пад от  не­се­к­ва­щи  ду­ми.Са­мо  за­бе­ля­за,че до­ка­то ви­ка­ше, же­на­та на­б­ра по GSM-а си ня­ка­къв те­ле­фо­нен но­мер.Той ма­х­на с ръ­ка и с ба­в­на кра­ч­ка се за­пъ­ти към къ­щи, ка­то то­зи път се ог­ле­ж­да­ше ,за да не го из­не­на­да от­но­во ня­кое без­до­м­но ку­че.Но не бе­ше из­ми­нал и сто­ти­на ме­т­ра от мя­с­то­то на ин­ци­ден­та,ко­га­то край не­го спря по­ли­цей­с­ка ко­ла.От нея из­ля­зо­ха два­ма уни­фор­ме­ни по­ли­цаи.

-Вие ли уда­ри­х­те пре­ди мал­ко ед­но без­до­м­но ку­че ?- по­пи­та еди­ни­ят.

-Ама то ме на­па­д­на!-то­ва бе­ше един­с­т­ве­но­то,ко­е­то Ни­кой Ми­зер­ни­ко­ву­с­пя да из­ре­че, пре­ди по­ли­ца­и­те да му сло­жат бе­ле­з­ни­ци и да го вка­рат в ко­ла­та, ко­я­то ве­д­на­га по­те­г­ли към уп­ра­в­ле­ни­е­то.В съ­що­то вре­ме ед­на ли­ней­ка с на­ри­су­ва­но вър­ху нея ку­че и с вклю­че­на све­т­лин­на си­г­на­ли­за­ция спря до жи­во­т­но­то,ко­е­то още не се бе­ше све­с­ти­ло.Два­ма са­ни­та­ри го вка­ра­ха в ли­ней­ка­та и тя с бя­с­на ско­рост по­те­г­ли.     Още на дру­гия ден Ни­кой Ми­зер­ни­ков бе­ше въ­ве­ден с бе­ле­з­ни­ци в за­ла­та на Со­фий­с­кия ра­йо­нен съд за про­ве­ж­да­не на ус­ко­ре­на съ­де­б­на про­це­ду­ра по ре­да на “За­ко­на за за­дъл­жи­тел­но­то ху­ман­но от­но­ше­ние на бъл­гар­с­ки­те гра­ж­да­ни към без­до­м­ни­те ку­че­та”.Съ­ди­я­та раз­ли­с­ти де­ло­то вър­ху съ­де­б­на­та бан­ка ,след ко­е­то по­г­ле­д­на стро­го към Ми­зер­ни­ков :

– Как се ка­з­ва­те ?

– Ни­кой Ми­зер­ни­ков.  – Зна­е­те ли за­що сте тук,го­с­по­дин Ни­кой ?

-Ами пре­д­по­ла­гам,че за­ра­ди ку­че­то,но….

-Го­с­по­дин Ми­зер­ни­ков,Вие сте на­ру­ши­ли гру­бо за­ко­на,из­вър­ш­вай­ки пре­с­тъ­п­ле­ние, за­то­ва се­га ще из­с­лу­ша­ме го­с­по­дин Про­ку­ро­ра.Има­те ду­ма­та,го­с­по­дин Про­ку­рор.

Про­ку­ро­рът се из­п­ра­ви,оп­ра­ви ав­то­ри­те­т­но то­га­та си и впи ор­ло­вия си по­г­лед в Ми­зер­ни­ков:

-Го­с­по­дин съ­дия,то­зи чо­век е имал на­г­ло­ст­та,бе­зо­чи­е­то и са­та­нин­с­ка­та же­с­т­кост да при­чи­ни те­ж­ка те­ле­с­на по­в­ре­да на ед­но бе­д­но,не­ща­с­т­но и без­за­щи­т­но без­до­м­но жи­во­т­но-ку­че­то Ху­ма­но­я­д­ко, ко­е­то в мо­мен­та е в те­ж­ка ко­ма и за чий­то жи­вот де­но­но­щ­но се бо­рят най-из­тъ­к­на­ти­те тра­в­ма­то­ло­зи от На­ци­о­нал­на­та спе­ш­на кли­ни­ка за ле­ку­ва­не на без­до­м­ни­те ку­че­та.Съ­ве­т­вам Ви ,го­с­по­дин Ми­зер­ни­ков, да се мо­ли­те Ху­ма­но­я­д­ко да ожи­вее,за­що­то ина­че ло­шо Ви се пи­ше !За­то­ва аз Ви об­ви­ня­вам в из­вър­ш­ва­не на опит за убий­с­т­во,по­ра­ди ко­е­то пле­ди­рам  да вле­зе­те в за­т­во­ра и то за дъл­го.

Съ­ди­я­та се обър­на към об­ви­ня­е­мия:

-По­д­съ­ди­ми,ка­к­во ще ка­же­те в своя за­щи­та ?

Ни­кой Ми­зер­ни­ков най  на­пред раз­тър­ка очи, за да се убе­ди ,че не съ­ну­ва,след ко­е­то пре­г­лъ­щай­ки на су­хо ка­за:

– Го­с­по­дин съ­дия,аз бях на­па­д­нат в гръб от въ­п­ро­с­но­то ку­че.Ето да Ви по­ка­жа ра­на­та си. – И той по­в­ди­г­на де­с­ния кра­чол на пан­та­ло­на си.

-А ,Вие, с ка­к­во уда­ри­х­те по­с­т­ра­да­лия ?-по­пи­та съ­ди­я­та.

-С една тояга,но това беше при самозащита.

-Го­с­по­дин Ни­кой, не­ка да Ви бъ­де без­по­ща­д­но яс­но,че съ­г­ла­с­но за­ко­на ме­ж­ду на­па­де­ни­е­то от стра­на на ку­че­то и за­щи­та­та от Ва­ша стра­на сле­д­ва да има ба­ланс,за да бъ­де­те оне­ви­нен.За­то­ва не­ка да изя­с­ним  про­дъл­жи съ­ди­я­та-ку­че­то ко­га­то Ви на­па­да­ше има­ше ли ня­ка­к­во оръ­жие в се­бе си или ви на­па­д­на с го­ли ръ­це…а-а-а …. ис­кам да ка­жа с го­ли ла­пи.

– Ама как та­ка  изу­ми се Ми­зер­ни­ков- та то­ва е ку­че!

-Ку­че,ку­че, ама не ка­к­во да е ,а без­до­м­но.Т.е. го­с­по­дин Ни­кой съ­г­ла­с­но За­ко­на то е в    не­ра­в­но­с­той­но со­ци­ал­но по­ло­же­ние спря­мо Вас и за­то­ва за­ко­нът го за­щи­та­ва. Вие има­те ли жи­ли­ще ?

-Имам ед­на гар­со­ни­е­ра-про­мъл­ви още по-изу­мен Ми­зер­ни­ков.

– Ето ви­ж­да­те ли,а то ня­ма.За­то­ва, го­с­по­дин Ни­кой, щом без­до­м­но­то ку­че  не е има­ло ни­ка­к­во оръ­жие ,а Вие сте бил въ­о­ръ­жен с дър­вен кол,то­ва оз­на­ча­ва,че сте ви­но­вен.Го­с­по­дин Про­ку­рор, има­те ли не­що да до­ба­ви­те.

-Всъ­щ­ност ра­в­но­по­с­та­ве­но­ст­та в на­ка­за­тел­ния про­цес изи­с­к­ва да из­с­лу­ша­ме и по­с­т­ра­да­лия Ху­ма­но­я­д­ко.Но за съ­жа­ле­ние то­ва е не­въз­мо­ж­но ,за­що­то ка­к­то ка­за­х­те не­ща­с­т­но­то жи­во­т­но е в съ­с­то­я­ние на те­ж­ка ко­ма.

-Го­с­по­дин Про­ку­рор,и аз бих бил удо­в­ле­т­во­рен по­с­т­ра­да­ли­ят да да­де обя­с­не­ния,но от дру­га стра­на по­д­съ­ди­ми­ят, ка­к­то сам чу­х­те при­з­на от­в­ра­ти­тел­но­то си де­я­ние, та­ка че аз смя­там пре­с­тъ­п­ле­ни­е­то за до­ка­за­но по без­с­по­рен на­чин и осъ­ж­дам го­с­по­дин Ни­кой Ми­зер­ни­ков на три го­ди­ни най-строг тъм­ни­чен за­т­вор.

По съ­що­то вре­ме на два ки­ло­ме­т­ра от съ­де­б­на­та за­ла в Ми­ни­с­тер­с­кия съ­вет се  про­ве­ж­да­ше за­се­да­ние ,на ко­е­то се из­ка­з­ва­ше Ми­ни­с­тъ­рът на без­до­м­ни­те ку­че­та-Ти­пи­гьоз Ци­ни­ков:                                                                                                                      – Ува­жа­е­ми ко­ле­ги ,Вие зна­е­те ,че с ог­лед те­ж­ка­та ме­ж­ду­на­ро­д­на ико­но­ми­че­с­ка кри­за про­б­ле­мът с без­до­м­ни­те ку­че­та е мно­го ком­п­ли­ци­ран и мно­го­а­с­пе­к­тен.За то­ва не е по си­ли­те са­мо на мо­е­то Ми­ни­с­тер­с­т­во да се спра­ви с не­го.Не­об­хо­ди­ми са уси­ли­я­та на все­ки един бъл­гар­с­ки гра­ж­да­нин .Не­об­хо­ди­мо е ця­ло­то об­ще­с­т­во да про­я­ви по-го­ля­мо съ­з­на­ние и да впре­г­не си­ли­те си за не­го­во­то ус­пе­ш­но ре­ша­ва­не.В та­зи връ­з­ка и с ог­лед об­с­то­я­тел­с­т­во­то,че ме­ж­ду­на­ро­д­на­та ико­но­ми­че­с­ка кри­за ста­ва все по-гло­бал­на,счи- там,че е уда­ч­но и ра­зум­но за та­зи го­ди­на на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на без­до­м­ни­те ку­че­та да бъ­дат от­пу­с­на­ти до­пъл­ни­тел­но …..11 ми­ли­о­на ле­ва.

В  то­зи мо­мент Ми­ни­с­тъ­рът на кул­ту­ра­та Ми­г­ли Иб­ра­хи­мов по­ч­ти из­х­вър­ча на­го­ре от сто­ла си.Той мно­го до­б­ре зна­е­ше, че ако на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на без­до­м­ни­те ку­че­та бъ­дат от­пу­с­на­ти те­зи 11 ми­ли­о­на,не­го­во­то ми­ни­с­тер­с­т­во ня­ма да по­лу­чи и сто­тин­ка по­ве­че от ве­че оп­ре­де­ле­ния му бю­джет.Но пре­ди да ус­пее да ка­же ка­к­во­то и да би­ло, GSM ът на Пре­ми­е­ра Ер­бап Ка­тил­с­ки из­з­въ­ня и Ми­ни­с­тър  Иб­ра­хи­мов се­д­на об­ра­т­но на сто­ла си.

Ми­ни­с­тър-пре­д­се­да­те­лят ви­ди­мо се на­пре­г­на,ли­це­то му се изо­п­на и той за­по­ч­на за­г­ри­же­но да ки­ма с гла­ва.След ка­то при­к­лю­чи раз­го­во­рът, се обър­на към при­съ­с­т­ва­щи­те с ре­же­щи но­т­ки в гла­са:

-Слу­шай­те ме мно­го вни­ма­тел­но, ако ис­ка­те да про­дъл­жи­те да сте ми­ни­с­т­ри.Слу­ча­ят е  су­пер­с­пе­шен !Код чер­ве­но!!!В кв.”Кра­с­на по­ля­на “ по­с­ла­ни­кът на Съ­е­ди­не­ни­те аме­ри­кан­с­ки,ев­ро­пей­с­ки, ру­с­ки ща­ти е об­г­ра­ден от ду­зи­на ог­ла­д­не­ли без­до­м­ни ку­че­та.Ти-обър­на се  той към Ми­ни­с­тъ­ра на от­б­ра­на­та- вди­гай не­за­ба­в­но по тре­во­га тан­ко­ва­та бри­га­да в Гор­на ба­ня.А Ми­ни­с­тъ­рът на въ­т­ре­ш­ни­те ра­бо­ти – Бу­ке­т­чо Мар­га­ри­т­ков да из­п­ра­ща там ве­д­на­га жан­дар­ме­ри­я­та и ба­ре­ти­те.Ис­кам да ми до­к­ла­д­ва­те на все­ки 15 ми­ну­ти…Ами то­ва е…А, щях да за­б­ра­вя.При та­зи си­ту­а­ция смя­там ,че без по­ве­че об­съ­ж­да­ния мо­жем да счи­та­ме за при­е­то пре­д­ло­же­ни­е­то на Ми­ни­с­тъ­ра на без­до­м­ни­те ку­че­та за уве­ли­ча­ва­не на бю­дже­та му .За­к­ри­вам за­се­да­ни­е­то.

След по­ло­вин час Ми­ни­с­тъ­рът на без­до­м­ни­те ку­че­та ве­че бе­ше в ка­би­не­та си.Той се оба­ди по въ­т­ре­ш­на­та ли­ния на се­к­ре­тар­ка­та си да по­ви­ка от­го­вор­ни­ка на ми­ни­с­тер­с­т­во­то по фи­нан­со­ви­те въ­п­ро­си-го­с­по­дин­Та­ри­кат- ски.Ко­га­то ма­з­на­та фи­зи­о­но­мия на Та­ри­ка­т­с­ки се по­я­ви, Ти­пи­гьоз Ци­ни­ков му за­го­во­ри без пре­ди­с­ло­вие:

– Слу­шай ме мно­го вни­ма­тел­но и си за­пи­с­вай! За та­зи го­ди­на  бю­дже­тът ни е уве­ли­чен до­пъл­ни­тел­но с още 11 млн. ле­ва .Аз си знам ка­к­во ми е ко­с­т­ва­ло то­ва-Ми­ни­с­тъ­рът ми­с­ле­но си ка­за да не про­пу­с­не да бла­го­да­ри на пи­а­ра на Пре­ми­е­ра за бле­с­тя­щия сце­на­рий-За по­ми­я­ри­те и дру­ги­те раз­хо­ди оба­че си ос­та­ва пре­ди­ш­на­та су­ма-30 % от ста­рия бю­джет от 50млн.ле­ва….Кол­ко­то бил бю­дже­тът на БАН, ка­к­то ми обър­на вни­ма­ние след за­се­да­ни­е­то Ми­ни­с­тъ­рът на кул­ту­ра­та Ми­г­ли Иб­ра­хи­мов…А бе да го ….а-а-а-а ….да е жив и здрав.- усе­ти се на­в­ре­ме Ци­ни­ков- А най-ва­ж­но­то,ко­е­то тря­б­ва да зна­еш е,че от но­ви­те 11 млн.ле­ва вси­ч­ко ще оти­ва по схе­ма­та ,по ко­я­то оти­ват ос­та­на­ли­те 70% от ста­рия бю­джет.

-Ами за еко­ор­га­ни­за­ци­и­те за за­щи­та на без­до­м­ни­те ку­че­та ня­ма ли да има уве­ли­че­ние?-пла­хо по­пи­та Та­ри­ка­т­с­ки.                -На тях и тия 2,5 млн. ле­ва на го­ди­на са им пре­до­с­та­тъ­ч­но, за да кря­кат до не­бе­са­та.Гле­дай Та­ри­ка­т­с­ки ,ка­к­во не­що – хем им за­пу­ш­ва­ме ус­ти­те ,хем ви­кат. Ха-ха-ха ! за­с­мя се Ми­ни­с­тъ­рът гръ­мо­г­ла­с­но сам на ше­га­та си.        В съ­щия мо­мент слу­жи­те­лят се пле­с­на по че­ло­то.

-За мал­ко да за­б­ра­вя!  То­ку – що се оба­ди­ха, че ед­на ба­би­ч­ка би­ла изя­де­на от ня­кол­ко без­до­м­ни ку­че­та.Ще има­ме про­б­ле­ми с ме­ди­и­те.

-Не се при­те­с­ня­вай бе,Та­ри­ка­т­с­ки! Да не е за пър­ви път.Ле­ка-по­ле­ка    хо­ра­та ще сви­к­нат.Къ­де ще хо­дят? Пък и зна­еш ли,  за­ра­ди нас кол­ко ико­но­мии е ре­а­ли­зи­рал НОИ….?  Все пак звън­ни на пи­а­ра на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то да си за­па­зи  за ут­ре вре­ме в су­т­ре­ш­ни­те бло­ко­ве на вси­ч­ки ефир­ни те­ле­ви­зии и ….ка­к­то съм го ин­с­т­ру­к­ти­рал.Сми­ре­на фи­зи­о­но­мия ,из­к­лю­чи­тел­на за­г­ри­же­ност ,гла­сът му ле­ко да по­т­ре­пер­ва, ко­га­то ста­не ду­ма за въ­п­ро­с­на­та ба­би­ч­ка. И да обе­ща­ва, мно­о­о­го да обе­ща­ва.За то­ва по­не ня­ма ну­ж­да да хар­чим  па­ри от бю­дже­та си .Ха-ха-ха! А се­га си сво­бо­ден.

Та­ри­ка­т­с­ки из­ле­зе,а ми­ни­с­тъ­рът се об­ле­г­на бла­же­но  на сто­ла си и се раз­ме­ч­та.От до­пъл­ни­тел­ни­те 11ми­ли­о­на ле­ва  8 ми­ли­о­на щя­ха да оти­дат на­го­ре по ве­ри­га­та.Но ос­та­на­ли­те…, ах ос­та­на­ли­те!И той се се­ти ,че тря­б­ва да се оба­ди на своя агент в Швей­ца­рия да от­с­ко­чи до Ам­с­тер­дам.Та­ка сей­фът му в оная швей­цар­с­ка бан­ка ще­ше да се уве­ли­чи с още ед­на бу­тил­ка ми­не­рал­на во­да.На­ли ис­к­ря­щи­те ка­мъ­че­та  не се за­бе­ля­з­ва­ха през во­да­та.И Ти­пи­гьоз Ци­ни­ков та­ка при­я­т­но се уне­се,че не­у­се­т­но…. за­д­ря­ма.

Бодил ТРЪНЧЕВ

Коментарите са затворени.