Остров Мавриций, видян от един балчиклия

Jun 27th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Из­ри­г­нал вул­кан и се по­я­вил ос­т­ров и пти­ца­та До­до го за­се­ли­ла, до­ка­то не се по­я­ви­ли хо­ра­та. Вси­ч­ки днес на­ри­чат Ма­в­ри­ций  Ос­т­ров на пти­ца­та До­до.

Ма­в­ри­ций е мъ­ни­чък ос­т­ров в Ин­дий­с­кия Оке­ан от из­то­ч­на­та стра­на на Ма­да­га­с­кар. На­ри­чат го стра­на­та на До­до, пти­ца­та ста­на­ла сим­вол на глу­по­ст­та, са­мо по­ра­ди фа­к­та, че оти­ш­ла при хо­ра­та ка­то при при­я­те­ли… Не след дъл­го оба­че те ос­та­на­ли а тя из­че­з­на­ла и ос­та­на­ла са­мо в гер­ба и су­ве­ни­ри­те на ос­т­ро­в­на­та дър­жа­ва, ка­то но­се­ща къ­с­мет.. Днес та­зи но­ва ре­пу­б­ли­ка пре­д­ла­га вси­ч­ко за ко­е­то мо­же­те да се се­ти­те ко­га­то на­ум ви до­й­де жар­ко слън­це, то­пъл оке­ан и пал­ми… И ес­те­с­т­ве­но един от най-до­б­ри­те ро­мо­ве в све­та по мое мне­ние. И ли­ч­но спо­ред мен е да­леч по-до­бър от ку­бин­с­кия, то­ест по-мек! Все пак, не про­пу­с­кай­те ва­ни­ло­вия им ром!!

Ина­че Ма­в­ри­ций е не­за­ви­си­ма от съ­в­сем ско­ро дър­жа­ва. След ре­ди­ца ко­ло­ни­за­ции на хо­лан­д­ци, фран­цу­зи и ан­г­ли­ча­ни 1992 ста­ва го­ди­на­та на не­й­на­та не­за­ви­си­мост от “су­ве­ре­на”- ан­г­лий­с­ка­та кра­ли­ца, ма­кар и да ос­та­ва в бри­тан­с­ка­та об­щ­ност. И все пак ан­г­лий­с­кия ос­вен офи­ци­а­лен език на ос­т­ро­ва е тре­ти по по­пу­ляр­ност след френ­с­кия и ло­ги­ч­но кре­ол­с­кия (смес от аф­ри­кан­с­ки ди­а­лект и френ­с­ко на­ре­чие) на ко­е­то го­во­рят ме­с­т­ни­те жи­те­ли по­ме­ж­ду си.

Кре­о­ли­те или по-то­ч­но кре­ол­ки­те.. Впро­чем чак тук раз­б­рах за ка­к­во на­и­с­ти­на ста­ва въ­п­рос.. Кра­со­та­та на те­зи же­ни е ди­ре­к­т­на и из­не­на­д­ва­що на­т­ра­п­ва­ща се! Пре­д­с­та­ве­те си ев­ро­пей­ки, но с ко­жа от най-тъм­на­та част на спе­к­тъ­ра и с лек аф­ри­кан­с­ки при­в­кус на из­лъ­ч­ва­не­то си..

В пъ­лен ди­со­нанс е оба­че кре­ол­с­ко­то ме­ню в  сра­в­не­ние с “шве­д­с­ки­те“ бю­фе­ти на хо­те­ли­те, ко­е­то до­с­та на­по­м­ня ня­кои бъл­гар­с­ки ман­джи и ко­е­то един ко­ле­га оп­ре­де­ли ка­то “хра­на на ро­би”, ма­кар и би­в­ши ка­к­ва­то на­и­с­ти­на е, без ни­ка­к­ви ло­ши чу­с­т­ва!!

Ме­ди­ци­на­та ка­к­то и об­ра­зо­ва­ни­е­то тук е без­п­ла­т­на, ма­кар и че­с­то с ка­че­с­т­во­то на она­зи по­з­на­та ни от вре­ме­то на соц. ре­жи­ма в Бъл­га­рия. До­ри и ме­с­т­ни­те ек­с­кур­зо­во­ди не кри­ят ре­ал­но­ст­та и всъ­щ­ност са мно­го ко­ре­к­т­ни към вси­ч­ки ме­с­т­ни фа­к­ти ка­то към та­ки­ва!

По­д­во­д­ния свят на­ред с на­д­во­д­ния с кой­то всъ­щ­ност ос­т­ро­вът ПРО­БИ­ВА в ту­ри­с­ти­че­с­ка­та ин­ду­с­т­рия съ­ще­с­т­ву­ва на­в­ред на­о­ко­ло. Два­та свя­та са тол­ко­ва бли­з­ко един до друг, че са­мо ма­с­ка и шнор­хел са до­с­та­тъ­ч­ни да се пре­ми­не гра­ни­ца­та ме­ж­ду тях. И фан­та­зи­я­та в миг ста­ва ре­ал­ност. Ре­ду­ват се раз­ли­ч­ни ко­ра­ло­ви ри­фо­ве на­о­би­ко­ле­ни от пъ­с­т­ри ек­зо­ти­ч­ни ри­би в ла­зур­на во­да..

Сто­ли­ца­та Порт Луи е ек­зо­ти­чен ко­ло­ни­а­лен град кръ­с­тен на френ­с­кия крал Луи 15. Ес­те­с­т­ве­но най-ин­те­ре­с­на­та част ка­то на вся­ка сто­ли­ца е цен­т­рал­на­та, а ме­с­т­на­та “чар­шия” си е на­п­ра­во мост към Аф­ри­ка..

Хо­те­ли­те-Най-ва­ж­на­та част от ин­ду­с­т­ри­я­та на ос­т­ро­ва в Ма­в­ри­ций са в мно­зи­с­т­во­то си от за­к­рит тип и пре­д­с­та­в­ля­ват по съ­ще­с­т­во ог­ром­ни ком­п­ле­к­си. По­ве­че­то са ло­ги­ч­но 4 и 5 зве­з­д­ни от си­с­те­ма­та “ол ин­к­лу­зив” или “вси­ч­ко влю­че­но”, то­ест на­и­с­ти­на по­ч­ти вси­ч­ко. Во­д­ни­те спор­то­ве в тях с из­к­лю­че­ние на гмур­ка­не­то с во­до­ла­з­но обо­ру­д­ва­не съ­що са без­п­ла­т­ни. Вън­ш­ни ли­ца в те­зи хо­те­ли се пу­с­кат са­мо в ре­с­то­ран­т­с­ка­та част под пре­д­ва­ри­тел­на ре­зер­ва­ция. Ако се вгле­да­те  на­о­ко­ло мо­же да за­бе­ле­жи­те мно­го­б­рой­ни­те ка­ме­ри за на­б­лю­де­ние, ко­и­то в по-ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни­те ча­с­ти до­ри не са “кур­то­а­з­но” при­к­ри­ти.. Жи­ва­та ох­ра­на съ­що е на­ли­це със спе­ци­ал­ни “се­кю­ри­ти” уни­фор­ми. Си­гур­но­ст­та на го­с­ти­те е из­вън вся­ка­къв ком­п­ро­мис тук. На ос­т­ро­ва ка­то ця­ла кри­ми­нал­ния еле­мент е по­ч­ти не­съ­ще­с­т­ву­ващ. Ло­ги­ч­но ет­ни­че­с­кия мир мжду раз­ли­ч­ни­те на­ци­о­нал­но­с­ти е по­ч­ти ем­б­ле­ма­ти­чен тук. Един мно­го­з­на­чи­те­лен факт, кой­то в дру­ги дър­жа­ви би до­вел до ре­ли­ги­о­з­ни сблъ­съ­ци е че хри­с­ти­ян­с­ка­та и мю­сюл­ман­с­ка­та об­щ­но­с­ти тук по­ра­ди раз­ли­ч­но­то вре­ме на слу­ж­би­те си и ог­ра­ни­че­но­то про­с­т­ран­с­т­во за пар­ки­ра­не си пре­до­с­та­вят пар­кин­ги­те си вза­им­но спо­ред ну­ж­ди­те си…

Стан­дар­та на жи­вот-В Ма­в­ри­ции сре­д­ни­те за­п­ла­ти­те ва­ри­рат ме­ж­ду 200-250 ев­ра при це­ни по-ви­со­ки от бъл­гар­с­ки­те. За­п­ла­ти­те оба­че на “уп­ра­в­ля­ва­щия пер­со­нал” мо­гат да бъ­дат и в де­се­т­ки пъ­ти над те­зи ци­ф­ри и осо­бен­но за чу­ж­ден­ци­те в хо­тел­с­кия бранш на ръ­ко­во­д­ни по­зи­ций. За да си на­ме­ри­те оба­че ра­бо­та на Ма­в­ри­ции е не­об­хо­ди­мо офи­ци­ал­но раз­ре­ше­ние от ме­с­т­ни­те вла­с­ти, ко­е­то хич не е ле­с­но да бъ­де при­до­би­то. И тук оба­че, ка­к­то в ня­кои дър­жа­ви ако по­з­на­ва­те пра­вил­ни­те хо­ра и сте го­то­ви с ня­коя па­ра от­го­ре мо­же и да съ­к­ра­ти­те про­це­ду­ра­та.. Ако все пак ре­ши­те да се про­б­ва­те не ка­то ту­ри­с­ти тук в ЮЖ­НИЯ ТРО­ПИК да зна­е­те, че вла­га­та е стра­хо­т­на а сре­д­но­го­ди­ш­на­та тем­пе­ра­ту­ра на въз­ду­ха е око­ло 30 гра­ду­са с ле­ки ам­п­ли­ту­ди.

И все пак аз пре­по­ръ­ч­вам по­се­ще­ни­е­то в Ро­ди­на­та на До­до.. ка­то ту­ри­с­ти и осо­бен­но ако сте ре­ши­ли да се по­г­ле­зи­те ис­тин­с­ки с хо­тел­с­ки ком­форт, тро­пи­че­с­ко слън­це, то­пъл оке­ан и ко­ра­ло­ви ри­фо­ве с мно­го­б­рой­ни пъ­с­т­ри ри­би!!!

Веселин ДАВИДКОВ

 

Коментарите са затворени.