“Ветерани Черно Море” стана шампион на Варна в Ариана Аматьорска Лига

Jun 27th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

От­бо­рът на „Ве­те­ра­ни Чер­но Мо­ре“ ста­на се­д­ми­ят шам­пи­он на Ари­а­на Ама­тьор­с­ка Ли­га за 2012 го­ди­на след при­к­лю­ч­ва­не­то на фи­нал­на­та фа­за на тур­ни­ра във Вар­на. Ве­те­ра­ни­те с Пла­мен Тим­нев и Ва­льо Стан­чев в съ­с­та­ва си по­бе­ди­ха на фи­на­ла „RESPECT“ с 5:1 в ди­на­ми­чен и ин­те­ре­сен дву­бой и по то­зи на­чин до­ка­захс, че са най-ста­бил­ни­ят тим в на­д­п­ре­ва­ра­та та­зи го­ди­на. Ре­ши­тел­ни­ят мач про­те­че ра­в­но­с­той­но с ле­ко на­д­мо­щие на „Ве­те­ра­ни Чер­но Мо­ре“ през пър­во­то по­лу­в­ре­ме. През вто­ра­та част опи­тът на вар­нен­с­ки­те ле­ген­ди от бли­з­ко­то ми­на­ло им по­мо­г­на да три­ум­фи­рат на­к­рая за­с­лу­же­но с ку­па­та на шам­пи­о­ни­те. С до­с­ти­га­не­то си до фи­на­ла и два­та от­бо­ра при­до­би­ха пра­во­то да иг­ра­ят на го­ле­мия фи­нал на Ари­а­на Ама­тьор­с­ка Ли­га 2012 ме­ж­ду 6-8 юли в Пло­в­див. Те ще пре­д­с­та­вят Вар­на и ще се бо­рят за уни­кал­на­та на­г­ра­да на Ари­а­на  де­мон­с­т­ра­ти­вен мач сре­щу шам­пи­о­на на Бъл­га­рия „Лу­до­го­рец”.

Фу­т­бол­ни­те ле­ген­ди Сте­фан Бо­го­ми­лов и То­дор Ма­рев на­г­ра­ди­ха пър­ви­те три ме­с­та в тур­ни­ра и връ­чи­ха ин­ди­ви­ду­ал­ни­те на­г­ра­ди. На тре­то мя­с­то за­вър­ши от­бо­рът на „Ън­дър Дъ Гън“, кой­то се на­ло­жи в мал­кия фи­нал с 4:2 след ду­з­пи над „ФК Вар­на“.

Ор­га­ни­за­то­ри­те от Ари­а­на бя­ха пре­д­ви­ди­ли и че­ти­ри ин­ди­ви­ду­ал­ни на­г­ра­ди:

„Та­лант на тур­ни­ра“ ста­на Ра­до­с­лав Мо­нев от „Ве­те­ра­ни Чер­но Мо­ре”. Той  при­в­ле­че вни­ма­ни­е­то на спор­т­ни­те спе­ци­а­ли­с­ти на Ари­а­на и БФС със сво­и­те ка­че­с­т­ва и уме­ния на те­ре­на. Ра­до­с­лав ще се съ­ре­в­но­ва­ва с ос­та­на­ли­те та­лан­ти от гра­до­ве­те на го­ле­мия фи­нал на Ари­а­на. На­г­ра­да­та за на­ци­о­нал­ния та­лант на тур­ни­ра е про­бен пе­ри­од в ла­ге­ра на шам­пи­о­на „Лу­до­го­рец“.

Гол­май­с­тор на Ари­а­на Ама­тьор­с­ка Ли­га Ру­се ста­на Ан­д­рей Ан­д­ре­ев от „Ън­дър Дъ Гън“.

За „най-до­бър вра­тар” бе оп­ре­де­лен Ра­до­с­лав Ра­дев от „RESPECT”

Наградата за „феърплей” получи Деян Ангелов от състава на „Ветерани Черно Море“.

Ус­по­ре­д­но с фи­на­ли­те на Ари­а­на Ама­тьор­с­ка Ли­га във Вар­на се про­ве­де и ре­ги­о­нал­ни­ят кръг на „На­ци­о­нал­ния ме­ди­ен тур­нир по фу­т­бол”, ор­га­ни­зи­ран от Ари­а­на. От­бо­ри­те на вар­нен­с­ки­те ме­дии се вклю­чи­ха в ини­ци­а­ти­ва­та с мно­го же­ла­ние и фу­т­бол­на жар и по­ка­за­ха до­б­ри спор­т­ни уме­ния в цен­тъ­ра на мор­с­ка­та сто­ли­ца.

181 ма­ча бя­ха изи­г­ра­ни по вре­ме на два­та ета­па на Ари­а­на Ама­тьор­с­ка Ли­га във Вар­на. 165 от­бо­ра с бли­зо 1700 ама­тьо­ри се съ­с­те­за­ва­ха за ку­па­та в гра­да. Не­про­фе­си­о­нал­ни­те съ­с­те­за­те­ли от­бе­ля­за­ха об­що 832 го­ла в две­те фа­зи на тур­ни­ра.

Ари­а­на Ама­тьор­с­ка Ли­га 2012 про­дъл­жа­ва с по­с­ле­д­ния ре­ги­о­на­лен кръг в Бур­гас. За да бъ­дат в те­че­ние с най-ак­ту­ал­на­та ин­фор­ма­ция за Ари­а­на Ама­тьор­с­ка Ли­га 2012 и лю­бо­пи­т­ни спор­т­ни но­ви­ни, фу­т­бол­ни­те фе­но­ве мо­гат да сле­дят сай­та на тур­ни­ра www.football.ariana.bg, ка­к­то и фен стра­ни­ца­та на мар­ка­та във  facebook.

Коментарите са затворени.