Супермаркет СВА отваря врати в Балчик

Jun 27th, 2012 | От | Category: ВАЖНА

CBA Вар­на е най-го­ля­ма­та и бър­зо­п­ро­г­ре­си­ра­ща бъл­гар­с­ка тър­го­в­с­ка ве­ри­га. Ре­ги­о­на­лен цен­тър СВА Вар­на по­к­ри­ва де­сет ра­йо­на  Вар­на, До­б­рич, Си­ли­с­т­ра, Но­ви Па­зар, Де­в­ня, Бе­ло­с­лав, Ту­т­ра­кан, Тер­вел, Ак­са­ко­во, а ве­че и Бал­чик, ка­то при­те­жа­ва 40 мо­дер­ни тър­го­в­с­ки обе­к­та с об­ща площ над 35 000 кв. м.  Ве­ри­га­та е от­к­ри­ла над 2000 ра­бо­т­ни ме­с­та.

Мо­дер­ни­ят су­пер­мар­кет на во­де­ща­та тър­го­в­с­ка ве­ри­га СВА от­во­ри вра­ти и в на­шия град на 27 юни. Су­пер­мар­ке­тът е раз­по­ло­жен вър­ху площ от 1200 кв.м, ко­е­то го пра­ви най-го­ле­ми­ят и удо­бен за па­за­ру­ва­не обект на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на­та. Раз­к­ри­ти­те ра­бо­т­ни ме­с­та в ма­га­зи­на са бли­зо 50. Пра­з­ни­ч­на­та про­г­ра­ма по слу­чай от­к­ри­ва­не­то за­ра­д­ва по­се­ти­те­ли­те с мно­го из­не­на­ди, про­мо­ции и по­да­ръ­ци, с  мно­го му­зи­ка, тан­ци и ве­се­ло на­с­т­ро­е­ние.

Раз­по­ло­же­ни­е­то на тър­го­в­с­кия обект га­ран­ти­ра ма­си­мал­но удо­б­с­т­во и ком­форт. Но­ви­ят су­пер­мар­кет пре­д­ла­га на сво­и­те кли­ен­ти бо­гат из­бор на по­ве­че от  20 000 спе­ци­ал­но по­д­б­ра­ни и ка­че­с­т­ве­ни сто­ки; над 700 про­ду­к­та със со­б­с­т­ве­на мар­ка СВА  съ­че­та­ние ме­ж­ду ви­со­ко ка­че­с­т­во и ни­с­ка це­на.

Не за­б­ра­вяй­те да по­пи­та­те и за сво­я­та кли­ен­т­с­ка кар­та „СВА клуб“, ко­я­то ще ви да­де въз­мо­ж­ност за от­с­тъ­п­ка до 5 %.

Ос­но­в­ни­те ак­цен­ти в мо­дер­ния су­пер­мар­кет са спе­ци­ал­ни­ят щанд за пря­с­но-при­го­т­ве­на хра­на, со­б­с­т­ве­на­та пе­кар­на с пря­с­но из­пе­чен хляб и за­ку­с­ки. Там ще на­ме­ри­те още све­жо ме­со, де­ли­ка­те­си, вку­с­ни пло­до­ве и зе­лен­чу­ци и…….вси­ч­ко, за ко­е­то се се­ти­те. За да е по-ле­с­но и при­я­т­но па­за­ру­ва­не­то в асор­ти­мен­та ще от­к­ри­е­те и бо­га­то раз­но­о­б­ра­зие от те­к­с­тил, су­ве­ни­ри, те­х­ни­ка, де­т­с­ки иг­ра­ч­ки и бе­бе­ш­ки сто­ки, до­ма­ш­ни по­т­ре­би.

От тър­го­в­с­кия обект га­ран­ти­рат още за бе­зу­п­ре­ч­но об­с­лу­ж­ва­не, а  ат­мо­с­фе­ра­та е при­я­т­на и ую­т­на. Су­пер­мар­ке­тът при­те­жа­ва и удо­бен пар­кинг.

В ма­га­зи­на ще на­ме­ри­те още  и от­де­лен щанд за пар­фю­ме­рия и ко­з­ме­ти­ка „Ре­фан“, щанд за сре­бър­на би­жу­те­рия, ка­са за па­ри­ч­ни пре­во­ди и пла­те­ж­ни ус­лу­ги „Easypay”.

Тър­го­в­с­ки­ят обект пре­д­ла­га на жи­те­ли­те и го­с­ти­те на Бал­чик бо­гат асор­ти­мент на ни­с­ки це­ни, за­що­то стра­те­ги­я­та на дру­же­с­т­во­то е не про­с­то до­б­ри це­но­ви про­мо­ции, а мно­го и раз­но­о­б­ра­з­ни уни­кал­ни топ пре­д­ло­же­ния на ут­вър­де­ни и ка­че­с­т­ве­ни про­ду­к­ти, от ко­е­то да пе­че­лят един­с­т­ве­но и са­мо кли­ен­ти­те.

При­го­т­ве­те се за

ГО­ЛЯ­МО­ТО и

УДО­Б­НО па­за­ру­ва­не!

 

Коментарите са затворени.