Новото игрище в кв. “Балик” привлича малки и големи

Jun 20th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

В сре­да­та на ми­на­лия ме­сец, кме­тът на Об­щи­на Бал­чик г-н Ни­ко­лай Ан­ге­лов от­к­ри но­ва спор­т­на пло­ща­д­ка с из­ку­с­т­ве­но тре­в­но по­к­ри­тие, при­го­де­но за фу­т­бол на мал­ки вра­ти в кв. „Ба­лик”. То е вто­ро­то за гра­да, след та­зи в дво­ра на ОУ „Ан­тим І”, но с по-го­ле­ми раз­ме­ри.

От­то­га­ва до днес иг­ри­ще­то „въ­о­б­ще не си по­чи­ва”. Мал­ки и го­ле­ми се сти­чат през сво­бо­д­но­то си вре­ме, за да спор­ту­ват, а все­о­б­що мне­ние  е, че Бал­чик се ну­ж­дае от по­до­б­ни от­к­ри­ти пло­ща­д­ки за про­ле­т­но-ле­т­ния се­зон. За­се­га из­по­л­за­не­то на иг­ри­ще­то е на­пъл­но без­п­ла­т­но, ка­то се оча­к­ва в бли­з­ки­те такси да бъ­дат въ­ве­де­ни сим­во­ли­ч­ни це­ни. То е на раз­по­ло­же­ние жи­те­ли­те на гра­да от 10 до 22 ч. все­ки ден.

Ерсин ИСМАИЛОВ

Коментарите са затворени.