Клуб “Здравец” – в Добрич

Jun 20th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Спор­ти­с­т­ки­те от клуб „Здра­вец”, Асо­ци­а­ция „Спорт за вси­ч­ки” с р-л Д.Ма­ле­ва, по­лу­чи­ха гра­мо­ти за ак­ти­в­но уча­с­тие и до­с­той­но пре­д­с­та­вя­не в спор­т­ни­те ди­с­ци­п­ли­ни по про­ект „Спор­т­ни тур­ни­ри за хо­ра с ув­ре­ж­да­ния”, фи­нан­си­ран от Об­щи­на До­б­рич.

Из­ве­с­т­но е при­я­тел­с­т­во­то и съ­в­ме­с­т­ни­те ини­ци­а­ти­ви ме­ж­ду клуб „Хи­нап” Бал­чик и Об­ла­с­т­ния съ­юз на ин­ва­ли­ди­те До­б­рич с пре­д­се­да­тел Олег Те­мел­ков. Ето за­що на съ­с­то­я­ли­те се на 16 и 17 юни 2012 г. тур­ни­ри бя­ха по­ка­не­ни и бал­чи­ш­ки­те гим­на­с­ти­ч­ки /го­ля­ма част от тях са чле­но­ве и на клуб „Хи­нап”/, за да от­к­ри­ят със сво­е­то съ­че­та­ние, с ко­е­то ско­ро се яви­ха на пре­г­лед в Шу­мен, спор­т­ни­те иг­ри. На пре­к­ра­с­на­та зе­ле­на мо­ра­ва око­ло ком­п­лекс „Изи­да” в пар­ка на До­б­рич, те от­но­во де­мон­с­т­ри­ра­ха с то­п­ки, бу­хал­ки и стол­че­та кол­ко кра­сив е спор­тът и кол­ко мно­го на­с­т­ро­е­ние и здра­ве дъл­жат на не­го хо­ра­та.

Спор­т­ни­те тур­ни­ри бя­ха офи­ци­ал­но от­к­ри­ти в До­б­рич от пре­д­се­да­те­ля на на ОС на ин­ва­ли­ди­те Олег Те­мел­ков. С то­п­ло по­з­д­ра­в­ле­ние се обър­на към при­съ­с­т­ва­щи­те и зам.- кме­тът по ху­ма­ни­тар­ни­те дей­но­с­ти – Ка­ме­лия Кой­че­ва.

Тур­ни­рът, жу­ри­ран от Ми­ле­на Ве­ли­ко­ва /въз­пи­та­ни­ч­ка и гор­дост на би­в­ше­то ве­че Са­на­то­ри­ал­но учи­ли­ще „Й.Йо­в­ков” – Ту­з­ла­та, Бал­чик, зла­т­на ме­да­ли­с­т­ка по стрел­ба с въз­ду­ш­на пу­ш­ка и кан­ди­дат за па­ра­о­лим­пий­с­ки­те иг­ри в Лон­дон/се про­ве­де в два дни: пър­ви ден по ле­ко­а­т­ле­ти­че­с­ки ди­с­ци­п­ли­ни, а вто­рия по ша­х­мат, та­б­ла и др.

При­съ­с­т­ви­е­то и изя­ва­та на бал­чи­ш­ки­те ве­те­ран­ки-гим­на­с­ти­ч­ки в то­зи спор­тен пра­з­ник бе­ше при­ве­т­с­т­ва­но от хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния, ко­и­то ви­на­ги имат ну­ж­да да бъ­дат сти­му­ли­ра­ни в те­х­ния тру­ден жи­вот, да бъ­дат за­ре­ж­да­ни с на­с­т­ро­е­ние и оп­ти­ми­зъм, да се чу­в­с­т­ват пъл­но­цен­ни и ща­с­т­ли­ви. Ко­е­то вси­ч­ки хо­ра за­с­лу­жа­ват.

Мария АНДРЕЕВА

 

Коментарите са затворени.