Тайната на длетото и четката

Jun 20th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Тя из­ле­зе на­я­ве, ко­га­то на 16 юни 2012 г. в КЦ „Дво­ре­ца” Бал­чик бе­ше от­к­ри­та ху­до­же­с­т­ве­на из­ло­ж­ба. А въл­ше­б­ни­те ми­го­ве на­с­тъ­пи­ха, ко­га­то раз­г­ле­да­х­ме 33–те пре­к­ра­с­ни дър­во­ре­з­би и 16 жи­во­пи­с­ни кар­ти­ни от ху­до­ж­ни­ци­те Ди­мо Ба­ла­ба­нов и Мил­ко То­до­ров. Пър­ви­ят е ро­ден през 1953 г. в град Ко­тел и е ав­тор на ре­ди­ца са­мо­с­то­я­тел­ни из­ло­ж­би с две пър­ви на­г­ра­ди през 1996 и 1997 г. Не­гов е и ико­но­с­та­сът в цър­к­ва в град Бур­гас.

Ху­до­ж­ни­кът Мил­ко То­до­ров е ро­ден през 1957 г. в гр.Тро­ян и от­да­в­на ра­бо­ти в об­ла­ст­та на пей­за­жа. Не­го­ви твор­би са из­ла­га­ни в га­ле­ри­и­те на Тро­ян, Со­фия, До­б­рич, с.Оре­шак, при­съ­с­т­ват и в ча­с­т­ни ко­ле­к­ции у нас и в чу­ж­би­на.

Два­ма­та твор­ци са ве­се­ли и слън­че­ви хо­ра с не­по­д­п­ра­вен ху­мор, скъ­ся­ва­щи ди­с­тан­ци­я­та ме­ж­ду зри­тел и тво­рец. Имам пред вид дър­во­ре­з­би­те „Пло­до­ро­дие”, „До­б­ро и зло”, „Адам и Ева” и др. Кар­ти­ни­те „Ло­д­ки”, „Есен 1”, „Мо­ре” и.т.н. ху­до­ж­ни­кът е по­с­ве­тил на 4-те го­ди­ш­ни се­зо­на, ко­и­то при­съ­с­т­ват в на­ше­то еже­д­не­вие. Ин­те­ре­с­ни­те сю­же­ти и те­ма­ти­ч­но­то раз­но­о­б­ра­зие раз­д­ви­ж­ват въз­ду­ха в за­ла­та, а те, ху­до­ж­ни­ци­те, ни по­ка­з­ват кол­ко са на­б­лю­да­тел­ни, взи­с­ка­тел­ни и ста­ра­тел­ни, с тъ­нък усет към дей­с­т­ви­тел­но­ст­та. Вер­ни и по­с­ле­до­ва­тел­ни в сво­и­те тър­се­ния, те ни по­ко­ря­ват със си­ла­та на ед­на емо­ци­о­нал­на ис­ти­на, ра­до­с­т­на ка­то на пра­з­ник.

Вси­ч­ко то­ва на­б­лю­да­ва­х­ме под не­ж­ни­те зву­ци на кси­ло­фо­на, зад кой­то бе­ше за­с­та­нал ве­се­ли­ят и ве­ч­но за­бър­зан Иван Ха­съм­с­ки. В за­ла­та при­съ­с­т­ва­ха и мно­го при­я­те­ли на ху­до­ж­ни­ци­те, чле­но­ве на те­х­ни­те се­мей­с­т­ва, по­се­ти­те­ли, а ко­га­то за­щ­ра­ка­ха фо­то­а­па­ра­ти­те им, ра­до­ст­та от ви­дя­но­то ос­та­ва не­за­б­ра­ви­мо.

Хубаво е наред с предложената на промоция прочута троянска сливова ракия, придружена с какви ли не чудесни деликатеси, да има и една тетрадка за впечатления, в която да им напишем „Благодаря”.

Изложбата е на разположение до края на месеца. Добре е да бъде посетена и запомнена със силата на творческия талант на Димо Балабанов и Милко Тодоров.

Георги ЙОВЧЕВ

 

Коментарите са затворени.