Бебешки маратон

Jun 20th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Го­лям ин­те­рес за уча­с­т­ни­ци и ми­ну­ва­чи пре­ди­з­ви­ка бе­бе­ш­ки­ят ма­ра­тон в Бал­чик, про­вел се та­зи съ­бо­та в гра­дин­ка­та на цен­т­рал­ния пло­щад. Бли­зо 30 де­ца бя­ха сред кан­ди­да­ти­те да уча­с­т­ват в су­т­ри­ш­ния „спринт от ня­кол­ко кра­ч­ки”. Въз­ра­с­то­ва­та гра­ни­ца бе от 8-9 ме­се­ца до 4 го­ди­ни. По-обе­к­ти­в­ни при­чи­ни, на­ча­лен старт за най-мал­ки­те тру­д­но бе да­ден, но най-изя­вен сприн­тьор в ма­ра­то­на се ока­за ед­но­го­ди­ш­ни­ят Бо­жи­дар. На­вяр­но пре­ди­ш­ни дни са на­п­ра­ве­ни мно­го­к­ра­т­ни тре­ни­ро­в­ки с ли­чен тре­ньор ма­ма  Или­я­на. За­лъ­гал­ки за мо­ми­чен­ца и мом­чен­ца на фи­нал­на­та ли­ния бя­ха ша­ре­ни би­бе­ро­ни и свир­ки, по­д­го­т­ве­ни от ор­га­ни­за­то­ра. Ли­п­са­та на ори­ен­та­ция бе от­че­те­на от вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи с до­за смях и за­ба­в­ле­ние. Най-че­с­то сре­ща­ни­те спо­со­би за ма­ра­то­на бя­ха пъл­зе­не и опи­ти за при­с­тъ­п­ва­не при най-мал­ки­те. Раз­би­ра се не ли­п­с­ва­ха и че­с­то сре­ща­ни­те еле­мен­ти при та­ки­ва спор­т­ни про­я­ви ка­то съл­зи за то­п­ка­та, дай ми ба­ло­на, то­ва е мое, не го да­вам и пр.  То­ва не по­пре­чи ми­ну­ти по-ра­но да бъ­дат пръ­с­на­ти от уча­с­т­ни­ци­те мно­го­ц­ве­т­ни то­п­ки, по­д­го­т­ве­ни от ор­га­ни­за­то­ри­те за на­г­ра­да и опи­та­ни от мал­чу­га­ни­те с ми­с­ли да­ли би мо­г­ло да бъ­де сла­до­лед.

На ор­га­ни­зи­ра­но­то съ­би­тие от „Да­ми­те на ро­за­та” с пре­д­се­да­тел Иван­ка Бър­за­ко­ва, ста­на яс­но че то­ва е са­мо ре­пе­ти­ция за пре­д­с­то­я­щия по-го­лям есе­нен бе­бе­ш­ки ма­ра­тон.  По­д­к­ре­па за бъ­де­ща­та ини­ци­а­ти­ва бе по­лу­че­на от вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи ро­ди­те­ли. Май­ки­те пре­д­ло­жи­ха да бъ­дат вклю­че­ни в ор­га­ни­за­ци­я­та на бъ­де­ща­та про­я­ва, ка­к­то и тя да пре­ра­с­не в Хе­па­нинг с раз­про­да­ж­ба на бе­бе­ш­ки дре­ш­ки.

Са­мо един бе та­т­ко­то ос­ме­лил се да при­съ­с­т­ва на бе­бе­ш­кия ма­ра­тон, но то­ва не му по­пре­чи да се за­ба­в­ля­ва ис­к­ре­но.

За спе­ци­а­лен гост на съ­би­ти­е­то „Да­ми­те на ро­за­та” оп­ре­де­ли­ха  по­з­на­тия  на вси­ч­ки д-р Иво Вой­чев. Не бе скри­то, че же­ни­те на обе­ди­не­ни­е­то имат же­ла­ние той да бъ­де и из­б­ран за по­че­тен член на дам­с­ка­та ор­га­ни­за­ция.

ОбС на БСП

 

Коментарите са затворени.