Фестивал “Слънчева България” – в Балчик

Jun 20th, 2012 | От | Category: ВАЖНА

От 16 до 19 юни 2012 г. в кра­си­вия ни край­мор­с­ки град Бал­чик, пре­д­по­че­тен за по­ре­ден път от ен­ту­си­а­зи­ра­ни ор­га­ни­за­то­ри, се про­ве­де Вто­ри­ят ме­ж­ду­на­ро­ден му­зи­кал­но-тан­цов фе­с­ти­вал „Слън­че­ва Бъл­га­рия”, в кой­то уча­с­т­ва­ха над 50 ко­ле­к­ти­ви от Ук­рай­на и Бъл­га­рия.

Об­щу­ва­не­то ме­ж­ду де­ца, мла­де­жи и вси­ч­ки мла­ди по дух из­пъл­ни­те­ли се пре­вър­на в пра­з­ник на му­зи­ка­та и тан­ца, кра­со­та­та и ес­те­ти­ка­та, дру­ж­ба­та и твор­че­с­ки­те кон­та­к­ти. Оча­ро­ва­ни­е­то на Бе­лия град, мор­с­кия по­лъх, слън­це­то на на­ша­та стра­на, до­ко­с­ва­не­то до раз­но­о­б­ра­з­ни на­ци­о­нал­ни кул­ту­ри и фол­к­лор обо­га­ти­ха ду­хо­в­но и ук­ре­пи­ха фи­зи­че­с­ки уча­с­т­ни­ци­те в то­зи пра­з­ник на мла­до­ст­та и съ­вър­шен­с­т­во­то.

Ме­ж­ду­на­ро­д­ни­ят фе­с­ти­вал – кон­курс „Слън­че­ва Бъл­га­рия” се про­ве­ж­да с цел тър­се­не и раз­ви­тие на твор­че­с­ки­те спо­со­б­но­с­ти в та­лан­т­ли­ви из­пъл­ни­те­ли. В про­дъл­же­ние на 4 дни се де­мон­с­т­ри­ра мно­го­о­б­ра­зи­е­то на на­ци­о­нал­ни­те бъл­гар­с­ки и ук­ра­ин­с­ки тан­ци. Съ­з­да­до­ха се но­ви при­я­тел­с­т­ва, ук­ре­пи­ха се дру­же­с­ки­те вза­и­мо­о­т­но­ше­ния ме­ж­ду раз­ли­ч­ни на­ро­д­но­с­ти.

Фе­с­ти­ва­лът по­пу­ля­ри­зи­ра Бъл­га­рия и на­шия град Бал­чик ка­то де­с­ти­на­ция за фе­с­ти­ва­лен ту­ри­зъм.

На от­к­ри­ва­не­то и за­к­ри­ва­не­то на фе­с­ти­ва­ла при­съ­с­т­ва­ха Ви­к­тор Лу­чи­я­нов /пре­д­се­да­тел на ОбС Бал­чик/ и Ма­ри­я­на Ан­ге­ло­ва /се­к­ре­тар на ОбА Бал­чик/.

Уча­с­т­ва­ха сле­д­ни­те твор­че­с­ки ко­ле­к­ти­ви: Мла­де­ж­ки тан­цов фол­к­ло­рен ан­сам­бъл при Фи­нан­со­во сто­пан­с­ка гим­на­зия „В.Ле­в­с­ки” гр.До­б­рич, с р-л Ко­с­та Ге­ор­ги­ев; Во­кал­но-хо­ре­о­г­ра­ф­с­ки ан­сам­бъл „Ве­сел­ые че­ре­ви­ч­ки” от гр.Лвов, Ук­рай­на, с р-ли Ма­рия и Вла­ди­мир Чмир; хо­ре­о­г­ра­фи­ч­на сту­дия „Ар­ни­ка” от гр.Буск, Ук­рай­на, с р-л Ди­як Ан­д­рей; Ан­сам­бъл „По­ле­ся­но­ч­ка” от гр.Ри­в­не, Ук­рай­на, с р-л Ев­ге­ния Жем­чу­го­ва; Хо­ре­о­г­ра­ф­с­ки ко­ле­к­тив „Ро­си сви­тан­ку” от с.Ра­де­хив, Ук­рай­на, с р-л Ле­ся Га­лу­щяк, Ан­сам­бъл „Щир­чан­ка” от с.Щи­рец, Ук­рай­на, с р-л Све­т­ла­на Дя­кун.; Хо­ре­о­г­ра­ф­с­ки ан­сам­бъл „Ве­се­лин­ка” от Чер­ве­но­г­рад, Ук­рай­на, с р-л Све­т­ла­на Мон­чен­ко; Пре­д­с­та­ви­тел­на фол­к­лор­на тан­цо­ва сту­дия „До­б­ру­джа” от гр.До­б­рич, с р-л Сто­ян Го­с­по­ди­нов;во­ка­ли­с­т­ка­та Ви­к­то­рия По­по­вич от гр.Лвов, ук­рай­на; Ба­лет „Хар­мо­ния” от гр.Лвов,  с р-л Стел­ла Аки­мо­ва; ; Ан­сам­бъл „Ка­пи­то­ш­ки”от гр.Ах­т­ыр­ка, Ук­рай­на с р-л Ол­га Ни­ко­нен­ко; Ан­сам­бъл „Дже­ре­ль­це”от гр.Ри­в­не, Ук­рай­на, с р-л Ки­рия На­та­лия; На­ро­ден тан­цов ан­сам­бъл „Ма­ль­ви” от с.Ло­па­тин, Ук­рай­на, с р-л Та­тя­на Ли­тин­с­ка; ДШМ Ан­сам­бъл „Со­ня­ш­ник” от с.Ду­б­ля­ни, Ук­рай­на, с р-л По­бе­да ха­ри­сов; На­ро­ден са­мо­де­ен хо­ре­о­г­ра­ф­с­ки ко­ле­к­тив на Бро­ди­в­с­кия пе­да­го­ги­че­с­ки ко­леж „Мар­ки­ян Ша­ш­ке­вич” от м.Бро­ди, ук­рай­на, с р-л На­та­лия Ва­ля­ник; на­ро­ден ан­сам­бъл „Зве­ни­го­род” от Ук­рай­на, с р-л Ру­с­лан Олей­ник; Тан­цов ан­сам­бъл „Ве­сел­ка”, с.На­го­е­ви­чи, Ук­рай­на, с р-л Ма­рия Кур­пяк; во­ка­ли­с­т­ка­та Ок­са­на Ко­ва­ли­шин от с.Ло­па­тин, Ук­рай­на; ; Об­раз­цов тан­цов ко­ле­к­тив „Юност” от гр.Ах­т­ыр­ка, Ук­рай­на; во­ка­ли­с­т­ка­та Да­ря Смаль о с.Ло­па­ти, Ук­рай­на; Тан­цов ко­ле­к­тив „Во­до­г­рай” с.пи­т­буж, Ук­рай­на, с р-л Ма­рия Ши­ло­ва; Тан­цов ан­сам­бъл „Зо­ре­пад” от с.Ру­д­ка, Ук­рай­на; На­ро­ден тан­цов ан­сам­бъл „Чер­во­на ру­та” от гр.Со­с­но­в­ка, Ук­рай­на, с р-л Ири­на Ду­ва­но­ва; Тан­цов ан­сам­бъл „Ве­с­на” от с.Мо­на­с­тир­с­ка, Ук­рай­на, с р-л Та­рас Ма­г­дач; во­ка­ли­с­тът Се­ба­я­тян Ро­го­в­с­кий от Ук­рай­на; Фол­к­ло­рен ан­сам­бъл „Ба­лик” от гр.Бал­чик, Бъл­га­рия, с р-л Га­ля Га­в­ра­и­ло­ва.

Ка­к­то се ви­ж­да от спи­съ­ка с уча­с­т­ни­ци­те, фе­с­ти­ва­лът е мно­го пре­д­с­та­ви­те­лен, ма­сов и въз­дей­с­т­ващ. Вси­ч­ки по­лу­чи­ха на­г­ра­ди ди­п­ло­ми за уча­с­тие и кла­си­ра­не по жан­ро­ве. За бъл­гар­с­ко­то уча­с­тие е ва­ж­но, че фол­к­лор­ни­те ко­ле­к­ти­ви от До­б­рич и Бал­чик са кла­си­ра­ни на при­зо­ви­те ме­с­та.

Маруся КОСТОВА

Коментарите са затворени.