Благодарност

Jun 20th, 2012 | От | Category: БЛАГОДАРНОСТИ

По слу­чай 24 май, най-све­т­лия бъл­гар­с­ки пра­з­ник, кой­то ви­на­ги ни въл­ну­ва, ис­кам да по­з­д­ра­вя вси­ч­ки, ко­и­то ус­пе­ш­но ра­бо­тят, за да пре­вър­нат гра­да ни в кул­тур­но сре­ди­ще от ев­ро­пей­с­ки тип. В то­ва от­но­ше­ние го­ля­ма за­с­лу­га има кме­тът Ни­ко­лай Ан­ге­лов, кой­то одо­б­ря­ва про­е­к­ти­те за кул­тур­но­то раз­ви­тие на гра­да. По­з­д­ра­вя­вам и вси­ч­ки ос­та­на­ли дей­ци на кул­ту­ра­та, ко­и­то с плам и обич я съ­з­да­ват и ра­д­ват сър­ца­та на бал­чи­к­лии. Ис­кам да бла­го­да­ря и на ре­да­к­ци­я­та на  в.”Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”, къ­де­то от 1995 г. имам три­бу­на на стра­ни­ци­те на ве­с­т­ни­ка, за да спо­де­лям мне­ние по зна­чи­ми за об­ще­с­т­во­то въ­п­ро­си.

Благодаря и на председателя на ОбС Виктор Лучиянов, който ме подкрепи в решаването на важен за мен проблем и който е администратор от нов тип.

Поздравявам бившите си колеги и ученици, като им пожелавам здраве и професионални успехи.

Ирена ИЛИЕВА

 

Коментарите са затворени.