ПРОТОКОЛ №13 от тържествено заседание на ОбС – Балчик, проведено на 24 май 2012 година

Jun 20th, 2012 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Предложение за награждаване на учители по повод 24 май 2012 година – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 142:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с докладни записки от ПУИ „Акад. Т. Самодумов”, ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, ОУ “Антим І”, ПГ за КОС „А. Константинов, ОУ „В. Левски” с. Соколово, ЦДГ „Първи юни” Оброчище, с вх. № № 31-18-05/04.05.2012, 31-05-16/09.05.2012 г., 31-07-13/10.05.2012 г, 31-09-15/10.05.2012 г., 31-12-6/10.05.2012, 31-16-2/10.05.2012 г., заявление от Клуб на учителите – пенсионери с вх. № 36-76-1/10.05.2012 г., протоколи  и предложения от СОУ “Христо Ботев”, СОУ „Хр. Смирненски” с. Оброчище, ОУ с. Сенокос, ОДК Балчик, ЦДГ № 1 “Здравец”, ОДЗ № 2 “Знаме на мира”, Общински съвет – Балчик

реши :

1. По повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, награждава със званието “Учител на 2012 година в Община Балчик” и  парична награда от по 100.00 лева на човек, следните учители:

СОУ “Христо Ботев” Балчик

1.            Иван Христов Сивов – старши учител по математика и информационни технологии  в прогимназиален и гимназиален етап

2.            Светлана Илиева Драганова – старши учител по физика и астрономия в прогимназиален и гимназиален етап

3.            Еленка Златева Топалова – старши учител, начален етап

ОУ “Антим І” Балчик

1.            Мая Григорова Иванова – помощник директор

2.            Пенка Иванова Николова – старши учител, начален етап

ОУ “Св.св. Кирил и Методий”

1.            Иванка Стоянова Димитрова  – старши възпитател, прогимназиален етап

2.            Нуртен Сабри Идриз – старши възпитател, начален етап

СОУ “Хр. Смирненски” с. Оброчище

1.            Дарина Йорданова Иванова – старши учител по ТКП – практика в гимназиален етап

2.            Стефан Василев Кънев – старши учител по физика в прогимназиален етап

3.            Марияна Георгиева Карова – старши учител, начален етап

ОУ „Г. С. Раковски”с. Сенокос

1.            Кармен Николова Йорданова  – старши учител, начален етап

2.            Дарина Димитрова Йорданова – старши учител по биология и химия  в прогимназиален етап

ОУ „Васил Левски” с. Соколово

1.            Димитрина Пенчева Лазарова – старши възпитател, начален етап

2.            Валентин Йорданов Стоилов – старши учител по история и география  в прогимназиален етап

ПГ за КОС “Алеко Константинов” Балчик

1.            Златка Колева Цонева – старши учител по математика и физика

ПУИ “Акад. Тодор Самодумов” с. Кранево

1. Боянка Тончева Иванова – старши учител, начален етап

2. Петранка Желязкова Николова – старши учител  по математика и физика в прогимназиален етап

Общински детски комплекс Балчик

1.            Лила Димитрова Атанасова– старши учител, ръководител на школа „Изобразително и приложно изкуство”

Целодневни детски градини

1.            Миланка Костадинова Филева– старши учител ЦДГ № 1 “Здравец” Балчик

2.            Светлана Тодорова Лазарова – старши учител ОДЗ № 2 “Знаме на мира” Балчик

3.            Мария Михайлова Петрова – старши учител ДГ „Братя Мормареви”

4.            Мирка Стойкова Георгиева – старши учител ЦДГ № 3 “Чайка” Балчик

5.            Павлинка Желева Георгиева – старши учител в ЦДГ “Пролет”      с. Безводица

6.            Ивелина Христова Енчева – старши учител в ЦДГ “Първи юни”      с. Оброчище

7.            Стоянка Стефанова Георгиева – старши учител, ЦДГ „Звънче”  с. Църква

Учители – пенсионери

1.            Васка Цветкова – 75 години, учител професионална подготовка

2.            Елена Велянова – 70 години, учител по руски език

3.            Янка Гроздева – 73 години, начален учител

4.            Кера Маринова – 70 години, детска учителка

5.            Гинка Йорданова – 70 години, начален учител

6.            Юлита Христова – 70 години, учител по български език и литература

С парична награда от 500.00 лева за цялостен принос в областта на културния живот в Балчик се награждава – Евгения Атанасова Кирилова.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18  “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По втора точка от дневния ред: Предложение за награждаване на ученици по повод 24 май 2012 година – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 143:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка предложения от ОУ “Св.св. Кирил и Методий”, ОУ “Антим І”, СОУ “Хр. Ботев”, СОУ Оброчище, , ОДК Балчик, както и предложения от ОУ Сенокос и Соколово и ПГ за КОС, Общински съвет – Балчик

Реши :

1. Награждава за високи постижения в учението, изкуството и спорта и по повод 24 май 2012 г. – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, с парична награда от по 100.00 лева/човек, следните ученици на годината:

1. Магдалена Иванова Иванова – ученичка от VІІІ клас, ОУ “Св.св. Кирил и Методий” Балчик, за отличен успех, успешно представяне на областни олимпиади, активни дейност в училище.

2. Йоанна Севдалинова Димитрова – ученичка от VІ клас, ОУ “Антим І” Балчик, за отличен успех и много изяви в училищните дейности

3. Карина Димчева Димова  – ученичка от ХІ клас, СОУ “Христо Ботев” Балчик, за отличен успех и високи постижения в извънкласните и извънучилищни  дейности, за активно участие в училищния съвет и електронния вестник на училището

4. Йордан Недялков Янкушев – ученик от VІІ клас, СОУ “Хр. Смирненски” с. Оброчище, за отличен успех и активно участие в живота на училището

5. Ерджан Сезен Фехми – ученик от Х клас, ПГ за КОС „А. Константинов” – за отлични резултати в учението.

6. Наталия Ганчева Димитрова – ученичка от VІІ клас в ОУ „Г. С. Раковски” с. Сенокос – за отличен успех и изяви в извънкласните дейности.

7. Мариян Йорданов Тодоров – ученик от VІІІ клас от ПУИ „Акад. Тодор Самодумов” с. Кранево – за високи резултати в учебната и извънкласната дейност и изобразителното изкуство.

8. Петър Пламенов Морянов – за активна дейност като председател на Общински ученически парламент при Общински детски комплекс Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18  “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По трета точка от дневния ред: Предложение за даване съгласие за безвъзмездно прехвърляне на идеални части от право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост на община град Добрич.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 144:

1. Общински съвет Балчик на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, aл. 2 от ЗМСМА и чл. 37, ал. 6, т. 1 от ЗОС дава съгласие Община Балчик да прехвърли безвъзмездно на Община град Добрич 21743/ 217862 ид. части от правото на строеж върху ПИ № 000056, целия с площ 217,862 дка по КВС на землището на с. Стожер, община Добричка, с начин на трайно ползване – сметище / Регионално депо за отпадъци Стожер/.

2. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши последващите съгласно Закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18  “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансова помощ за лечение.

Вносител Стефан Павлов – общински съветник

РЕШЕНИЕ 145: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик отпуска финансова помощ на Ева Колева Стефанова от с. Тригорци, в размер на 3400.00 (три хиляди и четиристотин) лева, необходими за оперативно лечение и заплащане импланти на синът й Станимир Кирчев Илиев.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18  “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По пета точка от дневния ред: Предложение за разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на Фондации „Формат СФФ” и СНЦ „Музикален свят – Балчик” за организиране на фестивали, включени в Календарния план на културните прояви – 2012 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 146: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, предвид необходимостта от разпореждане със бюджетни средства, заложени в календарния план на културните прояви – 2012 г. – Приложение № 9 от утвърдения с Решение 122 по Протокол 12 от 17.05.2012 г. на Общински съвет – Балчик сборен бюджет на община Балчик зa 2012 г., Общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1.Дава съгласие Община Балчик да сключи договор за сътрудничество за организиране на ежегоден международен филмов фестивал на филмовото изкуство «8 и Международен филмов фестивал на късометражното кино» с Фондация “Формат СФФ”, ЕИК по Булстат 131125259, представлявано от Председателя Цанко Василев. По силата на сключения договор да се предоставят на Фондация “Формат СФФ”, ЕИК по Булстат 131125259 заложените в календарния план на културните прояви — 2012 г. — Приложение № 9 от утвърдения с Решение 122 по Протокол 12 от 17.05.2012 г. на Общински съвет – Балчик сборен бюджет на община Балчик за 2012 г. бюджетни средства в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева.

2.Дава съгласие Община Балчик да сключи договор за сътрудничество за организиране на “Международен хоров фестивал” със СНЦ “Музикален свят – Балчик”, ЕИК по Булстат 176077790, представлявано от Председателя Валентина Георгиева Петрова. По силата на сключения договор да се предоставят на СНЦ “Музикален свят – Балчик”, ЕИК по Булстат 176077790 заложените в календарния план на културните прояви 2012 г. – Приложение № 9 от утвърдения с Решение 122 по Протокол 12 от 17.05.2012 г. на Общински съвет – Балчик сборен бюджет на община Балчик за 2012 г. бюджетни средства в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева.

3.Общински съвет — Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия за сключване Договорите за сътрудничество, предмет на т. 1 и т. 2 от настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

17  “За”,  0  “Против”,   1 “Въздържали се”

Виктор Лучиянов,

Председател на

ОбС – Балчик

 

 

Коментарите са затворени.