Криминална страница

Jun 20th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Държавата съди две физически лица за собствеността на 452 кв. м земя в Балчик

В Ра­йо­нен съд – Бал­чик, е на­с­ро­че­но за раз­г­ле­ж­да­не на 19.06.2012 г. гра­ж­дан­с­ко де­ло, об­ра­зу­ва­но по ис­ко­ва мол­ба на дър­жа­ва­та, пре­д­с­та­в­ля­ва­на от Ми­ни­с­тъ­ра на ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие и бла­го­у­с­т­рой­с­т­во­то чрез пъл­но­мо­щ­ни­ка си – Об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел на Об­ласт До­б­рич Же­ля­з­ко Же­ля­з­ков, с ис­ка­ния за про­г­ла­ся­ва­не на ни­що­ж­но­ст­та на до­го­вор за про­да­ж­ба на зе­мя с площ от 452 кв. м. в гр. Бал­чик, осъ­ж­да­не на от­ве­т­ни­ци­те да пре­да­дат вла­де­ни­е­то вър­ху имо­та на дър­жа­ва­та и за пре­ма­х­ва­не на из­г­ра­де­ни­те вър­ху имо­та обе­к­ти.

Три­те ис­ка на дър­жа­ва­та са на­со­че­ни сре­щу 39-го­ди­ш­ния Ата­нас Й. Ат. от гр. До­б­рич и 30-го­ди­ш­ния Сто­ян П. В. от гр. Бал­чик. Все­ки от ис­ко­ве­те е оце­нен на 3 881,78 лв.

Пре­д­мет на спо­ра е до­го­вор за про­да­ж­ба на пра­во­то на со­б­с­т­ве­ност вър­ху не­д­ви­жим имот – ча­с­т­на дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност – зе­мя с площ 452 кв. м., склю­чен ме­ж­ду Об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел на об­ласт До­б­рич Ер­динч Ха­джи­ев ка­то про­да­вач и Ата­нас Ат. ка­то ку­пу­вач. Дър­жа­ва­та пре­тен­ди­ра в ис­ко­ва­та мол­ба, че до­го­во­рът за про­да­ж­ба на ча­с­т­на дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност е ни­що­жен, за­що­то е склю­чен в про­ти­во­ре­чие на За­ко­на.

Про­це­ду­ра­та по про­да­ж­ба­та е за­по­ч­на­ла с де­по­зи­ра­но през юли 2008 г. от Ата­нас Ат. за­я­в­ле­ние с ис­ка­не за за­ку­пу­ва­не на при­ле­жа­ща площ от 452 кв. м. към сгра­да – не­го­ва со­б­с­т­ве­ност в гр. Бал­чик. През юни съ­ща­та го­ди­на гра­ж­да­нин на Бал­чик чрез но­та­ри­ус е удо­с­то­ве­рил при­до­би­ва­не­то по да­в­ност на со­б­с­т­ве­но­ст­та на па­ян­то­ва ед­но­е­та­ж­на жи­ли­щ­на сгра­да в имо­та – пре­д­мет на де­ло­то. На 10.07.2008 г. бал­чи­к­ли­я­та я про­дал на Ата­нас Ат.

Спо­ред ис­ко­ва­та мол­ба при по­да­ва­не на за­я­в­ле­ни­е­то за за­ку­пу­ва­не на при­ле­жа­ща­та площ към сгра­да­та, той не е пре­д­с­та­вил до­ку­мент, удо­с­то­ве­ря­ващ, че тя е за­кон­но по­с­т­ро­е­на. С то­ва бил на­ру­шен За­ко­нът за дър­жа­в­на­та со­б­с­т­ве­ност, кой­то изи­с­к­ва при та­зи про­це­ду­ра да е на­ли­це „за­кон­но по­с­т­ро­е­на сгра­да”. В об­щи­на Бал­чик не би­ли от­к­ри­ти из­да­ва­ни за имо­та раз­ре­ше­ния за стро­еж, ак­то­ве за уза­ко­ня­ва­не, одо­б­ре­ни про­е­к­ти и ня­ма­ло раз­ра­бо­те­ни по­д­ро­б­ни ус­т­рой­с­т­ве­ни пла­но­ве. За­то­ва юри­с­ти­те на дър­жа­ва­та смя­тат, че сгра­да­та е не­за­кон­но из­г­ра­де­на към 29.07.2008 г., ко­га­то Об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел на об­ласт До­б­рич Ер­динч Ха­джи­ев из­дал За­по­ве­д­та за оп­ре­де­ля­не на Ата­нас Ат. ка­то ку­пу­вач на имо­та.

С но­та­ри­а­лен акт от 20.10.2008 г. Ата­нас Ат. е про­дал имо­та на дру­гия от­ве­т­ник по де­ло­то Сто­ян В.

В ис­ко­ва­та мол­ба се по­со­ч­ва още, че с про­г­ла­ся­ва­не на ни­що­ж­но­ст­та на до­го­во­ра за про­да­ж­ба на зе­мя­та от Об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел на Ата­нас Ат., имо­тът се връ­ща в со­б­с­т­ве­ност на дър­жа­ва­та. От то­ва сле­д­ва, че Ата­нас Ат. не е мо­гъл да пре­х­вър­ли пра­ва, ко­и­то не при­те­жа­ва на Сто­ян В. и той не вла­дее имо­та на пра­в­но ос­но­ва­ние. За­то­ва дър­жа­ва­та ис­ка, съ­дът да осъ­ди Сто­ян В. да пре­да­де вла­де­ни­е­то вър­ху имо­та и да го въз­с­та­но­ви в пре­ди­ш­но­то му съ­с­то­я­ние ка­то пре­ма­х­не из­г­ра­де­ни­те там обе­к­ти.

В от­го­вор на ис­ко­ва­та мол­ба от­ве­т­ни­ци за­я­вя­ват пред Ра­йо­нен съд – Бал­чик, че пре­дя­ве­ни­те ис­ко­ве са не­до­пу­с­ти­ми и не­о­с­но­ва­тел­ни. Спо­ред тях ище­цът ня­ма пра­вен ин­те­рес за во­ди то­зи спор, за­що­то ни­ко­га не е бил и не е со­б­с­т­ве­ник на по­зем­ле­ния имот. Те твър­дят, че Об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел на До­б­рич е про­дал зе­мя към за­кон­но из­г­ра­де­на по­с­т­рой­ка. Пър­ви­ят со­б­с­т­ве­ник е бил при­до­бил имо­та на ос­но­ва­ние да­в­но­с­т­но вла­де­ние и въз ос­но­ва на из­да­де­ни му стро­и­тел­ни кни­жа, ко­и­то е за­гу­бил във вре­ме­то. От­ве­т­ни­ци­те ос­пор­ват вси­ч­ки твър­де­ния в ис­ко­ва­та мол­ба на дър­жа­ва­та и мо­лят съ­да да я от­х­вър­ли.

31-годишен от с. Оброчище, изтеглил пари от чужда дебитна карта

На­ка­за­ние 3 ме­се­ца ус­ло­в­но ли­ша­ва­не от сво­бо­да при 3 го­ди­ни из­пи­та­те­лен срок, на­ло­жи Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, на 31-го­ди­ш­ния Ян­ко Ст. Ас. от До­б­рич. Той бе при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че на 22.06.2011 г. при ус­ло­ви­я­та на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние в с. Об­ро­чи­ще, об­ласт До­б­рич, е из­по­л­з­вал пла­те­жен ин­с­т­ру­мент – де­би­т­на кар­та в 20.23.21 ч. и в 20.24.22 ч. без съ­г­ла­си­е­то на ти­ту­ля­ра й, ка­то вто­ри­ят път е из­те­г­лил су­ма­та от 141 лв. и де­я­ни­е­то не съ­с­та­в­ля­ва по-те­ж­ко пре­с­тъ­п­ле­ние. Той е осъ­ден да за­п­ла­ти и гло­ба в раз­мер на 141 лв.

По мол­ба на ад­во­ка­та на Ян­ко Ас. и след ка­то той при­з­на ви­на­та си, съ­де­б­ни­ят съ­с­тав до­пу­с­на де­ло­то да бъ­де раз­г­ле­да­но по ре­да на съ­к­ра­те­но­то съ­де­б­но сле­д­с­т­вие. Пре­д­вид то­зи ин­с­ти­тут и мно­го­б­рой­ни­те сме­к­ча­ва­щи ви­на­та му об­с­то­я­тел­с­т­ва, Ок­ръ­ж­на про­ку­ра­ту­ра – До­б­рич, пре­д­ло­жи на по­д­съ­ди­мия да бъ­де на­ло­же­но на­ка­за­ние 3 ме­се­ца ли­ша­ва­не от сво­бо­да – под ми­ни­мал­ния, пре­д­ви­ден в за­ко­на раз­мер, и то да бъ­де от­ло­же­но с из­пи­та­те­лен срок от 3 го­ди­ни. Ад­во­ка­тът на за­щи­та­та съ­що по­и­с­ка на­ка­за­ние под ми­ни­мал­ния раз­мер. Ян­ко Ас. за­я­ви пред съ­да, че се из­ви­ня­ва за из­вър­ше­но­то от не­го.

Пре­с­цен­тъ­рът при­по­м­ня, че спо­ред об­ви­ни­тел­ния акт през ме­сец юни 2011 г. по­с­т­ра­да­ла­та – жи­тел­ка на с. Об­ро­чи­ще, е да­ла де­би­т­на­та си кар­та на мъ­жа, с ко­го­то жи­ве­е­ла на съ­п­ру­же­с­ки на­ча­ла, за да из­те­г­ли па­ри. Тя на­пи­са­ла ПИН-ко­да на ли­с­т­че. Мъ­жът ра­бо­тел ка­то общ ра­бо­т­ник.  Той не ус­пял да из­те­г­ли па­ри и ос­та­вил де­би­т­на­та кар­та и ли­с­т­че­то с ПИН-ко­да в жа­б­ка­та на ми­к­ро­бу­са си. В сле­д­ва­щи­те дни той по­тър­сил там де­би­т­на­та кар­та и ли­с­т­че­то, но не ги на­ме­рил. По­с­т­ра­да­ла­та по­се­ти­ла клон на бан­ка­та и уве­до­ми­ла за ли­п­са­та. Там й съ­о­б­щи­ли, че от де­би­т­на­та й кар­та е из­вър­ше­но те­г­ле­не на 141 лв. от бан­ко­мат в с. Об­ро­чи­ще. Же­на­та уве­до­ми­ла по­ли­ци­я­та за слу­чи­ло­то се.

Раз­с­ле­д­ва­не­то е ус­та­но­ви­ло, че де­я­ни­е­то е из­вър­ше­но от Ян­ко Ас., кой­то ра­бо­тил през ля­то­то на 2011 г. за­е­д­но с бра­то­в­чед си – мъ­жа на по­с­т­ра­да­ла­та. По­д­съ­ди­ми­ят бил от­к­рил де­би­т­на­та кар­та и ли­с­т­че­то с ПИН-ко­да в жа­б­ка­та на ми­к­ро­бу­са и ги взел. Ка­то се при­б­рал от ра­бо­та в с. Об­ро­чи­ще, той оти­шъл до АТМ-ус­т­рой­с­т­во и из­те­г­лил су­ма­та от 141 лв. от кар­та­та. Из­ве­с­т­но вре­ме след то­ва по­д­съ­ди­ми­ят раз­ка­зал на бра­то­в­чед си ка­к­во е на­п­ра­вил.

Ян­ко Ас. има на­чал­но об­ра­зо­ва­ние, не е се­ме­ен, без­ра­бо­тен е, осъ­ж­дан.

При­съ­да­та на Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, по­д­ле­жи на об­жал­ва­не и про­тест пред Апе­ла­ти­вен съд – Вар­на.

Чужд гражданин, шофирал след употреба на алкохол

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, на­ло­жи на­ка­за­ние ус­ло­в­но ли­ша­ва­не от сво­бо­да за 3 ме­се­ца с 3 го­ди­ни из­пи­та­те­лен срок на 25-го­ди­ш­ния Щ. Х. от гр Вол­за­но, Ре­пу­б­ли­ка Ита­лия. Той е ли­шен и от пра­во да уп­ра­в­ля­ва мо­тор­но-пре­во­з­но сре­д­с­т­во за срок от 12 ме­се­ца.

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, при­з­на Щ. Х. за ви­но­вен по по­в­ди­г­на­то­то му об­ви­не­ние за то­ва, че на 27.08.2011 г. по гла­вен път I-9 е уп­ра­в­ля­вал те­ж­ко­то­ва­рен ав­то­мо­бил „Ма­з­да” с кон­цен­т­ра­ция на ал­ко­хол в кръ­в­та си над 1,2 про­ми­ла, а имен­но 1,56 про­ми­ла, ус­та­но­ве­но по на­д­ле­ж­ния ред.

Пре­с­цен­тъ­рът при­по­м­ня, че по­д­съ­ди­ми­ят ра­бо­ти ка­то еле­к­т­ро­те­х­ник в чу­ж­де­с­т­ран­но тър­го­в­с­ко дру­же­с­т­во, ре­ги­с­т­ри­ра­но на те­ри­то­ри­я­та на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия. Той е пра­во­с­по­со­бен во­дач на мо­тор­но-пре­во­з­но сре­д­с­т­во и за ком­па­ни­я­та му по­ве­ри­ла уп­ра­в­ле­ни­е­то на те­ж­ко­то­ва­рен ав­то­мо­бил за из­пъл­не­ние на слу­же­б­ни­те му за­дъл­же­ния, ком­па­ни­я­та.

На 26 сре­щу 27.08.2011 г. Щ. Х. по­се­тил за­ве­де­ние в ку­рор­тен ком­п­лекс „Зла­т­ни пя­съ­ци” и из­пил 3-4 би­ри от по 500 ми­ли­ли­т­ра. Око­ло 02,41 ч. на 27.08.2011 г. той уп­ра­в­ля­вал ко­ла­та по пъ­тя от ку­рор­тен ком­п­лекс „Ал­бе­на” към гр. Бал­чик. Бил спрян за про­вер­ка от по­ли­цей­с­ки слу­жи­те­ли и бил из­про­б­ван за упо­т­ре­ба на ал­ко­хол. Те­х­ни­че­с­ко­то сре­д­с­т­во от­че­ло кон­цен­т­ра­ция на ал­ко­хол в кръ­в­та му в ко­ли­че­с­т­ва 1,56 про­ми­ла и чу­ж­ди­ят гра­ж­да­нин се съ­г­ла­сил с по­ка­за­ния от те­х­ни­че­с­ко­то сре­д­с­т­во ре­зул­тат.

СУ и балчишка фирма спорят за търговска площ в Двореца

Гра­ж­дан­с­ко де­ло, об­ра­зу­ва­но по ис­ко­ва мол­ба на Со­фий­с­кия уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Ох­ри­д­с­ки” сре­щу  ЕТ „Фал­ко – Ан­ка Го­с­по­ди­но­ва” е на­с­ро­че­но за раз­г­ле­ж­да­не в Ра­йо­нен съд – Бал­чик, на 22.05.2012 г.

Ви­с­ше­то учи­ли­ще ис­ка от­ве­т­ни­кът да бъ­де осъ­ден да ос­во­бо­ди и да му пре­да­де за­е­ма­на от не­го без пра­в­но ос­но­ва­ние площ от 20 кв. м. пред за­па­д­на­та фа­са­да на би­в­шия Дво­рец на ру­мън­с­ка­та кра­ли­ца в Бал­чик. Уни­вер­си­те­тът уто­ч­ня­ва, че с ми­ни­с­тер­с­ко ре­ше­ние от ап­рил 2011 г . е по­лу­чил за уп­ра­в­ле­ние по­зем­лен имот с площ 183 488 кв. м. – пу­б­ли­ч­на дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност, в Бал­чик. В края на юли ми­на­ла­та го­ди­на СУ „Св. Кл. Ох­ри­д­с­ки” е из­п­ра­тил на ЕТ „Фал­ко – Ан­ка Го­с­по­ди­но­ва” пи­с­мо с ис­ка­не да му бъ­дат пре­д­с­та­ве­ни до­ка­за­тел­с­т­ва за ос­но­ва­ни­е­то, на ко­е­то от­ве­т­ни­кът по­л­з­ва и раз­ви­ва тър­го­в­с­ка дей­ност в то­зи имот. След ка­то не са по­лу­чи­ли та­ки­ва, от­п­ра­ви­ли но­та­ри­ал­на по­ка­на към фир­ма­та, за да ос­во­бо­ди имо­та. До мо­мен­та пло­щи­те не са пре­да­де­ни на ище­ца.

ЕТ „Фал­ко – Ан­ка Го­с­по­ди­но­ва” на­ми­ра ис­ко­ва­та мол­ба за не­о­с­но­ва­тел­на. В от­го­вор до съ­да, ед­но­ли­ч­ни­ят тър­го­вец по­со­ч­ва, че уп­ра­ж­ня­ва тър­го­в­с­ка дей­ност в Па­ви­ли­он за су­ве­ни­ри с площ 31,20 кв. м. по си­ла­та на до­го­вор за на­ем, склю­чен на 01.04.2011 г. с ДКИ „КЦ І Дво­ре­ца” за срок от 5 го­ди­ни. Па­ви­ли­о­нът за­е­ма част от сгра­да­та и площ пред нея. От­ве­т­ни­кът ак­цен­ти­ра, че с ре­ше­ни­е­то на Ми­ни­с­тер­с­кия съ­вет се пре­до­с­та­вя на СУ „Св. Кл. Ох­ри­д­с­ки” са­мо уп­ра­в­ле­ни­е­то на по­зем­ле­ния имот, без вли­за­щи­те в не­го сгра­ди. Оче­ви­д­но спо­ред ЕТ „Фал­ко” пра­во­то да уп­ра­в­ля­ва сгра­ди­те в по­зем­ле­ния имот е ос­та­на­ло в ДКИ „КЦ – Дво­ре­ца”, с ко­го­то е склю­чен до­го­во­рът му за на­ем. Ка­то по­л­з­ващ сгра­да­та, ед­но­ли­ч­ни­ят тър­го­вец имал пра­во на „при­ле­жа­ща площ” на зе­мя­та око­ло нея.

 43-годишен турски гражданин задържан

Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, на­ло­жи вре­мен­но за­дър­жа­не под страж за срок от 40 дни на тур­с­кия гра­ж­да­нин Гюл­те­кин С. Той е из­дир­ван от Ин­тер­пол – Ан­ка­ра, на ос­но­ва­ние за­по­вед за за­дър­жа­не, из­да­де­на на 23.08.2010 г. от съд в тур­с­кия град Soma. 43-го­ди­ш­ни­ят Гюл­те­кин С. е тър­сен за из­тър­пя­ва­не на на­ка­за­ние 11 го­ди­ни 2 ме­се­ца и 27 дни. На 20.03.2008 г. той е бил осъ­ден от съд в Diyrbakir на 30 го­ди­ни ли­ша­ва­не от сво­бо­да. При­съ­да­та му е по­с­та­но­ве­на за пре­ду­ми­ш­ле­но убий­с­т­во, из­вър­ше­но 22.04.1994 г. в съ­у­ча­с­тие с дру­ги ли­ца. Те са взе­ли по­с­т­ра­да­лия с ав­то­мо­бил. За­ве­ли са го до раз­ру­ше­на сгра­да, къ­де­то един от съ­у­ча­с­т­ни­ци­те е за­с­т­ре­лял жер­т­ва­та в гла­ва­та.

На 16.05.2012 г. тур­с­ки­ят гра­ж­да­нин е бил ус­та­но­вен и за­дър­жан от ОД на МВР До­б­рич. Той има ста­тут на по­с­то­ян­но пре­би­ва­ващ в Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия и жи­вее в гр. До­б­рич.

Пред Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, Гюл­те­кин С. за­я­ви, че пре­с­тъ­п­ле­ни­е­то, за ко­е­то е осъ­ден е во­енн­но. Със за­кон през 1999 г. Ре­пу­б­ли­ка Тур­ция е ам­ни­с­ти­ра­ла на­ка­за­ни­те за по­до­б­ни де­я­ния и той тря­б­ва да из­ле­жи 1 го­ди­на ли­ша­ва­не от сво­бо­да. В пре­д­ва­ри­тел­ния арест е бил за­дър­жан за 10 ме­се­ца. Гюл­те­кин С. ня­мал на­ме­ре­ние да из­бя­га, от 2001 г. той има се­мей­с­т­во и ра­бо­ти в гр. До­б­рич.

Ок­ръ­ж­на про­ку­ра­ту­ра – До­б­рич, пре­д­ло­жи на тур­с­кия гра­ж­да­нин да бъ­де взе­та вре­мен­на мяр­ка за не­от­к­ло­не­ние за­дър­жа­не под стра­жа за срок от 40 дни или да му бъ­де на­ло­жен до­ма­шен арест. За­щи­т­ни­кът му по­и­с­ка по-ле­ка мяр­ка за не­от­к­ло­не­ние.

Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, след ка­то из­с­лу­ша ста­но­ви­ща­та на стра­ни­те, ус­та­но­ви, Гюл­те­кин С. е тър­сен от тур­с­ки­те вла­с­ти по при­съ­да на съ­да в Diyrbakir с на­ка­за­ние 30 го­ди­ни за­т­вор, за из­тър­пя­ва­не на 11 го­ди­ни 2 ме­се­ца и 27 дни ли­ша­ва­не от сво­бо­да. От мол­ба­та на тур­с­ки­те вла­с­ти е ви­д­но на­ме­ре­ни­е­то им да из­п­ра­тят не­об­хо­ди­ми­те до­ку­мен­ти за не­го­ва­та ек­с­т­ра­ди­ция. В офи­ци­ал­ни­те до­ку­мен­ти не са по­со­че­ни дан­ни по въз­ра­же­ни­е­то на Гюл­ке­тин С. за ам­ни­с­тия на осъ­де­ни­те за по­до­б­ни пре­с­тъ­п­ле­ния в Ре­пу­б­ли­ка Тур­ция. Из­вър­ше­но­то е пре­с­тъ­п­ле­ние и по бъл­гар­с­кия На­ка­за­те­лен ко­декс.

Съ­дът взе пре­д­вид, че Гюл­те­кин С. е съ­з­дал се­мей­с­т­во в Бъл­га­рия, че не­го­ви бли­з­ки и той са­ми­ят са с вло­ше­но здра­во­с­ло­в­но съ­с­то­я­ние. Кон­к­ре­т­на­та при­съ­да с ви­сок раз­мер на на­ка­за­ни­е­то, мо­ти­ви­рат Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, да при­е­ме, че ис­ка­не­то за вре­мен­но за­дър­жа­не е ос­но­ва­тел­но. Съ­дът смя­та, че та­ка ще бъ­де оси­гу­ре­но уча­с­ти­е­то на ли­це­то в про­из­во­д­с­т­во­то по ек­с­т­ра­ди­ци­я­та му и да из­бе­г­не опа­с­но­ст­та Гюл­те­кин С. да се ук­рие, ко­я­то към мо­мен­та е ви­со­ка. Съ­дът на­ми­ра, че при съ­щин­с­ко­то раз­г­ле­ж­да­не на ис­ка­не­то за ек­с­т­ра­ди­ция, мо­же да взе­ме от­но­ше­ние по въз­ра­же­ни­е­то на тур­с­кия гра­ж­да­нин за ам­ни­с­тия на осъ­ж­да­не­то му. Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, смя­та, че вре­мен­но­то за­дър­жа­не под стра­жа на 43-го­ди­ш­ния тря­б­ва да бъ­де за 40 дни, кол­ко­то е ма­к­си­мал­ни­ят срок по Ев­ро­пей­с­ка­та кон­вен­ция за ек­с­т­ра­ди­ци­я­та.

С те­зи ар­гу­мен­ти Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, на­ло­жи вре­мен­на мяр­ка за за­дър­жа­не под стра­жа за срок от 40 дни на Гюл­те­кин С.

Оп­ре­де­ле­ни­е­то по­д­ле­жи на об­жал­ва­не и про­тест пред Апе­ла­ти­вен съд – Вар­на. Гюл­те­кин С. за­я­ви же­ла­ние ли­ч­но да се яви пред въз­зи­в­ния съд на де­ло­то, на­с­ро­че­но за 29.05.2012 г.

Гюл­те­кин С. има сре­д­но об­ра­зо­ва­ние, се­ме­ен е, ра­бо­ти, осъ­ж­дан е в Ре­пу­б­ли­ка Тур­ция.

 Кражба на навесна пръскачка

На 21.05.2012 г. Ра­йо­нен съд – Бал­чик, да­де ход на на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 18-го­ди­ш­ния П. В. К. и 22-го­ди­ш­ния Ж.П.Г. от гр. Бал­чик.

Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, е по­в­ди­г­на­ла сре­щу тях об­ви­не­ние за то­ва, че през ме­сец ок­том­в­ри 2011 г. в с. Ца­ри­чи­но, об­щи­на Бал­чик, след пре­д­ва­ри­те­лен сго­вор, чрез из­по­л­з­ва­не на те­х­ни­че­с­ко сре­д­с­т­во – но­жи­ци и лек ав­то­мо­бил „Форд Си­е­ра”, чрез раз­ру­ша­ва­не на пре­г­ра­ди, здра­во на­п­ра­ве­ни за за­щи­та на имот, са от­не­ли на­ве­с­на пръ­с­ка­ч­ка „Ал­п­лер” 600 L на стой­ност 1590 лв. от вла­де­ни­е­то на бал­чи­к­лия. Ве­щ­та е вър­на­та на со­б­с­т­ве­ни­ка в хо­да на до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во.

Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние по­со­ч­ва, че през ме­сец ок­том­в­ри 2011 г. по­д­съ­ди­ми­те се сре­щ­на­ли и си спо­де­ли­ли, че не раз­по­ла­гат с па­ри. П.К. пре­д­ло­жил да из­вър­шат кра­ж­ба на пръ­с­ка­ч­ка от с. Ца­ри­чи­но, къ­де­то пре­ди вре­ме ви­дял, че има та­ка­ва. Ж.Г. се съ­г­ла­сил. Два­ма­та по­те­г­ли­ли към с. Ца­ри­чи­но в тъм­на­та част на де­но­но­щи­е­то с лек ав­то­мо­бил „Форд Си­е­ра” с при­ка­че­но към не­го ре­мар­ке, со­б­с­т­ве­ност на ба­ща­та на П. К. 18-го­ди­ш­ни­ят спрял ко­ла­та из­вън се­ло­то на че­рен път и пе­ша сти­г­на­ли до имо­та с на­ве­с­на пръ­с­ка­ч­ка. С по­мо­щ­та на но­жи­ци П. К. сря­зал ог­ра­д­на­та мре­жа. Два­ма­та пре­не­с­ли на ръ­це съ­о­ръ­же­ни­е­то на раз­с­то­я­ние око­ло 20 м. до ав­то­мо­би­ла. На­то­ва­ри­ли пръ­с­ка­ч­ка­та в ре­мар­ке­то и се вър­на­ли в Бал­чик. Ос­та­ви­ли от­к­ра­д­на­то­то на ви­ла­та на ро­ди­те­ли­те на П. К.

На сле­д­ва­щия ден Ж. Г. про­ве­рил в ин­тер­нет и ус­та­но­вил, че съ­о­ръ­же­ние от то­зи тип стру­ва око­ло 1 500 лв. Той за­по­ч­нал да тър­си ку­пу­вач за не­го. След ня­кол­ко дни про­да­ли пръ­с­ка­ч­ка­та за 800 лв. и 100 но­ви тур­с­ки ли­ри.

При раз­с­ле­д­ва­не­то на­ве­с­на­та пръ­с­ка­ч­ка би­ла вър­на­та на со­б­с­т­ве­ни­ка, а па­ри­те  – въз­с­та­но­ве­ни на ку­пу­ва­ча й.

Със съ­де­но – оце­нъ­ч­на ек­с­пер­ти­за е ус­та­но­ве­но, че па­зар­на­та стой­ност на от­не­та­та вещ въз­ли­за на 1590 лв.

П. К. е ученик, не е осъждан.

Ж. Г. има сре­д­но об­ра­зо­ва­ние, ра­бо­ти, не е се­ме­ен, не е осъ­ж­дан.

Смяна на телефонната компания

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, уве­до­мя­ва по­т­ре­би­те­ли­те на съ­де­б­ни ус­лу­ги, че в сле­д­ва­щи­те две го­ди­ни слу­же­б­ни­те те­ле­фо­ни му бъ­дат об­с­лу­ж­ва­ни от М-Тел. По­з­на­ти­те на гра­ж­да­ни­те ста­ци­о­нар­ни и мо­бил­ни те­ле­фон­ни но­ме­ра се за­па­з­ват чрез ус­лу­га­та пре­но­си­мост на те­ле­фон­ни но­ме­ра.

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, уто­ч­ня­ва, че ком­па­ни­я­та е из­б­ра­на при про­це­ду­ра на съ­би­ра­не на офер­ти, пре­д­вид раз­ме­ра на стой­но­ст­та на ус­лу­га­та, ко­я­то по­л­з­ва съ­дът. Със за­по­вед на пре­д­се­да­те­ля на Ра­йо­нен съд – Бал­чик, от 08.05.2012 г. за из­пъл­ни­тел е оп­ре­де­лен М-Тел. Съ­де­б­на­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция е из­п­ра­ти­ла на 08.05.2012 г. уве­дом­ле­ние на до­се­га­ш­ния до­с­та­в­чик на ус­лу­га­та – ВИ­ВА­КОМ за пре­к­ра­тя­ва­не на от­но­ше­ни­я­та.

До­го­во­рът с М-Тел ще бъ­де по­д­пи­сан след ка­то ВИ­ВА­КОМ му пре­до­с­та­ви ус­лу­га­та пре­но­си­мост на те­ле­фон­ни но­ме­ра.

Страницата подготви: Кремена КАПРАЛОВА, прасаташе на Районен съд – Добрич

Коментарите са затворени.